Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

PR952A - Bolsas de tecnificación e rendemento deportivo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos solicitude

Prazo de presentación: 20/07/2017 - 21/08/2017.

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo límite de presentación das solicitudes será o día 21 de agosto de 2017.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

Para a valoración dos méritos, a solicitude deberá vir acompañada da seguinte documentación:

a) Para os solicitantes das instalacións do CGTD situadas en Pontevedra:

 • Anexo II. Proxecto de tecnificación e/ou de rendemento para o curso 2017/18.
 • Anexo III. Proposta de equipo técnico.

Documentación requirida no anexo III:

 • DNI ou NIE (só no caso que se opoña a súa consulta).
 • Titulación: licenciatura ou grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, ou título de Técnico Deportivo Superior (só no caso que se opoña a súa consulta),
 • Adestrador deportivo de nivel III ou equivalente da modalidade deportiva correspondente (se é o caso).
 • Experiencia: acreditar un mínimo de 3 anos como adestrador coa titulación exixida.
 • Documento que indique o tipo de relación laboral prevista.
 • Certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais (só no caso de que se opoña a súa consulta).
 • Anexo IV. Adestrador responsable da sección deportiva:
  • Declaración de coñecemento das súas funcións e declaración de non estar en situación de incompatibilidade.
 • Anexo V. Adestrador responsable de grupo:
  • Declaración de coñecemento das súas funcións.
 • Anexo VI. Valoración dos deportistas.

b) Para os solicitantes das instalacións situadas en Vilagarcía de Arousa no Centro Galego de Vela:

 • Anexo II. Proxecto de tecnificación e/ou de rendemento para o curso 2017/18.
 • Anexo III. Proposta de equipo técnico.

Documentación requirida no anexo III:

 • DNI ou NIE (só no caso que se opoña a súa consulta).
 • Titulación: licenciatura ou grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte, ou título de Técnico Deportivo Superior (só no caso de que se opoña a súa consulta).
 • Adestrador deportivo de nivel III ou equivalente da modalidade deportiva correspondente (se é o caso).
 • Experiencia: acreditar un mínimo de 3 anos como adestrador coa titulación exixida.
 • Documento que indique o tipo de relación laboral prevista.
 • Certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais (só no caso de que se opoña á súa consulta).
 • Anexo VI. Valoración dos deportistas.

As solicitudes deberán ser presentadas polas federacións deportivas galegas de modalidades olímpicas e paralímpicas de deportes individuais que sexan compatibles cos servizos e instalacións do CGTD das seguintes seccións: atletismo; bádminton; ximnasia acrobática; trampolín e artística; judo; karate; loita; natación; piragüismo en augas bravas; piragüismo en augas tranquilas; remo; taekwondo; tiro con arco e tríatlon, presentando candidatos se contan cun grupo de tecnificación e/ou rendemento con deportistas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3 desta resolución e que se axusten á política deportiva autonómica establecida pola Secretaría Xeral para o Deporte.

As solicitudes deberán ser presentadas no modelo normalizado recollido como anexo I nesta resolución. O formulario da solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal, e na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte, no enderezo https://deporte.xunta.gal.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Se algunha das federacións presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes, poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, notificaráselle á federación para que, nun prazo de dez días, emende os erros ou presente os documentos preceptivos. Unha vez que transcorra o dito prazo sen que se produza a emenda, considerarase que desiste da súa petición.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes e o establecido para a súa emenda, publicarase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte e no seu taboleiro de anuncios as listaxes provisionais de admitidos, excluídos, con indicación da causa que orixina esta situación, e desistidos.

Non será necesario presentar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

A documentación complementaria presentarase por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Na presentación da documentación gardarase a seguinte orde: solicitude, documento acreditativo da identidade (de ser o caso), titulación académica, certificación académica persoal, currículo, xustificantes dos méritos alegados neste (na mesma orde en que aparezan relacionados) e proxecto(s) didáctico(s).

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

SERVIZO DE DEPORTE DE PONTEVEDRA

CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PONTEVEDRA
Padre Fernando Olmedo, 1
36002 Pontevedra
Teléfono: 886159674 / 886159670 / 886157671
Email: cgtd@xunta.es

Establecer, mediante o procedemento con código PR952A, as bases reguladoras e proceder á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade de bolsas para o CGTD, co fin de facilitar o adestramento dos deportistas de tecnificación e rendemento, creando un clima de adestramento e convivencia entre deportistas de diferentes especialidades deportivas, fomentando a educación integral dos deportistas que favoreza o seu desenvolvemento persoal e facilitando a mellora do seu rendemento deportivo coa finalidade de alcanzar o máximo nivel competitivo.

Beneficiarios:

Poderán ser beneficiarios das bolsas para deportistas no Centro Galego de Tecnificación Deportiva todas aquelas persoas deportistas que no momento de facer a solicitude cumpran os requisitos que se detallan a continuación:

Requisitos:

– Ter nacionalidade española.

– Estar en posesión da licenza deportiva, na modalidade para a que se presenta a solicitude, emitida pola federación galega correspondente ou ben pola federación española correspondente no caso de que a federación galega da modalidade en cuestión non estivese integrada na federación española.

Poderase valorar, segundo informe técnico da comisión de selección e como caso excepcional, o incumprimento deste requisito unicamente nas bolsas de elite.

– Para os grupos de tecnificación, deberase pertencer a un club deportivo galego ou sociedade anónima deportiva dada de alta no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, así como estar empadroado nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

– As persoas deportistas propostas para praza de tecnificación deberán ter promovido de curso na convocatoria ordinaria de xuño 2017 ou na extraordinaria de setembro 2017 (non se considera a promoción por imperativo legal). Excepcionalmente poderase considerar a posibilidade de repetición daqueles deportistas cuxas federacións xustifiquen que participaron, con posibilidade de seguir participando, en campionatos de Europa, do mundo ou xogos olímpicos.

Non poderán obter a condición de beneficiarias, aquelas persoas que concorran nalgunha das circunstancias establecidas a continuación:

– Non obter un «apto» na análise médica realizada polo equipo médico do CGTD previamente á formalización da matrícula.

– Ter un informe negativo da Dirección do CGTD ratificado pola Secretaría Xeral para o Deporte a través da comisión de selección sobre o seu comportamento durante a súa estadía como bolseiro no Centro Galego de Tecnificación Deportiva durante o curso inmediatamente anterior ao desta convocatoria.

– Ter sanción en firme por dopaxe.

– Ter sanción en firme por algunha das infraccións previstas no artigo 14 do Real decreto 1591/1992, do 23 de decembro, sobre disciplina deportiva (BOE do 19 do febreiro de 1993).

– Ter sanción en firme por algunha das infracción previstas no artigo 97 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

AUTONÓMICA

Resolución do 7 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2017/2018, e se procede á súa convocatoria (DOG nº 137 do 19 de xullo de 2017).

Prazo de presentación pechado (20/07/2017 - 21/08/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional