Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TR341K - Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos solicitude

Prazo de presentación: 05/10/2017 - 06/11/2017.

O prazo de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Solicitude segundo o Anexo I, acompañada da seguinte documentación:
  • Memoria que recolla a titularidade do centro.
  • Memoria descritiva das funcións que vai desenvolver a unidade de apoio á actividade profesional, e cada unha das persoas traballadoras que a integran, segundo as recollidas no artigo 27 desta orde.
  • Certificación do cadro de persoal (segundo modelo anexo II).
  • Documentación relativa ao persoal indefinido que forma parte da unidade de apoio á actividade profesional: certificación cadro persoal da unidade de apoio (segundo modelo do anexo III),orzamentos, curriculum vitae, informe de datos de cotización (IDC), recibo de salarios, contratos de traballo.
  • Relación Nominal das persoas Traballadoras (RNT) incluídas na cotización á Seguridade Social e Recibo de Cotización de Liquidacións (RLC), así como os documentos bancarios de transferencia acreditativos do seu pagamento das mensualidades xa ingresadas na data da presentación da solicitude.
  • Consentimento para a comprobación de datos das persoas polas que se solicita a subvención (anexo XVI).
  • Declaración responsable da ideonidade do posto (anexo XVII).
  • No caso de actuar por medio de representante, poder suficiente da persoa representante e asinante da solicitude para actuar en nome da persoa ou entidade solicitante.
  • Certificados de discapacidade das persoas traballadoras polas cales se solicita subvención, cando o certificado fose expedido por unha administración distinta á da Comunidade Autónoma de Galicia (artigo 5.1).
 • Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás Administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo e achegar unha copia dos devanditos documentos.
  • DNI ou NIE da persoa solicitante.
  • DNI ou NIE da persoa representante.
  • NIF do CEE solicitante.
  • Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Seguridade Social.
  • Certificación de estar ao día coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO

SERVIZO DE INTEGRACIÓN LABORAL
San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981544716 / 981957727 Fax: 981544678
Email: secretaria-xeral.emprego@xunta.es

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións a CEE, establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través do seguinte programa:

- Programa I: programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, regulado no capítulo II.

O obxecto deste programa é subvencionar os custos salariais e de Seguridade Social por conta da empresa derivados da contratación indefinida do persoal traballador das unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, previstos no artigo 43 do Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, como instrumentos de modernización destes servizos de axuste.

A finalidade deste programa é promover a integración laboral das persoas con discapacidade con maiores dificultades de inserción mediante o seu emprego nos CEE da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarios:

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións que se regulan nesta orde os CEE que, na data da solicitude da subvención, figuren inscritos como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento (DOG núm. 138, do 19 de xullo), e sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda nos capítulos II a IV desta orde.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarios os CEE en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. Tampouco poderán obter a condición de beneficiarios os CEE solicitantes que estean excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o disposto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

4. A xustificación por parte dos CEE solicitantes de non estar incursos nas prohibicións contidas nos números 2 e 3 anteriores para obteren a condición de beneficiarios realizarase mediante declaración responsable no anexo de solicitude de cada tipo de axuda.

Requisitos:

a) Que formen parte do seu cadro de persoal traballadores e/ou traballadoras co tipo e grao de discapacidade establecido no artigo 5.3 desta orde.

b) Dispoñer de unidades de apoio á actividade profesional, que teñan a composición establecida no artigo 31 desta orde.

AUTONÓMICA

Orde do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018 (DOG nº 189 do 4 de outubro de 2017).

AUTONÓMICA

Corrección de erros. Orde do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018 (DOG nº 210 do 6 de novembro de 2017).

AUTONÓMICA

Orde do 20 de decembro de 2017 pola que fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas nos capítulos II e IV da Orde do 20 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2017-2018 (DOG nº 242 do 22 de decembro de 2017).

Prazo de presentación pechado (05/10/2017 - 06/11/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional