Inclusión social

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade" foi o primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo, relativa ao 2010-Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. 

Para cumprir este obxectivo, a Administración autonómica establece unha serie de prestacións dirixidas ás persoas máis desfavorecidas: renda de inclusión social de Galicia (Risga), axudas de inclusión social de carácter non periódico, pensións non contributivas de invalidez e de xubilación, axudas a entidades de iniciativa social, complemento por alugueiro de vivenda a persoas titulares de pensión non contributiva. 

Estas axudas complétanse con medidas ofrecidas en ámbitos concretos: incentivos á contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social, axudas para evitar os cortes de subministración eléctrica, apoio a programas de loita contra a pobreza feminina, exencións no canon da auga e do lixo etc.

 

Inclusión social
Tramitar en liña: PR935A Solicitude presencial: PR935A 05/04/2024 00:00 - 15/10/2024 23:59
PR935A

Axudas de emerxencia social.

Tramitar en liña: IN414D 13/01/2022 00:00 - 31/10/2022 23:59
IN414D

Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.

Tramitar en liña: AU230K Solicitude presencial: AU230K Aberto todo o ano
AU230K

Exención no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores por estar en situación de exclusión social

Tramitar en liña: AU230L Solicitude presencial: AU230L Aberto todo o ano
AU230L

Cese na exención no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores por estar en risco de exclusión social

Tramitar en liña: AU230M Solicitude presencial: AU230M Aberto todo o ano
AU230M

Exención no Canon da auga para centros de entidades de iniciativa social

Tramitar en liña: AU230N Solicitude presencial: AU230N Aberto todo o ano
AU230N

Cese como centro de entidades de iniciativa social aos efectos da exención no Canon da auga

Tramitar en liña: BS618D Solicitude presencial: BS618D Aberto todo o ano
BS618D

Axudas de inclusión social (AIS).

Tramitar en liña: BS626F Solicitude presencial: BS626F Aberto todo o ano
BS626F

Renda de inclusión social de Galicia (RISGA).

Tramitar en liña: BS650A Solicitude presencial: BS650A Aberto todo o ano
BS650A

Pensión de invalidez non contributiva (PNC)

Tramitar en liña: BS650F Solicitude presencial: BS650F Aberto todo o ano
BS650F

Complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/os pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva.

Tramitar en liña: BS650G Solicitude presencial: BS650G Aberto todo o ano
BS650G

Pensión de xubilación non contributiva (PNC)

Tramitar en liña: IN414A 17/01/2017 00:00 - 17/07/2017 23:59
IN414A

Axuda económica para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia.

Tramitar en liña: SI427A 21/02/2024 00:00 - 20/03/2024 23:59
SI427A

Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

Tramitar en liña: BS213Q 15/05/2024 00:00 - 14/06/2024 23:59
BS213Q

Concerto social para a reserva e ocupación de 11 prazas nun centro de acollida e inclusión, no concello da Coruña.

Tramitar en liña: IN414D 13/01/2022 00:00 - 31/10/2022 23:59
IN414D

Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.

Tramitar en liña: AU230K Solicitude presencial: AU230K Aberto todo o ano
AU230K

Exención no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores por estar en situación de exclusión social

Tramitar en liña: AU230L Solicitude presencial: AU230L Aberto todo o ano
AU230L

Cese na exención no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores por estar en risco de exclusión social

Tramitar en liña: AU230M Solicitude presencial: AU230M Aberto todo o ano
AU230M

Exención no Canon da auga para centros de entidades de iniciativa social

Tramitar en liña: AU230N Solicitude presencial: AU230N Aberto todo o ano
AU230N

Cese como centro de entidades de iniciativa social aos efectos da exención no Canon da auga

Tramitar en liña: IN414A 17/01/2017 00:00 - 17/07/2017 23:59
IN414A

Axuda económica para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia.

Tramitar en liña: BS623C 19/09/2023 00:00 - 18/10/2023 23:59
BS623C

Subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

Tramitar en liña: TR351F 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR351F

Subvención para a contratación temporal polas entidades locais de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga.

Tramitar en liña: BS213Q 15/05/2024 00:00 - 14/06/2024 23:59
BS213Q

Concerto social para a reserva e ocupación de 11 prazas nun centro de acollida e inclusión, no concello da Coruña.

Tramitar en liña: BS623D 19/07/2023 00:00 - 18/08/2023 23:59
BS623D

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF e do imposto de sociedades

Tramitar en liña: BS631A 11/07/2023 00:00 - 10/08/2023 23:59
BS631A

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do programa FSE + Galicia 2021-2027.

Tramitar en liña: SA462B 11/02/2023 00:00 - 10/03/2023 23:59
SA462B

Axudas en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados/as en unidades asistenciais con especialización en drogodependencias.

Tramitar en liña: SI431A 17/01/2024 00:00 - 16/02/2024 23:59
SI431A

Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

Tramitar en liña: SI427A 21/02/2024 00:00 - 20/03/2024 23:59
SI427A

Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.