Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

SA205A - Segunda opinión médica no Sistema público de saúde de Galicia.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

O presente decreto entrará en vigor aos trinta días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 • A solicitude de segunda opinión medica realizarase por escrito, segundo o modelo incluído no anexo I deste decreto e dirixirase á xerencia da estrutura organizativa de xestión integrada da cal forme parte o centro hospitalario de referencia do/a paciente.
 • O modelo de solicitude recollerá expresamente que o exercicio do dereito implicará que os/as profesionais do Sistema público de saúde de Galicia implicados no proceso de xestión e emisión da segunda opinión medica, poderán acceder aos datos, relacionados coas súas propias funcións, contidos na historia clínica do/a paciente, de conformidade co previsto na normativa reguladora da protección de datos de carácter persoal e de acceso á historia clínica dos/as pacientes.
 • As solicitudes de segunda opinión medica poderán presentarse por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos/das cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Tamen se poderán presentar as solicitudes en soporte papel no servizo de admisión do hospital de referencia do/a paciente, que facilitará a xestión das solicitudes daquelas persoas que así o demanden. Os servizos de admisión rexistrarán a entrada das solicitudes, entregándolle ao/á solicitante da segunda opinión unha copia debidamente selada, na cal conste o día e o lugar de entrega.
 • Opcionalmente, tamen se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  A solicitude de segunda opinión irá acompañada da seguinte documentación:
  • a) Fotocopia do documento nacional de identidade (DNI) ou documento substitutivo do/da solicitante, no caso de que este/a non prestase o consentimento para a comprobación dos seus datos persoais.
  • b) Se e o caso, documentación acreditativa da concorrencia das circunstancias a que se fai referencia nas alíneas b) e d) do artigo 17.1 da Lei 12/2013, do 9 de decembro.

   No suposto da alínea b):
   • 1º. Se o/a solicitante e un familiar, achegará certificado medico acreditativo da imposibilidade do/a paciente para formular por si mesmo/a a solicitude, e copia compulsada do DNI do/a paciente e do/a solicitante.
   • 2º. Se o/a solicitante e parella ou persoa vinculada de feito, achegará certificado medico acreditativo da imposibilidade do/a paciente para formular por si mesmo/a a solicitude, declaración xurada ou documento oficial que acredite a súa vinculación ou relación de parella, e copia compulsada do DNI do/a paciente e do/a solicitante.

    No suposto da alínea d), achegarase copia compulsada da correspondente sentenza de incapacitación.
  • c) Informe medico que certifique o diagnóstico e/ou proposta terapeutica, no caso de non existir informe clínico do diagnóstico e/ou proposta terapeutica na propia historia clínica electrónica.
  • d) Calquera outro documento que se considere relevante para o caso.
 • A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou da persoa que exerza a súa representación. A administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro.
 • A dita documentación complementaria tamen poderá presentarse en formato papel cando a solicitude de segunda opinión medica se presente no servizo de admisión do hospital de referencia do/a paciente. As copias dos documentos terán a mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan autenticas.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE VIGO

Rúa Pizarro, 22
36204 Vigo
Teléfono: 986816016 Fax: 986816029
Email: xerencia.chuvi@sergas.e

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS

Ramón Puga, 52
32005 Ourense
Teléfono: 988385548 Fax: 881547058
Email: xerencia.Ourense@sergas.es

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE FERROL

Avda. Residencia, s/n - Hospital Arquitecto Marcide
15405 Ferrol
Teléfono: 981334003 Fax: 981334015
Email: xerencia.xestion.integrada.ferrol@sergas

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE LUGO, CERVO E MONFORTE DE LEMOS

Rúa Doutor Ulises Romero, 1
27003 Lugo
Teléfono: 982296120 Fax: 982295611
Email: xerencia.lugo@sergas.es

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE SANTIAGO E BARBANZA

Travesía da Choupana, s/n
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981950960 Fax: 981950900
Email: xerencia.xxisantiago@sergas.es

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

Avenida de Vigo, 16
36001 Pontevedra
Teléfono: 986800103 Fax: 986800004
Email: secretariaxerencia.pontevedra@sergas.es

CONSELLERÍA DE SANIDADE

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DA CORUÑA

R/ Xubias de Arriba, 84
15006 Coruña, A
Teléfono: 981178010 Fax: 981178012
Email: gerencia.chuac@sergas.es

O presente decreto ten por obxecto regular o procedemento e os efectos para o exercicio do dereito a unha segunda opinión médica, nos supostos que se indican no artigo 15.2 da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias.

O dereito á segunda opinión médica só se poderá exercer unha soa vez en cada proceso asistencial, coa excepción do indicado para as recidivas tumorais e a proposta de tratamento de nova aparición, e co único obxecto de contrastar un primeiro diagnóstico completo ou indicación terapéutica e coa finalidade de facilitarlle ao/á paciente, ou a quen o/a represente, unha maior información que afiance a seguridade da súa decisión informada, consciente, participativa e autónoma, no mantemento e coidado da súa saúde e para os efectos de prestarlle unha mellor asistencia sanitaria.

Ámbito de aplicación.
O exercicio do dereito á segunda opinión médica garánteselles ás persoas titulares dos dereitos á protección da saúde e á atención sanitaria e que acrediten o dereito á asistencia sanitaria pública conforme a normativa vixente.

Resolución de solicitudes.
1. Se a solicitude non cumpre algunha das condicións previstas nos artigos 5 e 6 deste decreto, daráselle traslado á persoa solicitante para que proceda a emendala no prazo de 10 días segundo o artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, coa indicación de que, se así non o fixer, se lle terá por desistido da súa petición, logo de resolución da persoa titular da xerencia da estrutura organizativa de xestión integrada de referencia do paciente, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da citada norma.
Mentres non se reciba a documentación requirida, permanecerá en suspenso o prazo para resolver sobre a autorización da segunda opinión, que se volverá computar, segundo os casos, a partir do momento en que se reciba a documentación solicitada en calquera dos rexistros do Servizo Galego de Saúde.
2. A persoa titular da xerencia da estrutura organizativa de xestión integrada, logo de requirir, se o considera oportuno, os informes complementarios necesarios, resolverá motivadamente sobre a solicitude no prazo de 10 días hábiles contados desde a data de recepción desta, de acordo co previsto no artigo 18.1 da Lei 12/2013, do 9 de decembro.
3. Transcorrido o prazo para resolver a solicitude de segunda opinión, sen que se emitise a resolución, entenderase que esta é favorable por silencio administrativo.
4. A resolución notificarase de forma inmediata ao solicitante da segunda opinión médica, a través do medio que indicase na súa solicitude.
5. No caso de que a resolución sexa favorable, a emisión da segunda opinión deberá realizarse no prazo de quince días hábiles, contados desde o día seguinte ao da súa emisión.
6. Contra a resolución, poderase presentar recurso de alzada ante a persoa titular da Xerencia do Servizo Galego de Saúde no prazo dun mes, contados desde o día seguinte ao da recepción da notificación.
7. Nas resolucións favorables darase traslado inmediato do expediente de segunda opinión ao centro hospitalario en que preste servizo o/a profesional designado/a.

Beneficiarios:

Poderán solicitar unha segunda opinión médica o/a paciente, ou as persoas facultadas para isto, segundo o artigo 17.1 da Lei 12/2013, do 9 de decembro, que acrediten debidamente, se é o caso, a súa representación.

A intervención das persoas citadas nas alíneas b) a d) do artigo 17.1 citado, deberá ser adecuada ás circunstancias e proporcionada ás necesidades que sexa necesario atender, a favor do paciente e con respecto á súa dignidade, atendendo sempre a criterios médicos obxectivos.

No caso de pacientes maiores de 12 anos e menores de 16 anos de idade que sexan capaces intelectual e emocionalmente, de comprender, o dereito poderao exercer o seu representante legal, logo de ter escoitada a súa opinión.

Cando se trate de menores non incapaces nin incapacitados, mais emancipados ou con dezaseis anos cumpridos, e se trate dun caso de actuación de grave risco, segundo o criterio do/a facultativo/a, os pais serán informados e a súa opinión será tida en conta para a toma da decisión correspondente.

Revogación do dereito á obtención dunha segunda opinión médica.

1. Mediante resolución da persoa titular do centro directivo do Servizo Galego de Saúde que teña as competencias en materia de asistencia sanitaria, ditada á proposta da persoa titular da xerencia da estrutura organizativa de xestión integrada de que forme parte o centro hospitalario de referencia do/a paciente, poderase acordar a revogación do dereito á obtención dunha segunda opinión médica nos seguintes supostos:
a) Cando as persoas interesadas, ou quen as represente, de forma intencionada e no marco deste procedemento, faciliten información falsa.
b) No suposto de que os/as solicitantes, ou as persoas que exerzan a súa representación, impidan ou dificulten, sen causa xustificada, a realización de calquera trámite necesario para a resolución do procedemento de segunda opinión médica.
c) No suposto de que os/as solicitantes, ou as persoas que os/as a representen, impidan ou dificulten, sen causa xustificada, a realización de calquera trámite, consulta ou proba, necesarios para a emisión do informe de segunda opinión médica.
d) Cando sen causa xustificada non asistan ás consultas ou ás probas que, no marco deste procedemento, se lle programen para poder emitir o informe de segunda opinión médica.

2. Para os efectos de poder elaborar a proposta de resolución de revogación do dereito á obtención dunha segunda opinión médica, a persoa titular da xerencia da estrutura organizativa de xestión integrada poderá requirir os informes que considere necesarios para determinar a realidade do suposto ou dos supostos que poden dar lugar á perda do dereito á obtención dunha segunda opinión médica.

3. A proposta de resolución notificaráselles aos interesados, e indicaráselles a posta de manifesto do procedemento. Á notificación xuntarase unha relación dos documentos que figuren no procedemento, a fin de que os interesados poidan obter as copias dos que consideren convenientes; concederáselles un prazo de dez días para formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que coiden pertinentes ante a persoa titular da xerencia da estrutura organizativa de xestión integrada.

4. A proposta de resolución cursarase inmediatamente á persoa titular do centro directivo, do Servizo Galego de Saúde, que teña as competencias en materia de asistencia sanitaria, xunto con todos os documentos, alegacións e informacións que figuren no procedemento, para que esta emita a resolución que proceda.

5. Fronte á resolución pola que se revogue o dereito á obtención dunha segunda opinión médica, cabe interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xerencia do Servizo Galego de Saúde.

Requisitos:

1. A emisión dunha segunda opinión médica poderá solicitarse cando o/a paciente dispoña dun primeiro diagnóstico completo e/ou proposta terapéutica emitido por un/unha profesional médico/a do Sistema público de saúde de Galicia, en relación con algún dos procesos que se indican no artigo 15.2 da Lei 12/2013, do 9 de decembro:
a) Enfermidades neoplásicas malignas.
b) Enfermidades neurolóxicas inflamatorias e dexenerativas invalidantes.
c) Confirmación de diagnósticos de enfermidade rara.

2. No caso de tratarse dunha recidiva tumoral maligna ou dunha proposta de tratamentos de nova aparición, poderá solicitarse novamente unha segunda opinión médica.

3. O/a facultativo/a responsable dun diagnóstico ou proposta terapéutica producida nun dos procesos a que se fai referencia no parágrafo 1 proporcionará, a requirimento do/a paciente, ou de quen o/a represente, a información acerca do procedemento para garantir a garantía do dereito a unha segunda opinión médica, e deixará constancia na historia clínica do diagnóstico ou proposta terapéutica.

4. Os servizos de admisión dos hospitais informarán os/as pacientes, ou a quen representen, dos requisitos e condicións para o exercicio do dereito á obtención dunha segunda opinión médica.

Todos os centros sanitarios do Servizo Galego de Saúde porán á disposición dos usuarios información clara, veraz, accesible e transparente sobre a garantía do dereito ao exercicio da segunda opinión médica.

5. Na páxina web do Servizo Galego de Saúde publicarase un catálogo en liña, ao que tamén se poderá acceder desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, no que se identificarán as patoloxías respecto das cales se poderá exercer o dereito á segunda opinión médica. Este catálogo ten carácter orientativo, de forma que pode haber patoloxías que non figuren nel, respecto das cales se poderá exercer o dito dereito, sempre e cando estean incluídas nos procesos que se indican no artigo 15.2. da Lei 12/2013, do 9 de decembro, a que se fai referencia no artigo 4.1 do presente decreto.

AUTONÓMICA

Decreto 54/2015, do 12 de marzo, polo que se regulan o procedemento e os efectos da garantía do dereito á segunda opinión médica no Sistema público de saúde de Galicia (DOG nº 72 do 17 de abril de 2015).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional