Eficiencia enerxética

No eido da eficiencia e o aforro enerxético dispóñense diferentes liñas de apoio que teñen por obxecto promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares e edificios como nas empresas e nos espazos públicos. Así, existen axudas específicas para persoas físicas propietarias ou titulares de vivendas de uso residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños/as; outras dirixidas a empresas (tanto para beneficio propio como para favorecer a súa participación, en calidade de entidades colaboradoras, na xestión das axudas outorgadas para instalacións ou renovacións de fiestras, caldeiras etc.) e, asemade, liñas específicas dirixidas a entidades locais.

As axudas dispoñibles procuran a mellora da eficiencia enerxética mediante a renovación do illamento en fogares (ventás, cubertas, instalacións eléctricas...) e o uso de enerxías renovables (biomasa, solar fotovoltaica...) en fogares, edificios comunitarios, instalacións industriais e agrícolas etc.

Eficiencia enerxética
Tramitar en liña 04/03/2022 - 14/10/2022
Tramitar en liña 03/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 23/03/2021 - 22/04/2021
Tramitar en liña 02/01/2021 - 02/08/2021
Tramitar en liña 03/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 23/03/2021 - 22/04/2021