Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

ED441C - Axudas para o inicio de estudos universitarios nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 05/10/2016 - 04/11/2016.

Un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Xunto coa solicitude (anexo I, modelo normalizado ED 441 C) deberá achegar:
  • a) No caso de que a persoa solicitante ou os membros da unidade familiar non autoricen a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para realizar as comprobacións e verificacións incluídas no anexo I e anexo II desta orde, deberán achegar ademais:
   • 1. Copia do DNI ou do NIE da persoa solicitante e dos demais membros computables da unidade familiar maiores de idade.
   • 2. Autorización de estancia ou residencia no caso de que a persoa solicitante sexa extracomunitaria.
   • 3. Certificado de residencia en que consten todos os membros computables da unidade familiar que residan coa persoa solicitante no domicilio habitual no 31 de decembro de 2015.
   • 4. Certificado de renda das persoas físicas da persoa solicitante, só no caso de que denegue expresamente a súa consulta, e de todos os membros computables da unidade familiar ou, en defecto desta, do certificado tributario de imputacións do exercicio fiscal 2015.
  • b) Certificado de residencia en que consten todos os membros computables da unidade familiar que residan coa persoa solicitante no domicilio habitual no 31 de decembro de 2015, no caso de residentes fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • c) Certificación dos estudos que permitan o acceso á universidade ou a tarxeta da PAU que inclúa a nota media.
  • d) Documento acreditativo de matrícula na universidade, en que deberá de figurar o importe da matrícula, as materias e o número de creditos en que está matriculado/a no curso 2016/17.
  • e) Cando a persoa solicitante alegue a súa independencia familiar e económica, deberá presentar a documentación xustificativa de ter domicilio en propiedade ou en alugamento e de dispoñer dos medios económicos suficientes para facer fronte aos seus gastos.
 • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado ED441C dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e a clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).

  Opcionalmente, tamen se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • As solicitudes serán subscritas directamente pola persoa interesada ou pola persoa que acredite a súa representación por calquera medio válido en dereito.
 • Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Xunta de Galicia dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes. En caso de dúbida, dificultades tecnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse ao telefono de información 012 ou ao enderezo electrónico 012@xunta.es

  Se as dúbidas están relacionadas coa presente convocatoria, poderán facer as súas consultas no enderezo electrónico orientacion.sug@edu.xunta.es
 • A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

  A documentación complementaria tamen poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

  As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais, sempre que exista constancia de que son autenticas.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.
 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada ou, presencialmente, en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 • No prazo de presentación de solicitudes, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

SUBDIRECCIÓN XERAL DE UNIVERSIDADES

SERVIZO DE APOIO E ORIENTACIÓN AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981545431 Fax: 981545422
Información web: http://www.edu.xunta.es

O obxecto desta convocatoria é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula universitaria dos alumnos e alumnas que inicien estudos universitarios no curso 2016/17 no Sistema universitario de Galicia, conducentes á obtención dun título oficial de grao.

Contía da axuda.
1. A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas de apertura de expediente e a expedición e o mantemento de tarxeta de identidade, e será dun máximo de 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñaría e Arquitectura e grao en Belas Artes e dun máximo de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, tal e como se recolle no Decreto 80/2016, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2016/17 (DOG núm. 131, do 12 de xullo).
2. A axuda só alcanzará os créditos dunha única titulación e especialidade.
3. Quedan excluídas do importe da axuda as exencións e bonificacións do pagamento das taxas a que tivese dereito o/a beneficiario/a.

Beneficiarios:

O alumnado que inicie estudos universitarios conducentes á obtención dun título oficial de grao no curso 2016/17 no Sistema universitario de Galicia.

A presentación da solicitude implica a aceptación das bases desta convocatoria e a obriga de:
a) Informar o órgano que concede a bolsa da obtención doutras subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración pública, ente público ou privado.
b) Facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, así como da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, segundo dispón o artigo 14.1.k) da Lei 9/2007, do 3 de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Acreditar, mediante certificación, que se encontra ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma. Esta certificación poderá ser substituída pola declaración responsable que figura dentro do anexo I desta orde, segundo se regula no artigo 11 do regulamento da Lei 9/2007.
d) Seguir con aproveitamento, durante o curso académico e con carácter presencial, os estudos en que se atope matriculado e non anular a matrícula.

Requisitos:

Poderán solicitar estas axudas os alumnos e alumnas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Acreditar unha cualificación nas probas de acceso á universidade (PAU) ou noutras ensinanzas que lle permita o acceso cunha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase específica.

b) Posuír a nacionalidade española, ou doutro país da Unión Europea ou de países terceiros, cando se acredite a condición de residente en España. Quedan excluídos os que se atopen en situación de estadía.

c) Estar matriculado por primeira vez en primeiro curso nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2016/17, dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de grao.

d) Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.

e) Non estar incluídos/as nos casos de exención total de matrícula previstos no artigo 11 do Decreto 80/2016, do 23 de xuño (DOG nº 131, do 12 de xullo), polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2016/17.

f) Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:
- Familias de 1 membro: 14.112 euros.
- Familias de 2 membros: 24.089 euros.
- Familias de 3 membros: 32.697 euros.
- Familias de 4 membros: 38.831 euros.
- Familias de 5 membros: 43.402 euros.
- Familias de 6 membros: 46.853 euros.
- Familias de 7 membros: 50.267 euros.
- Familias de 8 membros: 53.665 euros.

A partir do oitavo membro engadiranse 3.391 euros por cada novo membro computable da familia.

g) Non ter recibido esta axuda en convocatorias anteriores.

AUTONÓMICA

Orde do 19 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (DOG nº 189 do 4 de outubro de 2016).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (05/10/2016 - 04/11/2016)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional