Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TR305A - Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 01/03/2017 - 31/03/2017.

1º prazo: 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG / 2º prazo: iniciarase o día 1 de marzo e finalizará o 31 de marzo de 2017.

 • As persoas interesadas en inscribirse nas cualificacións profesionais obxecto desta convocatoria deberán presentar a solicitude no modelo que figura no anexo III desta orde.
 • As persoas que xa presentasen documentación en anteriores convocatorias da consellería competente en materia de emprego, nas cualificacións profesionais recollidas nesta convocatoria, non terán que achegar a documentación presentada anteriormente, pero terán que presentar obrigatoriamente, salvo as persoas a que se refire o artigo 4.5 desta orde, solicitude de inscrición segundo o modelo que figura como anexo III desta orde, e poderán achegar nova documentación que complete e/ou actualice a súa experiencia laboral ou a súa formación non formal.
 • Na solicitude consignaranse as unidades de competencia para as cales se solicita a súa inscrición no procedemento:
  • As persoas interesadas só poderán realizar unha única solicitude de inscrición e en unidades de competencia que pertenzan á mesma cualificación profesional. Con carácter excepcional:
   • No ámbito do socorrismo acuático poderá solicitarse, na mesma solicitude, a inscrición en unidades de competencia pertencentes ás cualificacións profesionais de Socorrismo en instalacións acuáticas (nivel 2) e Socorrismo en espazos acuáticos naturais (nivel 2).
   • No ámbito do control de pragas poderá solicitarse, na mesma solicitude, a inscrición en unidades de competencia pertencentes ás cualificacións profesionais de Servizos para o control de pragas (nivel 2) e de Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (nivel 3).
  • Xunto coa solicitude, deberá presentarse a seguinte documentación:
   • a) Fotocopia do DNI ou NIE en vigor, ou permiso de residencia ou de residencia e traballo. Este documento non será necesario salvo que a persoa solicitante denegue expresamente a súa consulta. Certificado de rexistro de cidadán comunitario ou a tarxeta familiar de cidadán ou cidadá da Unión Europea, e/ou, de ser o caso, pasaporte en vigor.
   • b) Historial persoal e/ou formativo no modelo de currículo europeo. Poderá utilizarse o modelo de currículo europeo que se inclúe como anexo IV desta orde.
   • c) Documentación para os solicitantes que acrediten experiencia laboral:
    • 1º. Para persoas traballadoras asalariadas:

     1.1. Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade a que estivesen afiliados, onde conste a empresa, a categoría laboral (grupo de cotización) e o período de contratación.

     1.2. Fotocopia compulsada do contrato de traballo ou da certificación da empresa onde adquirisen a experiencia laboral, en que conste especificamente a duración dos períodos de prestación do contrato, especificando claramente as actividades desenvolvidas e o intervalo de tempo en que se realizaron as ditas actividades. Para a certificación da empresa poderá utilizarse o modelo de certificación de actividades que se inclúe como anexo V desta orde. No caso de que non se utilice o citado modelo, as certificacións presentadas deberán recoller todos os datos que figuran no citado anexo.
    • 2º. Para persoas traballadoras autónomas ou por conta propia:

     2.1. Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña dos períodos de alta na Seguridade Social no rexime especial de traballadores autónomos.

     2.2. Descrición da actividade desenvolvida e intervalo de tempo en que se realizou, para o cal se poderá utilizar o modelo de certificación de actividades que se inclúe como anexo V desta orde. No caso de que non se utilice o citado modelo, as certificacións presentadas deberán recoller todos os datos que figuran no citado anexo.
    • 3º. Para persoas voluntarias ou bolseiras:

     Certificación da organización onde se prestase a asistencia, en que consten especificamente as actividades e funcións realizadas, o ano en que se realizaron e o número total de horas dedicadas a estas. Poderá utilizarse o modelo de certificación de actividades que se inclúe como anexo V desta orde. No caso de que non se utilice o citado modelo, as certificacións presentadas deberán recoller todos os datos que figuran no citado anexo.
   • d) Solicitantes que acrediten formación non formal:

    A xustificación realizarase mediante fotocopia compulsada do documento que acredite que a persoa candidata posúe formación relacionada coas unidades de competencia que se pretendan acreditar, en que consten os contidos formativos impartidos, as horas de duración da acción formativa, a entidade que expide o certificado e o título da actividade de formación.
   • e) Persoas candidatas maiores de 25 anos:

    Estas persoas que reúnan os requisitos de experiencia laboral ou de formación indicados no artigo 7.1.c), e que non os poidan xustificar mediante os documentos sinalados neste artigo, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento. Deberán presentar xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral e/ou aprendizaxe non formal de formación.
  • Todos os documentos presentados deberán ser fotocopias compulsadas, sen prexuízo do disposto na normativa aplicable, para os casos de presentación telemática.
  • Todos os documentos que non estean redactados en lingua galega ou castelá deberán ir acompañados necesariamente da correspondente tradución oficial.
  • A falsidade nos datos achegados ou declarados supoñerá a perda dos dereitos para participar no procedemento, sen prexuízo de calquera outro tipo de responsabilidade que puidese resultar exixible. Para iso, a Administración poderá comprobar, en calquera momento, a veracidade de todos os datos e documentos achegados pola persoa candidata ao longo de todo o procedemento.
  • Deberán presentar certificado acreditativo de discapacidade en vigor as persoas aspirantes con algunha discapacidade que soliciten algún tipo de adaptación posible de tempo e medios para a realización dos diferentes metodos de avaliación. No suposto de discapacidades recoñecidas polo órgano competente desta comunidade autónoma, non será necesario presentalo salvo que a persoa solicitante denegue expresamente a súa consulta, facendoo constar na folla de inscrición, na epígrafe da solicitude indicada para iso.
  • No caso de realizar estudos parciais para a obtención dun título oficial ou dun certificado de profesionalidade pertencentes a plans de estudos extinguidos, debe presentarse o correspondente certificado expedido polo centro oficial ou homologado responsable.
  • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal./chave365).

   Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
  • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

   Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

   Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se dispón del.
  • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
  • Prazos de inscrición no procedemento

   1. O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2), Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2), Servizos para o control de pragas (SEA028_2), Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3), Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2), Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2), Tanatopraxia (SAN491_3) e Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2) será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

   2. O prazo de inscrición para as unidades de competencia da cualificación profesional de Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2) iniciarase o día 1 de marzo e finalizará o 31 de marzo de 2017.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

DIRECCIÓN XERAL DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

SUBDIRECCIÓN XERAL DAS CUALIFICACIÓNS
Edificios Admvos. San Lázaro, s/n
15702 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546840 Fax: 981544604
Información web: http://traballo.xunta.es

Esta orde ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 2.015 prazas nas unidades de competencia que se indica no anexo I e cun total de 7.566 unidades de competencia nas seguintes cualificacións profesionais:

• Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 536 prazas.
- Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 29 de decembro de 2015): 336.
- Novas prazas: 200.

• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 356 prazas.
- Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 29 de decembro de 2015): 156.
- Novas prazas: 200.

• Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 108 prazas.
- Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 29 de decembro de 2015): 58.
- Novas prazas: 50.

• Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.

• Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 207 prazas.
- Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 29 de decembro de 2015): 7.
- Novas prazas: 200.

• Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 438 prazas.
- Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 29 de decembro de 2015): 188.
- Novas prazas: 250.

• Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 100 prazas.

• Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas.
- Prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 29 de decembro de 2015): 39.
- Novas prazas: 111.

• Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 70 prazas.

Beneficiarios:

Persoas traballadoras asaliaradas, autónomas ou por conta propia, voluntarias ou bolseiras.

Requisitos:

1. As persoas que desexen participar no procedemento deberán cumprir, os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española; atoparse incluído, como residente comunitario ou familiar deste, no ámbito de aplicación do Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns da UE, ou ser titular dunha autorización de residencia en España en vigor.

b) Ter 20 anos feitos no momento de realizar a inscrición.

c) Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:
1º. No caso de experiencia laboral: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
2º. No caso de formación non formal: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria. Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que consideren unha duración inferior, deberán acreditarse as horas establecidas nestes.

d) Non estar matriculado nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular, ou non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego, conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.

e) Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita, nin os seus equivalentes ou a acreditación parcial da/das unidade/s de competencia que solicita.

f) Non estar inscrito noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por calquera Administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas unidades de competencia que solicita.

2. As persoas candidatas, maiores de 25 anos, que reúnan os requisitos de experiencia laboral ou de formación indicados no punto anterior, e que non os poidan xustificar mediante os documentos sinalados no artigo 8 desta orde, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento. Deberán presentar xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral e/ou aprendizaxe non formal de formación.

Segundo o establecido no artigo 11.2 do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, para estudar estes casos, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral designará os asesores e asesoras necesarios, que emitirán un informe sobre a procedencia ou non da participación da persoa candidata no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á súa inscrición definitiva.

ESTATAL

Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral (BOE nº 205 do 25 de agosto de 2009).

AUTONÓMICA

Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (DOG nº 13 do 19 de xaneiro de 2017).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (01/03/2017 - 31/03/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional