Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IN201G - Subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 28/03/2017 - 27/04/2017.

Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Xunto coa solicitude, anexo II, deberá presentarse a documentación que se refiere a continuación:
  • Documentación xurídico-administrativa da entidade solicitante, orixinal ou copia compulsada, que deberá estar en vigor:

   Titulares de obradoiros artesanais:
   • Se é unha persoa física: só no caso de que se denegue expresamente a consulta, documento nacional de identidade ou número de identificación de estranxeiro ou, se é o caso, do seu representante.
   • No caso de persoa xurídica:
    - Só se terá que presentar no caso de que se denegue expresamente a consulta, número de identificación fiscal.
    - Acta, escritura ou documento de constitución, estatutos e, se é o caso, modificación deles, debidamente legalizados. A referida documentación deberá acreditar que o seu obxecto social abrangue a actividade para a cal se solicita a subvención.
    - Só no caso de que se denegue expresamente a súa consulta, documento nacional de identidade e documento acreditativo de poder bastante para actuar ante a Administración do representante legal da entidade solicitante.
   • No caso de comunidades de bens:
    - Só se terá que presentar no caso de que se denegue expresamente a consulta número de identificación fiscal.
    - Acta, escritura ou documento de constitución, estatutos e, se é o caso, modificación deles, debidamente legalizados. A referida documentación deberá acreditar que o seu obxecto social abrangue a actividade para a cal se solicita a subvención.
    - Deberán constar expresamente (anexo IV) os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación e o importe de subvención que se aplicará por cada un, que terán igualmente a consideración de persoas beneficiarias. Deberá nomearse un representante único da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que corresponden á agrupación. Non poderá disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia.
   • Asociacións profesionais e empresariais de artesáns:
    - Acta e estatutos de constitución e modificacións posteriores, se é o caso, acreditación da súa inscrición no rexistro correspondente e, só no caso de que se denegue expresamente a consulta, o número de identificación fiscal.
    - Poder suficiente de quen represente a entidade solicitante, xunto co seu documento nacional de identidade, só no caso de que se denegue expresamente a consulta.
    - Certificado expedido pola persoa que exerza a secretaría ou representación da asociación profesional e/ou empresarial de artesáns que acredite a relación de asociados que a integran indicando o seu NIF correspondente.
    - No caso de estar exento do imposto sobre o valor engadido (IVE), documentación acreditativa da mencionada exención.
   • Concellos:
    - Xustificar que está ao día na rendición de contas xerais diante do Consello de Contas de Galicia, de acordo co previsto no artigo 4.1 do Decreto 193/2011.
    - Xustificantes dos investimentos:

    Os gastos xustificaranse con facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia administrativa, en orixinal ou copias autenticas electrónicas.

    Cando o beneficiario non dispoña de facturas electrónicas para a xustificación da subvención, deberá achegar unha copia autentica electrónica dos documentos orixinais en papel, de acordo cos procedementos que establece a normativa vixente.

    No obstante no presente procedemento, admitirase os documentos en papel ou copias debidamente compulsadas debido a circunstancias funcionais e/ou tecnolóxicas derivadas da implantación progresiva por parte da Administración xeral da Comunidade Autónoma en relación á organización da emisión das copias auténticas electrónicas.
  • No caso de titulares de obradoiros artesanais e asociacións profesionais de artesáns, certificacións emitidas polos organismos competentes acreditativas de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, no caso de ter iniciada a actividade.

   As certificacións indicadas só deben presentarse no caso de que a entidade solicitante denegue expresamente a autorización ao órgano xestor para que a solicite de oficio. Se o certificado dispón de código electrónico de verificación coa Administración pública correspondente, poderá presentarse o devandito documento sen compulsar.
  • Documentación xustificativa. Memoria de cada unha das actividades para as cales se solicita subvención, que incluirá a súa descrición, obxectivos e valoración das actuacións que se pretenden executar.
  • Facturas ou, na súa falta, facturas pro forma ou orzamento detallado de gastos previstos para a realización de cada unha das actividades para as cales se solicita subvención. Non terán a consideración de orzamentos as estimacións de gastos realizadas polo solicitante e que carezan do soporte da oferta do provedor ou tarifa oficial do gasto, nin se admitirán aqueles orzamentos que non presenten a suficiente desagregación para determinar o carácter subvencionable dos conceptos relacionados nel.
  • Para a participación nos eventos feirais, folla de solicitude de espazo da feira onde se especifiquen os servizos contratados e, asemade, no caso de certames e feiras non profesionais de artesanía, certificación dunha asociación profesional de artesáns de Galicia acreditativa da solvencia do evento respecto do seu arraigamento e indubidable interese comercial.
  • Para a organización de feiras promovidas polos concellos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns:
   • Memoria explicativa do evento en que consten os seguintes datos: datas de celebración, horario e lugar; número de edición, relación de expositores e de obradoiros artesáns na cal se indicará o NIF do obradoiro ou, se é o caso, do seu responsable para os efectos da súa consulta no RXAG; relación de oficios convocados (segundo o anexo V). Só no caso de feiras promovidas polas asociacións profesionais e empresariais de artesáns, este anexo irá acompañado dun informe da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño.
   • Esbozo do recinto feiral; infraestrutura do recinto cos servizos con que conta e características dos postos; campaña publicitaria que se vai realizar para a difusión do evento e calquera outro aspecto relacionado co evento.
  • Para a participación como expositor en accións comerciais emerxentes de carácter temporal e presentación de produtos en Pop Ups, Corners e Showrooms, memoria explicativa en que consten a infraestrutura do posto, se é o caso, os días de presentación, horario e lugar de realización e identificación da entidade organizadora.
  • Para os efectos sinalados no artigo 9 destas bases xuntarase, se é o caso, a seguinte documentación que en ningún caso será obxecto de requirimento:
   • Certificado/s da/s entidade/s bancaria/s onde figure que a persoa solicitante posúe medios de pagamento electrónicos.
   • Acreditación da participación e/ou organización de cursos de formación nos últimos 12 meses á data do inicio da presentación da solicitude desta convocatoria.
  • As solicitudes de subvención para a participación ou a organización de feiras que ao remate do prazo de presentación de solicitudes aínda non tivesen data de convocatoria ou de apertura do prazo de inscrición, deberán xuntar a documentación seguinte:
   • Para o caso de titulares de obradoiros artesáns e asociacións profesionais e empresariais de artesáns: poderase substituír a factura pro forma ou o orzamento detallado de gastos realizado polo provedor ou tarifa oficial de gasto así como a folla de solicitude de espazo da feira, por unha estimación de gastos na cal se especifiquen os servizos que se van contratar, asinada pola persoa solicitante.
   • No caso de concellos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns que promovan a organización de feiras: a relación de expositores e de obradoiros artesáns que se presentará coa documentación, entenderase referida á edición inmediatamente anterior.

    En ambos os dous casos, con anterioridade á proposta de resolución de concesión da subvención, requirirase a presentación da documentación a que fan referencia os puntos 2.4, 2.5 e 2.6 do artigo 4 desta orde, nun prazo non superior a quince días (art. 20.4 e 5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).
 • As solicitudes presentaranse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
 • A presentación electrónica será obrigatoria para os concellos e as asociacións profesionais e empresariais de artesáns.
 • Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requeriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.
 • Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
 • Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, titulares de obradoiros artesanais, opcionalmente poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

  Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.
 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

  A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

  Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.
 • No prazo de presentación de solicitudes, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro do mes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO

SERVIZO DE PROMOCIÓN COMERCIAL E DA ARTESANÍA
Edificios Administrativos San Caetano, 3ª planta
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981545599 / 881999178 Fax: 981545541
Email: cei.dxcomercio@xunta.es
Información web: http://ceei.xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DA ARTESANÍA E DO DESEÑO

Área Central, 1º-Local 25MN.
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 881999171 / 881999175 Fax: 881999170
Email: centro.artesania@xunta.es
Información web: www.artesaniadegalicia.org.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán para o ano 2017.

Así mesmo, por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións para o ano 2017.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento e a comercialización da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns.

O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios:

a) Titulares de obradoiros artesanais, xa sexan persoas físicas ou xurídicas e comunidades de bens, que cumpran o seguinte requisito:
- Figurar o obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. No caso de novos obradoiros, terán de prazo ata a data límite de presentación da solicitude de subvención para solicitar a inscrición no dito rexistro.

b) Asociacións profesionais e empresariais de artesáns de Galicia legalmente constituídas que cumpran o seguinte requisito:
- Que polo menos 10 dos seus membros figuren inscritos na Sección Segunda (obradoiros artesáns) do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

c) Concellos que cumpran o seguinte requisito:
- Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que organicen feiras de artesanía.

AUTONÓMICA

Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 60 do 27 de marzo de 2017).

AUTONÓMICA

Orde do 9 de agosto de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 157 do 21 de agosto de 2017).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (28/03/2017 - 27/04/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional