Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TR852A - Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laboráis.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos da solicitude

Prazo de presentación: 25/02/2017 - 24/03/2017.

Un mes, contado desde o día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado que figura como anexo I, xunto coa seguinte documentación:
 • Documentación administrativa:
  • a) Só no caso de denegar expresamente a consulta dos datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos de identidade, de acordo co disposto no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, DNI ou NIE.
  • b) Só no caso de denegar expresamente a súa verificación por medios telemáticos, NIF da entidade.
  • c) Documentación acreditativa da representación legal suficiente para actuar en nome da entidade.
  • d) No caso de seren organizacións cuxos estatutos non estean depositados nas oficinas públicas de depósito de estatutos de organizacións empresariais e sindicais, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, indicarán o rexistro público onde están depositados ou, de non facelo así, achegarán copia compulsada dos estatutos ou escritura pública de constitución da entidade e achegarán certificación emitida pola persoa responsable sobre a súa vixencia na data de presentación da solicitude.
 • Documentación tecnica:
  • a) Acción solicitada, segundo o anexo II. No caso de que un mesmo proxecto implique distintas accións, cubrirase un anexo por cada acción. No encabezamento de cada unha delas deberá:
   • 1º. Incluír a liña de axudas a que opta.
   • 2º. Na denominación da acción proposta, definir o contido da acción, evitando títulos xenericos ou de carácter publicitario ou comercial.
  • b) Memoria explicativa de cada unha das accións en que se recolla unha clara descrición e planificación das accións solicitadas.
  • c) Orzamento do proxecto completo:

   Deberá recoller o conxunto de todas as accións solicitadas e individualizar por cada unha das liñas 1 (anexo III) e 2 (anexo IV), especificando o seu custo e desagregando os gastos totais de todas as accións. Indicarase se a entidade colabora no financiamento e, de ser o caso, a cantidade que achegue. De colaborar no financiamento do custo total, para o caso de que se concedan importes inferiores, debe manterse, cando menos, a porcentaxe de cofinanciamento inicial.
  • d) Compromiso de execución da entidade asociada (anexo V).
  • e) Compromiso da execución da entidade agrupada (anexo VI).
 • Para os proxectos iniciados antes desta convocatoria que se pretendan continuar con cargo ao financiamento desta orde xunto coa solicitude, presentarase un avance da súa situación e un informe do estado do proxecto cun resumo cronolóxico das accións realizadas e as proxectadas.
 • Designarase unha persoa responsable/coordinadora única para o seguimento e control dos aspectos tecnicos de todos os proxectos incluídos na solicitude, da que se achegará o nome, telefono e correo electrónico no anexo I.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia
  (https://sede.xunta.gal). Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

  Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a traves da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.
 • A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

  Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

  Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a traves da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.
 • No caso de que algún dos documentos que hai que presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada.
 • No prazo de presentación de solicitudes, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación no DOG. Se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes e se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS, SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981957759 / 981544615 Fax: 981957751
Email: segur.hixiene.santiago@xunta.es

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras para a concesión de subvencións, pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, Secretaría Xeral de Emprego, mediante o réxime de concorrencia competitiva, co fin de levar a cabo accións de formación e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia.

Accións subvencionables.

1. Liña 1: cursos, xornadas e seminarios formativos de contido intersectorial dirixidos a persoas traballadoras activas e en situación de desemprego, a delegados e delegadas de prevención, a recursos preventivos e persoas traballadoras designados que asuman con medios propios a actividade preventiva da empresa.

2. Liña 2: cursos, xornadas e seminarios formativos de contido sectorial e outras accións de fomento da prevención de riscos laborais:
a) Liña 2.1: cursos, xornadas e seminarios formativos de contido sectorial dirixidos a persoas traballadoras activas e a persoas en situación de desemprego, a delegados e delegadas de prevención, a recursos preventivos e persoas traballadoras designadas que asuman con medios propios a actividade preventiva da empresa.
b) Liña 2.2: estudos e traballos técnicos de carácter sectorial ou intersectorial destinados á investigación e prospección para a análise da mellora das condicións de traballo.
c) Liña 2.3: accións de difusión, sensibilización e intercambio de experiencias tanto de carácter sectorial ou intersectorial:
1º. Liña 2.3.1: conferencias, xornadas, seminarios e/ou publicacións.
2º. Liña 2.3.2: gabinetes técnicos de difusión normativa e técnica en relación coa normativa de prevención de riscos laborais.
3º. Liña 2.3.3: elaboración de materiais e ferramentas prácticas para implantar actuacións en seguridade e saúde laboral.

3. Todas as accións subvencionables, tanto no momento da súa proposta como no da xustificación, terán unha calidade mínima que poderá ser verificada ou informada, por petición do órgano tramitador, por parte de persoal técnico na materia.

4. Os produtos derivados das actividades subvencionables deberán estar en galego, aínda que, a maiores, se poidan facer tamén en castelán.

Accións non subvencionables.

1. Cursos, xornadas e seminarios formativos que non se realicen integramente de forma presencial.

2. Cursos, xornadas e seminarios formativos que conten cun número de asistentes menor a oito.

3. Na liña 2, os cursos de nivel básico (artigo 35 do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención).

4. Accións que supoñan o cumprimento de obrigas legais en materia preventiva das persoas integrantes das entidades solicitantes e, en particular:
a) Cumprimento do artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
b) Financiamento dos custos de concertos con servizos de prevención alleos ou cotas de participación en servizos de prevención mancomunados.
c) Custos de funcionamento de medios propios para o desenvolvemento da actividade preventiva (traballadores/as designados/as, servizos de prevención propios ou mancomunados).

5. Avaliacións de riscos ou ferramentas para o desenvolvemento de actividades preventivas que xa existan dentro de programas de asesoramento público ás persoas empresarias.

6. Accións que consistan exclusivamente en traducións, adaptacións ou adecuacións de publicacións en calquera formato, físico ou electrónico, ou de ferramentas informáticas existentes, nin as reedicións de publicacións realizadas con anterioridade, recibisen ou non subvención con cargo a convocatorias doutros exercicios desta orde de subvención.

7. Accións cuxo contido, obxecto e persoas destinatarias coincida co desenvolvemento de proxectos subvencionados en anos anteriores, así como as xa realizadas por outras entidades cuxos resultados estean publicados e accesibles ao público por calquera medio.

Beneficiarios:

1. Poderán ser entidades beneficiarias:
a) Na liña 1: cursos, xornadas e seminarios formativos de contido intersectorial, as asociacións empresariais intersectoriais constituídas ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical, e as organizacións sindicais intersectoriais con representatividade no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Na liña 2: cursos, xornadas e seminarios formativos de contido sectorial e outras accións de fomento da prevención de riscos laborais:
1º. Fundacións sectoriais paritarias para a promoción da prevención da seguridade e saúde laboral, nadas da negociación colectiva ou de acordos sectoriais, con sede e actividade en Galicia.
2º. Organizacións sindicais con representatividade no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto de carácter sectorial como intersectorial.
3º. Asociacións empresariais galegas, sectoriais ou intersectoriais, constituídas ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical.
4º. Asociacións profesionais e empresariais galegas, rexistradas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 20 de marzo, reguladora do dereito de asociación, que recollan expresamente nos seus estatutos que teñen entre os seus fins o fomento da prevención de riscos laborais.
5º. Asociacións profesionais de traballadores e traballadoras autónomos/as rexistradas segundo o establecido no Decreto 406/2009, do 22 de outubro, que recollan expresamente nos seus estatutos que teñen entre os seus fins o fomento da prevención de riscos laborais.

2. Non obstante o indicado no número 1, de conformidade co establecido no artigo 8.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias poderán constituír agrupacións de acordo co seguinte:
a) Os membros asociados da entidade beneficiaria que se comprometan a executar a totalidade ou parte da actividade que fundamenta a concesión da subvención en nome e por conta desta. Neste caso, xunto coa solicitude deberán achegar certificado expedido por quen teña estas facultades na organización, de acordo cos seus estatutos, no cal se acredite a condición de membro asociado integrante desta e un compromiso formalizado entre ambas as dúas entidades en que se determine a parte estimada da actividade subvencionable que ten previsto executar, compromiso que será subscrito pola representación legal de ambas as dúas entidades segundo o modelo establecido no anexo V. En todo caso, o pagamento da subvención efectuarase á entidade beneficiaria principal.
b) As agrupacións formadas por organizacións ou entidades previstas na liña 1 e as entidades vinculadas a estas que teñan entre os seus fins o desenvolvemento de actividades formativas. Neste caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como entidade beneficiaria, corresponden a esta. Conxuntamente coa solicitude deberá achegarse:
- Copia compulsada do instrumento de formalización da agrupación.
- Copia compulsada do compromiso de execución formalizado polas entidades agrupadas, subscrito pola representación legal destas, onde se concreten as partes do proxecto que realizará cada entidade, segundo o modelo do anexo VI.
- Compromiso de responsabilidade solidaria dos seus membros e de non disolución mentres non transcorresen os prazos de prescrición legalmente previstos.

3. Non poderán ser entidades beneficiarias:
a) Aquelas entidades en que concorra algunha das circunstancias a que se refire o artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
b) As administracións públicas, as sociedades públicas nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

Requisitos:

Requisitos de asistencia aos cursos, xornadas e seminarios formativos:

1. Exixirase un mínimo de 15 asistentes aos cursos de formación sectorial e intersectorial en materia de seguridade e saúde laboral.

2. En casos excepcionais, debidamente motivados e coa autorización expresa da Secretaría Xeral de Emprego, poderán levarse a cabo estas accións cun menor número de asistentes, en todo caso, non menor a oito. Esta autorización será solicitada pola entidade beneficiaria por correo electrónico ao enderezo seguridade-saude-laboral@xunta.gal e a resposta será comunicada pola mesma vía ao solicitante.

3. Durante a execución das accións non se permitirá a ausencia a máis dun 20 % do tempo total de duración desta. No caso de que a dita acción se desenvolva por módulos, non se permitirán ausencias de máis dun 10 % en ningún dos módulos.

AUTONÓMICA

Orde do 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017 (DOG nº 39 do 24 de febreiro de 2017).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (25/02/2017 - 24/03/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional