Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

PE616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

  • Copia do NIF ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
  • Acreditación da aptitude psicofísica para o manexo de embarcacións de lecer, que será realizada polos centros de recoñecemento de condutores (CRC), segundo o establecido no artigo 22 do Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de lecer (BOE núm. 247 do 11/10/2014)
  • Certificado das prácticas.
  • Copia da tarxeta que orixina a validación se foi expedida por outra Comunidade Autónoma.
  • Para as solicitudes de Patrón/Patroa de iate e Capitán/capitá de iate deberán achegar a copia da tarxeta anterior se foi expedida fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • No caso dos menores de idade, e que cumpriran os 16 anos, deberán acreditar por escrito o consentimento dos seus pais ou titores para obter a tarxeta náutica de lecer.
  • Xustificante de aboamento das taxas correspondentes.
  • Copia da tarxeta que orixina a validación se foi expedida pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MAR

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DA CORUÑA

RÚA RAMÓN Y CAJAL, N 2 - 5º ANDAR
15006 Coruña, A
Teléfono: 981182029 Fax: 981182027

CONSELLERÍA DO MAR

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DE VIGO

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, N 8
36201 Vigo
Teléfono: 986817113 Fax: 986817160

CONSELLERÍA DO MAR

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN, ENSINO E RELACIÓNS SECTORIAIS

SERVIZO DE ENSINO E TITULACIÓNS NÁUTICO-PESQUEIRAS
Rúa dos Irmandiños, s/n Salgueiriños
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546139 Fax: 981546138
Email: cma.dxdesenvolvemento@xunta.es
Información web: http://webpesca.xunta.es.

CONSELLERÍA DO MAR

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DE LUGO (CELEIRO)

RÚA RAMON CANOSA, N 1- CELEIRO
27863 Viveiro
Teléfono: 982555002 Fax: 982555005

Se vostede quere obter ou renovar unha tarxeta que habilite para o goberno de embarcacións de lecer, debe solicitalo á Consellería do Medio Rural e do Mar.

Período de validez da documentación.
1. Os títulos non teñen caducidade e as tarxetas terán un período de validez de dez anos desde a data de expedición, transcorrido o cal deberán renovarse, xuntando á correspondente solicitude: acreditación da aptitude psicofísica para o manexo de embarcacións de lecer, que será realizada polos centros de recoñecemento de condutores (CRC), segundo o establecido no artigo 22 do Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de lecer (BOE núm. 247 do 11/10/2014) e o xustificante de pagamento de taxas de renovación.
2. Cumpridos os setenta anos de idade, os interesados deberán renovar as tarxetas por períodos de cinco anos e con pagamento de taxas especiais.
3. Aquelas persoas que soliciten por primeira vez algunha das titulacións establecidas nesta orde e teñan cumpridos os setenta anos de idade, deberán pagar as taxas completas de expedición.
4. As solicitudes de renovación por caducidade tramitaranse, como mínimo, un mes antes da súa caducidade. No caso de que incorran en caducidade, aplicaranse as taxas correspondentes á expedición.

Renovación de títulos e tarxetas.
1. Ademais dos supostos previstos nos puntos 1 e 2 do artigo 13, procederá a renovación da tarxeta nos seguintes casos: deterioración, perda ou roubo. A solicitude de renovación deberá realizarse ante a Administración que expediu a tarxeta.
2. A solicitude de renovación farase ante a administración que expediu o título orixinal.
A Dirección Xeral da Marina Mercante canxeará aquelas titulacións expedidas polas CCAA si así o solicitan os interesados. Para iso, ademais de achegar a fotocopia do título ou tarxeta que se desexe canxear, seguirase o procedemento establecido no artigo 24, parágrafos a e b do Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de lecer (BOE núm. 247 do 11/10/2014).

Beneficiarios:

Solicitantes de: tarxetas de identidade acreditativas das titulacións para o goberno de embarcacións de lecer.

AUTONÓMICA

Orde do 22 de abril de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 77 do 24 de abril de 2015).

AUTONÓMICA

Orde do 8 de xaneiro de 2009 pola que se establecen as condicións e se regulan os requisitos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 11 do 16 de xaneiro de 2009).

ESTATAL

Resolución do 27 de novembro de 2014, da Dirección Xeral da Mariña Mercante, pola que se modifica o anexo VII do Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de recreo (BOE nº 13 do 15 de xaneiro de 2015).

ESTATAL

Real Decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de recreo (BOE nº 247 do 11 de outubro de 2014).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional