Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IN855A - Programa Ignicia proba de concepto.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos da solicitude

Prazo de presentación: 03/09/2016 - 10/09/2018.

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes de acceso exclusivamente á fase de investimento ata o 10 de setembro de 2018. *Información no último parágrafo do apartado documentación.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • 1. Xunto coa solicitude (anexo I) presentada polo representante legal do organismo de investigación deberá achegarse na sede electrónica da Xunta de Galicia un exemplar da documentación que a seguir se relaciona:

  a) Solicitudes de acceso ao Programa Ignicia proba de concepto (maduración+investimento):

  a.1) No caso de non autorizar a verificación de datos de identidade, deberá presentarse copia do DNI/NIE da persoa física representante legal.

  a.2) Memoria tecnica, no modelo que se achega como anexo II.

  b) Solicitudes de acceso exclusivamente á fase de investimento:

  b.1) No caso de non autorizar a verificación de datos de identidade, deberá presentarse copia do DNI ou NIE da persoa física representante legal cando corresponda.

  b.2) Informe tecnico, no modelo que se achega como anexo III, e que conterá:

  – Informe sobre o estado da ciencia do proxecto, validado e asinado por experto/s externo/s de contrastada experiencia no ámbito.

  – Plan de desenvolvemento e comercialización.

  b.3) Informe de auditoría legal, no modelo que se achega como anexo IV, validado e asinado por experto/s externo/s de contrastada experiencia no ámbito.

  2. Para os efectos de facilitar os procesos de avaliación por parte de expertos de nivel internacional, os anexos II e III terán que ser presentados en calquera das dúas linguas oficiais da nosa comunidade autónoma e en ingles».

  3. Os anexos I, II, III e IV estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) e na páxina da Axencia Galega de Innovación (http://gain.xunta.es).

  4. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

  5. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica por parte do representante legal superase os tamaños límite establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e o tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

  6. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 • *O prazo de presentación de solicitudes será o seguinte:

  a) Solicitudes de acceso ao Programa Ignicia proba de concepto (maduración+investimento):
  O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
  Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

  b) Solicitudes de acceso exclusivamente á fase de investimento:
  Só para aqueles proxectos que participasen con anterioridade noutros programas de desenvolvemento precomercial dos resultados de investigación ou similares, ou ben, aqueles proxectos que presenten un grao de evolución e de maduración que lles posibilite solicitar o acceso exclusivamente á fase de investimento, o prazo para a presentación das solicitudes a esta fase estará aberto ata o 10 de setembro de 2018.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Rúa Airas Nunes, s/n (Conxo)
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981957437 / 981957386 Fax: 981541039
Email: gain@xunta.es
Información web: http://gain.xunta.es

Esta resolución ten por obxecto aprobar as condicións xerais polas que se rexerá o Programa Ignicia proba de concepto, que ten como finalidade poñer en valor e apoiar o desenvolvemento das aplicacións comerciais da investigación xerada polos centros de coñecemento, de acordo co previsto no artigo 31 da Lei galega 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación.

Constitúese, polo tanto, cos seguintes obxectivos:

a) Facilitar a transferencia de resultados de investigación desde organismos de investigación ao mercado.

b) Acelerar e aumentar os éxitos nos procesos de transferencia tecnolóxica.

c) Contribuír á rendabilización económica e social do investimento público en investigación.

d) Internacionalizar a función de transferencia na tecnoloxía.

e) Detectar cedo proxectos con potencial innovador e de mercado.

2. Así mesmo, por medio desta resolución, procédese á súa convocatoria para o ano 2016 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva (código de procedemento IN855A).

*
a)Solicitudes de acceso ao Programa Ignicia proba de concepto (maduración+investimento):
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

b)Solicitudes de acceso exclusivamente á fase de investimento:
o prazo para a presentación das solicitudes a esta fase estará aberto ata o 10 de setembro de 2018.

Beneficiarios:

Poderán ser promotores de proxectos e participar na presente convocatoria os organismos de investigación e difusión de coñecementos (públicos e/ou privados sen ánimo de lucro) con centros radicados en Galicia.

Considéranse organismos de investigación e difusión de coñecementos, segundo a definición do artigo 2.83 do Regulamento (UE) nº 651/2014, toda entidade (por exemplo, universidades, fundacións de investigación, centros tecnolóxicos ou de investigación...), independentemente da súa personalidade xurídica ou forma de financiamento, cuxo principal obxectivo sexa realizar de xeito independente investigación fundamental, investigación industrial ou desenvolvemento experimental ou difundir amplamente os seus resultados mediante o ensino, a publicación ou a transferencia de coñecementos; cando unha entidade deste tipo leve a cabo tamén actividades económicas, o financiamento, os custos e os ingresos das ditas actividades deberán contabilizarse por separado.

Requisitos:

Requisitos dos proxectos

1. O programa apoiará aqueles proxectos que aborden probas ou actuacións posteriores á obtención do resultado de investigación que se pretende explotar e que permitan validar unha tecnoloxía en condicións reais ou case reais.

2. Os proxectos presentados deberán estar situados nun TRL4 ou superior.

Os TRL ou Technology Readiness Levels refírense aos niveis de madurez dunha tecnoloxía. De acordo co sistema TRL, considéranse nove niveis que se estenden desde os principios básicos da nova tecnoloxía ata chegar ás súas probas con éxito nunha contorna real:

TRL1: principios básicos observados e argumentados.

TRL2: conceptos e/ou aplicación tecnolóxica formulada.

TRL3: función crítica, analítica e experimental, e/ou proba do concepto característica.

TRL4: validación de compoñentes e/ou disposición destes en contorna de laboratorio.

TRL5: validación de componentes e/ou disposición destes nunha contorna relevante.

TRL6: modelo de sistema ou subsistema ou demostración de prototipo nunha contorna relevante.

TRL7: demostración de sistema ou prototipo nunha contorna real.

TRL8: sistema completo e certificado a través de probas e demostracións.

TRL9: sistema probado con éxito nunha contorna real.

3. Os proxectos presentados deberán ter a capacidade de xerar resultados con aplicación na sociedade; estes resultados deberán ter potencial comercial e xerar retornos, independentemente do prazo en que estes se produzan.

AUTONÓMICA

Corrección de erros. Resolución do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as condicións xerais do Programa Ignicia proba de concepto e se procede á súa convocatoria (DOG nº 208 do 2 de novembro de 2016).

AUTONÓMICA

Resolución do 12 de agosto de 2016 pola que se establecen as condicións xerais do Programa Ignicia proba de concepto e se procede á súa convocatoria (DOG nº 166 do 2 de setembro de 2016).

Aberto o prazo de presentación! (03/09/2016 - 10/09/2018)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional