Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 200 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

MR701C - Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020

O obxecto das presentes bases é establecer as normas para a presentación e selección de estratexias de desenvolvemento local no marco dos artigos do 32 ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre disposicións comúns referidas aos fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE210B - Selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP) e grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante, GALP), que levará asociada a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

1. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria no exercicio 2022, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

.

Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante…

sede.xunta.gal/de-interese/cooperacion-desenvolvemento

MT818A - Declaración de espazo natural de interese local

Os artigos 40 e 64 da Lei 5/2019 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia teñen por obxecto o desenvolvemento e execución da lexislación autonómica aplicable ás categorías de espazo natural protexido previstas nas alíneas h) do artigo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT818A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SI436A - Plan Corresponsables: Liña Plan Corresponsables no ámbito local.

Esta liña ten por obxecto regular a concesión de subvencións destinadas desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a corresponsabilidade nas familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461H - Inscrición no proceso de provisión por mobilidade, categoría oficial, de Policia Local.

1. O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 4 prazas dos corpos da policía local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

2. O número, denominación e características das prazas que se convocan no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461I - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría inspector principal de Policía local.

1. O obxecto do proceso selectivo de acceso por promoción interna é cubrir 1 praza dos corpos de policía local, escala executiva, categoría de inspector principal, subgrupo A2.

O obxecto do proceso de provisión por mobilidade é cubrir 1 praza…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461I&ano=2022&numpub=1&lang=gl