Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IN617B - Inscrición / modificación/baixa na división A do Rexistro Industrial de Galicia.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Iniciar modificación e baixa dende a carpeta do cidadán
Modificación e baixa dende a carpeta do cidadán: acceda a súa carpeta do cidadán para realizar modificacións e baixas sobre expedientes abertos.


Acceso ao expediente con código de acceso
Acceso con código de acceso: acceda a un expediente empregando o código de acceso proporcionado. O acceso require autenticación na carpeta do cidadán.


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Este decreto entrará en vigor aos 20 días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

  • As industrias, actividades, empresas de servizos, entidades e axentes incluídos no ámbito de aplicación do Rexistro Industrial de Galicia cuxos/as titulares estean obrigados/as a solicitar autorización administrativa ou a presentar declaración responsable ou comunicación, de acordo ca normativa que lles sexa aplicable, serán inscritos de oficio no Rexistro Industrial de Galicia a partir dos datos básicos e complementarios contidos na autorización, declaración responsable ou comunicación. Do mesmo xeito quedarán inscritas as variacións esenciais ou cesamentos de actividade que se produzan.
  • Os/as titulares das industrias, actividades, empresas de servizos, entidades e axentes incluídos no ámbito de aplicación do Rexistro Industrial de Galicia que non estean obrigados a solicitar autorización administrativa ou a presentar declaración responsable ou comunicación, poderán comunicar, unha vez iniciada a actividade, os datos básicos e complementarios para a súa inscrición no Rexistro Industrial de Galicia. Así mesmo, poderán comunicar as variacións esenciais ou cesamentos de actividade que se produzan.
  • O modelo para a comunicación deses datos establecense no anexo II. No caso de rexistros sectoriais integrados consonte ao indicado na disposición adicional única, poderanse comunicar ademais os datos adicionais que estableza regulamentariamente por orde a consellería competente no dito rexistro sectorial, sen prexuízo da obrigatoriedade de inscrición que poida establecer a normativa sectorial aplicable.
  • A inscrición realizarase unicamente por medios electrónicos a traves dos formularios electrónicos normalizados accesibles desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de conformidade ao establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE LUGO

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294669 / 982294659 Fax: 982294681

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE OURENSE

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE OURENSE

Curros Enríquez, 1º-4º
32003 Ourense
Teléfono: 988386748 / 988386744 Fax: 988386727

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43-5º
36003 Pontevedra
Teléfono: 986805240 Fax: 986817580

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA CORUÑA

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DA CORUÑA

Vicente Ferrer, 2 - 1ª planta
15071 Coruña, A
Teléfono: 981184906 / 981182294 Fax: 981184790

Créase o Rexistro Industrial de Galicia, de carácter informativo, que substitúe ao Rexistro de Establecementos Industriais de Galicia, creado polo Decreto 115/2000, do 11 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Establecementos Industriais de Galicia.

O Rexistro Industrial de Galicia estará adscrito á consellería competente en materia de industria e a súa xestión corresponderá ás xefaturas territoriais da devandita consellería, con excepción dos datos adicionais correspondentes á integración dun rexistro sectorial, que serán xestionados pola consellería competente no dito rexistro sectorial.

A actuación deste rexistro desenvolverase sen prexuízo das competencias do Rexistro Integrado Industrial de ámbito estatal e de acordo cos principios de coordinación, cooperación e asistencia mutua establecidos no artigo 4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O Rexistro Industrial de Galicia ten os fins seguintes:
a) Integrar nun único rexistro todos os rexistros sectoriais de industrias e actividades do seu ámbito de aplicación.
b) Dispoñer da información básica relativa ás actividades industriais e a súa distribución territorial e da relativa ás entidades e organismos de control, laboratorios e outros axentes en materia de seguridade e calidade industrial que sexa necesaria para o exercicio das competencias atribuídas ás administracións públicas en materia económica, industrial e sectorial.
c) Constituírse como instrumento de información sobre a actividade industrial, prestando servizo á cidadanía e, particularmente, ao sector empresarial.
d) Subministrar aos servizos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia os datos precisos para elaborar as estatísticas industriais ás que se refire a Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia.
e) Servir de instrumento de coordinación das actuacións das distintas consellerías en materia económica e industrial.

A información existente no Rexistro Industrial de Galicia estruturarase nas divisións A, B e C.
- División A: Industrias e actividades contempladas no artigo 3.1 deste Decreto.

Beneficiarios:

Empresas de ámbito industrial.

División A: Industrias e actividades contempladas no artigo 3.1 deste Decreto:
- O Rexistro Industrial de Galicia comprenderá as seguintes industrias e actividades con establecemento no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia ou instalacións:
a) As actividades dirixidas á obtención, reparación, mantemento, transformación ou reutilización de produtos industriais, o envasado e embalaxe, e o aproveitamento, recuperación e eliminación de residuos ou subprodutos, calquera que sexa a natureza dos recursos e procesos técnicos utilizados e, no seu caso, as instalacións que estas precisen.
b) As actividades de xeración, distribución e subministración de enerxía e produtos enerxéticos.
c) As actividades de investigación, aproveitamento e beneficio dos depósitos minerais e demais recursos xeolóxicos, calquera que sexan a súa orixe e estado físico.
d) As instalacións nucleares e radiactivas
e) As industrias de fabricación de armas e explosivos e as que se declaren de interese para a defensa.
f) As industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestais e pesqueiras.
g) As actividades industriais relacionadas co transporte e as telecomunicacións.
h) As actividades industriais relativas ao medicamento e á sanidade.
i) As actividades industriais relativas ao fomento da cultura.

Requisitos:

O Rexistro Industrial de Galicia conterá os datos básicos e complementarios indicados no anexo I deste decreto, necesarios para o logro dos fins previstos no artigo 2 deste Decreto.

Así mesmo, conterá os datos adicionais que cada consellería estableza a través da correspondente orde reguladora para a integración no Rexistro Industrial de Galicia dun rexistro sectorial de industrias e actividades do seu ámbito de aplicación do que sexa competente.

AUTONÓMICA

Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia (DOG nº 166 do 26 de agosto de 2004).

AUTONÓMICA

Decreto 37/2015, do 12 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Industrial de Galicia (DOG nº 60 do 30 de marzo de 2015).

ESTATAL

Real decreto 559/2010, do 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Integrado Industrial (BOE nº 125 do 22 de maio de 2010).

ESTATAL

Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria (BOE nº 176 do 27 de xullo de 1992).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional