Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TR320A - Premios RSE Galicia

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 30/06/2016 - 01/10/2016.

O prazo de presentación das candidaturas finalizará o 1 de outubro de 2016.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Xunto coa candidatura deberá presentarse a seguinte documentación, orixinal ou copia cotexada:
  • a) No caso de non autorizar a consulta dos datos de identidade da persoa que presenta a candidatura no Sistema de verificación de datos de identidade, de acordo co disposto no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, copia do DNI ou do NIE da persoa física que fai a proposta.
  • b) Criterios de valoración dos distintos proxectos, medidas ou iniciativas levados a cabo (anexo II).
  • c) Proxectos, medidas ou accións desenvolvidos pola empresa en materia de RSE, segundo a/as modalidade/s ou recoñecemento/s polos cales presenta a súa candidatura (anexo III).
  • d) Documentación acreditativa do domicilio social da empresa candidata ou de que posúe centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • e) Documentación acreditativa do número de persoas traballadoras con que conta a empresa, referida ao período do último mes anterior á data de publicación desta orde de convocatoria.
  • f) Memoria explicativa, cun máximo de 10 folios a dúas caras, asinada pola persoa que propón a candidatura ou por quen representa a candidata, en que se expoñan os meritos e as circunstancias que concorran, en desenvolvemento do indicado nos anexos II e III, que deberá conter:

   Identificación e descrición da empresa candidata, que terá en conta os criterios de valoración establecidos nesta orde, en que se detallarán os meritos alegados, as accións desenvolvidas pola empresa, coa indicación dos datos máis relevantes como período de execución, obxectivos fixados, persoas da organización implicadas, achega financeira, resultados obtidos, así como plans futuros de implantación de novas medidas con indicación, neste caso, do prazo de execución.

   No caso de concorrer a máis dunha modalidade, deberá empregarse un anexo por cada unha das modalidades.
  • g) Poderá xuntarse o material adicional que se coide pertinente para a presentación da proposta, como fotografías e vídeos.
  • h) Respecto das certificacións (ISO, Pacto mundial, GRI, EFR...) ou calquera outro merito alegado, deberase xuntar a súa xustificación. Para aquelas empresas que estean en proceso de consecución no momento de se presentaren ao premio, deberase achegar documentación fidedigna que garanta a súa obtención. No caso de ter un sitio web, deberá indicar a páxina ou páxinas en que se dedican a responsabilidade social. Os sitios web deberán cumprir o disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, e a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
 • As propostas das candidaturas deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das candidaturas será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/365).

  Opcionalmente, tamen se poderán presentar as candidaturas en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa propoñente ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada, segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
 • A documentación complementaria tamen poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 • No caso de que algún dos documentos que presente de forma electrónica a persoa propoñente ou representante supere os límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos. Por iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.
 • Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presentación de documentación. Se a persoa propoñente desexa presentar calquera documentación en formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a traves de calquera dos rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.
 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
 • Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da candidatura, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS, SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981957759 / 981544615 Fax: 981957751
Email: relacionslaborais.emprego@xunta.es

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar os premios de responsabilidade social empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) para o ano 2016.

Beneficiarios:

As empresas públicas ou privadas galegas, ou que conten con centros de traballo en Galicia.

Requisitos:

1. Poderán optar aos premios de responsabilidade social empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia), de acordo co artigo 3 do Decreto 156/2014, do 4 de decembro, as empresas públicas ou privadas galegas, ou que conten con centros de traballo en Galicia que, a través das súas políticas e sistemas de xestión, desenvolvan actuacións responsables nos ámbitos social, económico e/ou ambiental, demostrando así o seu compromiso activo coa sociedade, sempre que cumpran o establecido nesta orde de convocatoria.
2. Non ter sido sancionadas, con carácter grave ou moi grave, en calquera dos ámbitos descritos nesta orde, nos tres últimos anos anteriores a esta convocatoria.
3. Non poderán optar aos premios as entidades sen ánimo de lucro.

AUTONÓMICA

Orde do 27 de xullo de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de xuño de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan os premios de responsabilidade social empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) para o ano 2016. (DOG nº 145 do 2 de agosto de 2016).

AUTONÓMICA

Orde do 10 de xuño de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan os premios de responsabilidade social empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) para o ano 2016 (DOG nº 122 do 29 de xuño de 2016).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (30/06/2016 - 01/10/2016)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional