Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MR250A - Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica
Iniciar presentación electrónica: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: 01/02/2017 - 15/05/2017.

Segúndo a Orde do 25 de abril de 2017, amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o día 15 de maio de 2017.

 • En todos os casos:
  Solicitude única normalizada segundo os formularios electrónicos accesibles para cada liña de axuda no enderezo http://sgapac.xunta.es.
 • Xeral:
  • Fotocopia do DNI do solicitante no caso de persoas físicas que non outorguen a autorización para consultar os datos de identidade na Dirección Xeral da Policía.
  • Fotocopia do NIF cando o solicitante non sexa persoa física.
  • Fotocopia do DNI do representante legal cando o solicitante non sexa persoa física.
  • Documentación de autorización de sinatura se o solicitante non e persoa física ou, sendo persoa física, non e quen presenta a solicitude. No caso de persoas físicas, esta documentación consistirá nun documento de autorización asinado polo autorizante e polo autorizado ao que se xuntarán as fotocopias dos DNI en vigor, de ambos os dous.
 • Solicitude única:
  Ademais da documentación xeral anterior, presentarase a documentación que se relaciona a continuación:
  • 1. Para as solicitudes con declaración de parcelas:
   • Certificado da entidade xestora, segundo o modelo do anexo 4-A, no caso de superficies de uso en común onde existan pastos permanentes utilizados conxuntamente por varios produtores. No caso de superficies que xa dispoñen de código, a relación de recintos SIXPAC e os tipos de pasto que a compoñen, deberán ser remitidas polo representante da entidade ao servizo territorial do Fogga.
  • 2. Para acreditar a condición de agricultor activo:
   • a) Persoas físicas que deneguen expresamente a autorización para recadar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a información fiscal necesaria ou ben para persoas físicas que pertencen a unha integradora de gando:
    1º.- Declaración do IRPF correspondente ao período impositivo dispoñible máis recente ou impreso de alta censual (modelo 036 ou 037)
    2º.- Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos os dous.
   • b) Persoas xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas. A petición do órgano xestor deberán achegar a documentación xustificativa dos ingresos agrarios declarados na súa solicitude única.
  • 3. Para o pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente:
   • Certificado que acredite a produción ecolóxica nos recintos declarados con este tipo de produción cando non se outorgue a autorización para consultar os datos de consellos reguladores, marcas de calidade, organismos de control ou entidades asociativas.
  • 4. Pagamento suplementario para os novos agricultores que comecen a súa actividade agrícola:
   • Cando o solicitante non sexa persoa física, documentación que permita verificar que os agricultores mozos forman parte da xunta reitora ou do órgano de goberno da entidade á que pertencen.
  • 5. Para as axudas ao desenvolvemento rural:
   • a) Prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas e ás axudas para o fomento das frondosas caducifolias
    1º.- Factura
    2º.- Xustificante de pagamento da mesma
    3º.- No caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios medios, un documento xustificativo de tal circunstancia.
    4º.- Declaración doutras axudas segundo o modelo do anexo XII.
   • b) Pagos a zonas con limitacións naturais:
    1º.- Declaración do IRPF do ano 2015, ou compromiso de presentar a do ano 2016, se e novo solicitante.
    2º.- Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos, no caso de que na declaración do IRPF presentada figuren estes.
    3º.- Informe de vida laboral do solicitante. Non será esixible se o solicitante autoriza ao Fogga para a súa solicitude á Tesourería Xeral da Seguridade Social.
   • c) Agroambiente e clima e agricultura ecolóxica
    No caso de non autorizar ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos, os solicitantes deberán achegar a documentación necesaria para acreditar o cumprimento dos requisitos e compromisos aplicables a cada liña de axuda:
    1º.- Para todas as liñas de axuda: Informe dunha entidade inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Aconsellamento ou Xestión de Galicia (Resaxega) que acredite que o solicitante recibe o aconsellamento especializado.
    2º.- Razas autóctonas en perigo de extinción:
    - Certificado da Asociación xestora do Libro Xenealóxico Oficial da Raza ou da asociación oficialmente recoñecida.
    - Certificado asinado polo tecnico responsable do Programa de Mellora Xenetica de participación do solicitante no citado programa.
    3º.- Produción integrada: Certificado dunha entidade acreditada.
    4º.- Agricultura ecolóxica: Certificados do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA).

