Actuacións administrativas automatizadas

O artigo 41.1 da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público define actuación administrativa automatizada como "calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos por unha Administración pública no marco dun procedemento administrativo e na que non interviñese de forma directa un empregado público".

A declaración dunha actuación administrativa automatizada no ámbito da Xunta de Galicia realízase mediante unha resolución das secretarías xerais, secretarías xerais técnicas, direccións xerais ou persoa titular da dirección da entidade pública instrumental competente, onde se establecen os sistemas de sinatura para a actuación administrativa automatizada e o órgano ou órganos competentes, segundo os casos, para a definición das especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade e, no seu caso, auditoría do sistema de información e do seu código fonte así como ou órgano responsable a efectos de impugnación.

As actuacións administrativas automatizadas que actualmente están declaradas son as seguintes:

ÓrganoNome do seloAcceso á resolución
Axencia Tributaria de Galicia e Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia Axencia Tributaria de Galicia
Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Sistema de identificación e sinatura Chave365 da Xunta de Galicia
Sistema Único de Rexistro da Xunta de Galicia
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Consellería de Facenda e Administración Pública XUMCO
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Dirección Xeral da Función Pública
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Dirección Xeral de Mobilidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Política Social Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
Consellería do Mar Consellería do Mar
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Interoperabilidade da Xunta de Galicia
Nodo de Interoperabilidade da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Sistema de Notificacións Electrónicas de Galicia
Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Dirección Xeral de Formación e Colocación
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) Instituto Galego da Vivenda e Solo
Fondo Galego de Garantía Agraria Fondo Galego de Garantía Agraria
Academia Galega de Seguridade Pública Academia Galega de Seguridade Pública
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade Portal de teleformación de cultura, educación e universidade