Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IN614C - Rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Iniciar modificación e baixa dende a carpeta do cidadán
Modificación e baixa dende a carpeta do cidadán: acceda a súa carpeta do cidadán para realizar modificacións e baixas sobre expedientes abertos.


Acceso ao expediente con código de seguridade
Acceso con código de seguridade: acceda a un expediente empregando o código de seguridade proporcionado. O acceso require autenticación na carpeta do cidadán.


Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

 • Co fin de efectua-la súa inscrición no rexistro, ó instalador autorizado deberá cumprimentar e presentar na antedita delegación o impreso de solicitude correspondente ó procedemento 614C xunto con:
 • Documento que recolla os principais datos e características da instalación que pode ser un dos dous seguintes:
  • a) Proxecto e o certificado de dirección de obra asinado polo correspondente técnico titulado, no caso de que as carácterísticas das intalacións se encontren comprendidas nas indicadas no punto terceiro da Instrucción Técnica Complementaria 04, Regulamento Electrotécnico de baixa tensión. (ITC-BT-04)
  • b) Memoria Técnica de Deseño (MTD), redactada sobre os impresos publicados na Orde da Consellería de Innovación, Industria e Comercio de 23 de xullo de 2003 (DOG 152) e a súa corrección de erros, asinada polo instalador autorizado para a categoría da instalación correspondente ou técnico titulado, para as instalacións non incluídas no punto terceiro da ITC-BT-04, sexan as instalacións novas, ampliación ou modificación
 • Certificado de Instalación emitido por instalador autorizado
 • Anexo de informaicón ó usuario e croque de trazado da instalación
 • Certifificado de inspección inicial con cualificación de resultado favorable, de Organismo de Control nos caos indicados no apartado 4 da ITC-BT-05
 • Xustificante de liquidación de taxas. Clave: 32.19.04
 • Copia de documento que identifique ó titular da instalación
 • A presentación das solicitudes dos procedementos que se indican no anexo I da Resolución do 22 de xullo de 2014, realizarase unicamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, e na oficina virtual de Industria, http://oficinavirtualindustria.xunta.es, de conformidade co establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade (DNI) electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

  A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE LUGO

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294669 / 982294659 Fax: 982294681

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE OURENSE

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE OURENSE

Curros Enríquez, 1º-4º
32003 Ourense
Teléfono: 988386748 / 988386744 Fax: 988386727

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA CORUÑA

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DA CORUÑA

Vicente Ferrer, 2 - 1ª planta
15071 Coruña, A
Teléfono: 981184906 / 981182294 Fax: 981184790

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

Edificio Administrativo San Caetano s/n, bloque 5, 4ª planta
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981545572 / 981957185 Fax: 981957192

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL DE VIGO

EDIFICIO ADMTVO. PRAZA DA ESTRELA, 9, 6º
36203 Vigo

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43-5º
36003 Pontevedra
Teléfono: 986805240 Fax: 986817580

As instalacións eléctricas ás que lle sexa de aplicación o dito Regulamento, antes da súa posta en servicio, deberán rexistrarse na correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria facendo uso do presente procedemento.

Para iso, deberán depositarse o certificado da instalación, emitido polo instalador autorizado, xunto co resto da documentación técnica e no seu caso o certificado de dirección de obra e o certificado de inspección inicial na xefatura territorial correspondente, recibindo o interesado as copias dilixencias necesarias para a constancia de cada interesado e para a solicitude de subministro de enerxía.

Para mais información e consultas públicas acudir a:
http://oficinavirtualindustria.xunta.es/

AUTONÓMICA

Corrección de erros.-Orde do 23 de xullo de 2003 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Regulamento electrotécnico de baixa tensión, aprobado polo Real decreto 842/2002, do 2 de agosto (DOG nº 178 do 15 de setembro de 2003)

AUTONÓMICA

Orde do 23 de xullo de 2003 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Regulamento electrotécnico de baixa tensión, aprobado polo Real decreto 842/2002, do 2 de agosto (DOG nº 152 do 7 de agosto de 2003)

AUTONÓMICA

Resolución do 22 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se informa sobre a tramitación electrónica de diversos procedementos (DOG nº 160 do 25 de agosto de 2014).

ESTATAL

Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE nº 224 do 18 de setembro de 2002).

AUTONÓMICA

Orde do 2 de febreiro de 2005 pola que se modifican os modelos de impresos relativos ao rexistro e posta en servizo das instalacións eléctricas de baixa tensión, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 43 do 3 de marzo de 2005)

AUTONÓMICA

Resolución do 6 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se amplía o prazo para a presentación en soporte papel de diversas solicitudes (DOG nº 224 do 21 de novembro de 2014).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional