Hai 185 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria no exercicio 2020, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar, aos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR701C - Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020

O obxecto das presentes bases é establecer as normas para a presentación e selección de estratexias de desenvolvemento local no marco dos artigos do 32 ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre disposicións comúns referidas aos fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

.
Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante…

sede.xunta.gal/de-interese/cooperacion-desenvolvemento

PR461A - Inscrición no proceso selectivo unitario de auxiliar da Policía Local.

O obxecto desta convocatoria e a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 104 postos de auxiliares de policía local.

O presente proceso selectivo rexerase polo establecido nestas bases e para o non previsto observarase o disposto na Lei 4/2007, do 20 de abril,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN417P - Subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local.

Convocar para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nos edificios da Administración local e nas instalacións de iluminación pública exterior dependentes desa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417P&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR461D - Inscrición proceso selectivo unitario policía local. CONCURSO

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 73 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 18 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1.

2. As prazas non cubertas pola quenda de concurso…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE210B - Selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro.

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante GALP) para elaborar as estratexias de desenvolvemento participativo (en diante EDLP) e facer pública a súa convocatoria. Poboación obxecto da actuación.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición proceso selectivo unitario oficial de Policia Local.

1.1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 20 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de oficial, escala básica.

1.2. As prazas non cubertas pola quenda de promoción interna acumularanse á quenda de mobilidade e serán publicadas a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario policia local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 73 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 18 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1.

2. As prazas non cubertas pola quenda de concurso…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2020&numpub=1&lang=gl