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA)

SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN DA PAC

SERVIZO DE AXUDAS AGRÍCOLAS DA PAC
Rúa dos Irmandiños, s/n - Salgueiriños
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546262 Fax: 981546268

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE OURENSE

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DE OURENSE

Rúa do Paseo, 22 - 1º
32003 Ourense
Teléfono: 988386948 Fax: 988386940

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE LUGO

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DE LUGO

Rolda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294462 Fax: 982294411

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE PONTEVEDRA

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DE PONTEVEDRA

Paseo de Cervantes, 7-1º
36002 Pontevedra
Teléfono: 986805455 Fax: 986805569

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA CORUÑA

SERVIZO TERRITORIAL DO FOGGA DA CORUÑA

Praza Luis Seoane, s/n
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184525 Fax: 981184559

Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das axudas que se indican a continuación:

1. Liñas de axuda integradas polos pagamentos directos á agricultura e á gandaría, en concreto, os seguintes réximes de axuda comunitarios:
a) Un pago básico aos agricultores ("réxime de pago básico").
b) Un pago para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente.
c) Un pago suplementario para os novos agricultores que comecen a súa actividade agrícola.
d) Un réxime de axuda asociada:
1ª.- Axuda asociada aos cultivos proteicos
2ª.- Axuda asociada aos legumes de calidade
3ª.- Axuda asociada para as explotacións que manteñan vacas nutrices
4ª.- Axuda asociada para as explotacións de vacún de cebo
5ª.- Axuda asociada para as explotacións de vacún de leite
6ª.- Axuda asociada para as explotacións de ovino
7ª.- Axuda asociada para as explotacións de cabrún
8ª.- Axudas asociadas para os gandeiros de vacún de leite, vacún de cebo e de ovino e cabrún que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pago básico
9ª.- Calquera outra axuda asociada regulada no título IV do Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro.
e) Un réxime simplificado para os pequenos agricultores.

2. Tamén se inclúen as solicitudes de axuda da medida de agricultura ecolóxica así como as solicitudes de pagamento das medidas de desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control, que na Comunidade Autónoma de Galicia son:
a) Prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas e ás axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
b) Pagamentos a zonas con limitacións naturais.
c) Agroambiente e clima.
d) Agricultura ecolóxica.
Nas axudas incluídas neste punto, o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) contribuirá cunha participación do 75 % ao cofinanciamento destas.

3. Por último, inclúense as solicitudes da axuda excepcional de adaptación ao sector produtor do vacún de leite que abarca dúas medidas:
a) A medida destinada a non incrementar a produción.
b) A medida destinada a incentivar a execución de proxectos de cooperación.

Prazo de resolución:
a) Para as axudas dos pagamento directos á agricultura e á gandería: Unha vez realizados os controis administrativos e sobre o terreo e comunicados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente os coeficientes previstos, se é o caso, a Subdirección Xeral de Xestión da PAC.
b) Para as solicitudes de indemnización compensatoria, de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica: nove meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

Beneficiarios:

Agricultores/as activos e con actividade agraria con explotacións situadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:

Para que unha explotación agraria se considere situada en Galicia deberá encontrarse nunha das dúas situacións seguintes:
a) No caso de que o/a produtor/a presente unha solicitude de axuda baseada na superficie, cando a maior parte da superficie da explotación estea nesta comunidade autónoma.
b) Nos demais casos, cando o maior número de animais se atope en Galicia.
Para que un agricultor se considere activo e que unha actividade se considere actividade agraria deberán:
Acreditar o cumprimento do establecido respectivamente nos capítulos I e II, do título II do Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

AUTONÓMICA

Orde do 25 de abril de 2017 pola que se modifica a Orde do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG nº 83 do 2 de maio de 2017).

EUROPEA

Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

AUTONÓMICA

Orde do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG nº 22 do 1 de febreiro de 2017).

ESTATAL

Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural (BOE nº 307 do 20 de decembro de 2014).

ESTATAL

Real Decreto 1172/2015, do 29 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, o Real Decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da Política Agrícola Común, e o Real Decreto 1077/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (BOE nº 312, do 30 de decembro de 2015).

Prazo de presentación pechado (01/02/2017 - 15/05/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá tramitar o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional