Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.
Estás en: Utilidades da sede > Aviso legal

Aviso legal

Información legal

O ámbito de aplicación da sede electrónica da Xunta de Galicia comprende a totalidade dos órganos da Administración xeral de Galicia e ás entidades instrumentais do sector público autonómico (en diante, a “sede electrónica”). Así mesmo, a sede electrónica estenderá o seu ámbito a outras entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia que decidan incorporarse a ela, previa firma dun convenio de colaboración.

Responsabilidade

De acordo co previsto no artigo 8 do Decreto 198/2010, de 2 de decembro, que regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, a titularidade da sede electrónica (https://sede.xunta.gal) corresponde á consellería con competencia en materia de administracións públicas, que garante a integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que se poden acceder a través da mesma.

A responsabilidade dos contidos e dos servizos postos a disposición da cidadanía na sede electrónica corresponde á secretaria xeral de cada consellería, entidade instrumental ou, no seu caso, ás entidades que se incorporen á sede electrónica.

A Xunta de Galicia resérvase o dereito a realizar cambios na sede electrónica co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar contidos ou deseño, co obxectivo de mellorar o servizo ofrecido a través de internet.

Procedementos dispoñibles na sede

A Guía de procedementos e servizos recolle a relación de procedementos e servizos a disposición dos cidadáns para a súa tramitación. Só os expresamente indicados na devandita guía serán tramitados desde a sede electrónica, incorporándose progresivamente o resto non incluídos.

Por tanto, é posible que se accede desde a sede electrónica a un procedemento non incluído nela, vostede sexa redireccionado a un sitio web distinto da sede electrónica, nese caso será advertido previamente de que se vai a abandonar a sede electrónica.

A presentación de toda documención deberase realizar conforme aos prazos máximos que determinen os diferentes procedementos aplicables a cada caso. A realización de actuacións administrativas fora do tempo establecido para elas implicará a anulabilidade do acto cando así o impoña a natureza do termo ou prazo. A sede electrónica da Xunta de Galicia non realiza ningún control automático sobre os devanditos prazos.

Así mesmo, na carpeta do cidadán incorporaranse progresivamente os expedientes abertos a partir do 1 de xaneiro de 2010, sobre os que poderá consultar o estado de tramitación do procedemento, que comprenderá a relación dos actos de trámite realizados, indicación do seu contido, así como a data na que foron ditados.

Hiperenlaces da sede electrónica a outras páxinas web

Na sede electrónica facilítanse vínculos a páxinas externas sobre as que a Xunta de Galicia non ten control algún, e respecto das cales declina toda responsabilidade.

En todo caso, a sede electrónica avisará a través de mensaxes sobre as ligazóns se accedendo a eles abandónase a sede ou, pola contra, permanecese nela.

Reprodución e ligazóns ao portal

A reprodución dos contidos da sede electrónica está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización.

O usuario de internet que queira introducir ligazóns desde as súas propias páxinas webs á sede electrónica deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da lei:

 1. A ligazón unicamente vinculará coa páxina principal da sede electrónica pero non poderá reproducila de ningún xeito (inline links, deep-links, browser ou border enviroment, copia dos textos, gráficos, etc);
 2. Quedará en todo caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan á sede electrónica ou permitan a visualización dos contidos a través de direccións de internet distintas ás da sede electrónica e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos á sede electrónica de forma que:
  1. produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos;
  2. supoña un acto de comparación ou imitación desleal;
  3. de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente;
 3. Non se realizará, desde a páxina web que introduce a ligazón, ningún tipo de manifestación ou indicación falsa, inexacta ou incorrecta sobre a Xunta de Galicia, funcionarios, empregados, ou sobre a calidade dos servizos que presta;
 4. En ningún caso, expresarase nin se dará a entender na páxina web onde se sitúe a ligazón, que Xunta de Galicia prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente;
 5. A páxina web que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que:
  1. sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes; ou,
  2. induzan ou poidan inducir no usuario a falsa concepción de que a Xunta de Galicia subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente;
 6. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre a Xunta de Galicia e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación ou aprobación por parte de Xunta de Galicia dos seus contidos ou servizos alí ofrecidos postos a disposición do público.

A Xunta de Galicia poderá solicitar, en calquera momento e sen necesidade de achegar as razóns da devandita solicitude, que se elimine calquera ligazón á sede electrónica, despois do cal o responsable da páxina web enlazante deberá proceder de inmediato á súa eliminación

Propiedade intelectual

A totalidade dos contidos na sede electrónica, entendendo por estes a título meramente enunciativo os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links, dominios, marcas e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, pertencen á Xunta de Galicia ou a terceiros, cuxos dereitos no seu caso recoñece a Xunta de Galicia, e están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial protexidos pola lexislación nacional e internacional.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa da Xunta de Galicia. A licenza de uso de calquera contido desta sede electrónica, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e cítese a fonte dos mesmos (Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público).

A utilización non autorizada da información contida na sede electrónica, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial mencionados poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

Uso de linguas

O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. A estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos en galego e castelán.

No entanto, o parágrafo anterior non será de aplicación a aqueles contidos integrados na sede electrónica que proveñan de vínculos ou sedes electrónicas externas que non teñan o deber de ofrecer contidos ou servizos en senllas linguas.

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente sede electrónica, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á sede electrónica ou do uso dos servizos que nela se ofertan, a Xunta de Galicia e o usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de Santiago de Compostela.

Privacidade

A política de privacidade da Xunta de Galicia basease en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle ás persoas usuarias desta sede os servizos que ten dispoñibles.

En todo caso, o tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través desta Sede Electrónica estará suxeito ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación. Aqueles datos que se recollan, serán tratados e almacenados co consentimento da persoa titular, que ten dereito a coñecer quen trata os seus datos, para que os usa e se se utilizan unicamente para o fin para o cal foron requiridos, ou se se ceden a terceiras persoas, para poder decidir libremente, a excepción dos supostos previstos legalmente, se consinte ou non o tratamento dos seus datos, así como para poder exercitar os dereitos que lle recoñece a normativa vixente.

A Xunta de Galicia resérvase a facultade de modificar a presente política de privacidade, de aplicación exclusiva á sede electrónica.

Protección de datos

Informámoslle de que as visitas a esta sede electrónica se realizan de forma totalmente anónima, e só é necesario subministrar datos persoais no caso de realizar a través dela algún trámite que requira desta información. No momento no que se identifique na sede electrónica para a realización dalgún trámite, na forma que se indica no apartado Axudámoslle – Estou preparado/a?, os seus datos de carácter persoal identificativos (nome e apelidos, DNI, certificación electrónica) e o rexistro de trazas que realice serán almacenados no ficheiro “Seguridade e control de acceso” da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de xestionar, prestar, ampliar e mellorar os servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento dos accesos realizados polos usuarios. O responsable do ficheiro comprométese a tratar os seus datos de forma confidencial e a non comunicalos ou cedelos a terceiras persoas. En calquera momento, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

En canto aos trámites realizados a través da sede electrónica, informámoslle de que os datos que facilite en cada trámite ou procedemento serán tratados polo responsable e, coa finalidade que se indique en cada caso, poderá consultar esta información na solicitude que debe cumprimentar para cada un dos trámites, procedementos ou servizos dispoñibles na sede electrónica.

Por outro lado, a sede pon á súa disposición un servizo de subscricións no que pode darse de alta se o desexa. Informámoslle que, mediante o envío do formulario de alta nos servizos de subscricións, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados no ficheiro “Relacións informativas coa cidadanía e entidades” , titularidade da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de poder tramitar a súa alta no servizo de alertas e posterior xestión do servizo. Este departamento comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiras persoas. Informámoslle tamén da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

Canles de acceso

As canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede electrónica serán:

 • Para o acceso electrónico, a través de internet.
 • Para a atención presencial, as oficinas da consellería con competencias en administracións públicas, sen prexuízo do acceso a través dos rexistros regulados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Para a atención telefónica no teléfono 012.

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

 • O estado de tramitación dos seus expedientes
 • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional