Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TR301V - Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. *Información do prazo de presentación de solicitudes no último parágrafo do apartado documentación.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Para ter dereito a calquera das subvencións reguladas nesta orde, deberase achegar:
  • Copia do DNI/NIE da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade (SVDI), segundo o formulario do anexo I.
  • Acreditación documental do enderezo de intermediación laboral, emitida pola correspondente oficina de emprego, na data que figura na carta de selección ou da autorización da convocatoria pública da acción formativa, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

   Ademais, deberase achegar a documentación complementaria que se sinala nos seguintes puntos, en función do tipo de subvención en concepto de bolsa ou axuda que se solicite.
 • Bolsa de asistencia:
  • Acreditación documental da discapacidade emitida polo órgano competente, só no caso de denegar expresamente a súa consulta, ou documentación acreditativa de ter asinado un itinerario personalizado de inserción, segundo o caso.
  • Acreditación documental do empadroamento ou, na súa falta, da convivencia, expedidos polo concello, onde se indiquen as persoas que conviven no enderezo de residencia, só no caso de denegar expresamente a súa consulta a persoa solicitante, segundo se recolle no anexo I, e, de ser o caso, da residencia das demais persoas que convivan no mesmo enderezo, empregando o formulario do anexo II.
  • Copia do libro de familia ou, no caso de persoas estranxeiras sen libro de familia, calquera documentación que acredite de forma suficiente o grao de parentesco.
  • Declaración responsable, recollida no anexo I, á cal se xuntará a correspondente acreditación documental, de que a suma das rendas das persoas integrantes da unidade familiar ou de convivencia sexa inferior ao 75 % do IPREM.

   No caso de membros da unidade familiar que carezan de ingresos, sinalarase expresamente esta circunstancia.
 • Axudas de transporte, manutención e manutención e aloxamento:
  • a) Axuda de transporte público urbano: declaración responsable, incluída no anexo I, na cal se expliciten a/s liña/s de transporte público que precisan utilizar para asistir á acción formativa.
  • b) Axuda de transporte público interurbano: declaración responsable, contida no anexo I, en que se faga mención á/s liña/s de transporte público que cómpre empregar para asistir á acción formativa.
  • c) Axuda de transporte en vehículo propio: declaración responsable, que se contén no anexo I, de que non existe medio de transporte público entre o seu domicilio e o do centro ou de que este transporte non ten un horario regular que permita compatibilizalo co da acción formativa, ademais de indicar o número de matrícula do vehículo que utiliza, así como os quilómetros realizados diariamente.
  • d) Axuda de manutención: certificación emitida polo centro de formación de que o horario de impartición é de mañá e tarde.
  • e) Axuda de aloxamento e manutención: declaración responsable, contida no anexo I, de que a persoa solicitante, durante o tempo en que teña lugar a acción formativa, se vai aloxar na localidade en que esta se imparta, acreditación documental do custo real do dito aloxamento e manutención, por medio do contrato de arrendamento ou da factura de hospedaxe, así como das facturas pola manutención.
 • Axuda á conciliación:
  • Acreditación documental da dependencia, emitida polo órgano competente, ou resolución xudicial, segundo proceda. Para o suposto dun recoñecemento da dependencia expedido pola Xunta de Galicia, deberase achegar documentación acreditativa só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Acreditación documental do empadroamento ou, na súa falta, certificado de convivencia, expedidos polo concello, onde se indiquen as persoas que conviven no enderezo de residencia, só no caso de denegar a consulta dos datos de residencia da persoa solicitante, segundo se recolle no anexo I, e, de ser o caso, da residencia das demais persoas que convivan no mesmo enderezo, empregando o formulario do anexo II.
  • Copia do libro de familia ou, no caso de persoas estranxeiras sen libro de familia, calquera documentación que acredite de forma suficiente o grao de parentesco.
  • Declaración responsable, que se recolle no anexo I, xunto coa correspondente acreditación documental, de que a suma das rendas das persoas integrantes da unidade familiar ou de convivencia sexa inferior ao 75 % do IPREM.

   No caso de membros da unidade familiar que carezan de ingresos, sinalarase expresamente esta circunstancia.
 • Axuda para mulleres vítimas de violencia de xénero: certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou polo secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar; certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local; sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na lei; certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local; informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente no cal conste a existencia dos ditos indicios, informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, segundo sexa o caso.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

  Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
 • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá requirir de maneira motivada a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

  Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

  As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.
 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados para facilitar a realización de trámites administrativos logo da presentación das solicitudes de inicio. Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes, tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • *Prazo de presentación das solicitudes.
  A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito e, en calquera caso, antes do 15 de decembro de 2017 para aquelas bolsas e axudas correspondentes a accións formativas que finalicen ata o 15 de novembro de 2017 (incluído), e antes do 15 de xullo de 2018 para aquelas accións formativas que finalicen entre o 16 de novembro de 2017 e o 30 de xuño de 2018.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE OURENSE

SERVIZO DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL DE OURENSE

Avda. da Habana, 79 - 6º
32071 Ourense
Teléfono: 988386105 / 988386225 Fax: 988386829

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

DIRECCIÓN XERAL DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN LABORAL
San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981545644 / 981957881 Fax: 981544604
Información web: http://traballo.xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE LUGO

SERVIZO DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294263 / 982294284 Fax: 982294282

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL DE VIGO

Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º
36201 Vigo
Teléfono: 986817064 / 986817087 Fax: 986817621

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA CORUÑA

SERVIZO DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL DA CORUÑA

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º
15008 Coruña, A
Teléfono: 881881566 / 881881558 Fax: 881881576

1. Esta orde ten por obxecto regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, así como nas accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas, no marco da formación de oferta da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Tamén se inclúen as subvencións en concepto de bolsas e axudas derivadas da oferta formativa executada nos centros da Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como nos centros da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das accións formativas incluídas nos acordos de colaboración para a impartición de formación profesional para o emprego nos centros educativos.

2. Por medio desta orde tamén se convocan, para as anualidades 2017 e 2018, as subvencións a que se refire o punto anterior.

Beneficiarios:

Persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas recollidas no artigo 1 e que reúnan os requisitos exixidos con carácter xeral nesta orde e nos artigos que se refiren a cada tipo de bolsa ou axuda.

Para os efectos do anterior, terán a condición de persoas traballadoras desempregadas aquelas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na data de inicio da acción formativa ou no momento da súa incorporación á acción formativa.

Tamén poderán obter a condición de beneficiarias as persoas traballadoras que, sendo ocupadas no momento da súa incorporación á acción formativa, adquiran a condición de persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia durante o desenvolvemento da acción formativa. Neste caso, só terán dereito a percibir as axudas que lles poidan corresponder desde o primeiro día do mes seguinte a aquel en que adquiran a condición de desempregadas.

No suposto de que desapareza o feito causante, perderase o dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar esta situación.

Requisitos:

Non poderá obter a condición de persoa beneficiaria das subvencións previstas nesta orde aquela na cal concorran algunhas das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A xustificación por parte das persoas solicitantes de non estaren incursas en ningunha das ditas circunstancias realizarase mediante unha declaración responsable que deberá incluír no modelo de solicitude que se contén no anexo I, cuxo contido deberá respectar o que establece o artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

AUTONÓMICA

Orde do 27 de xullo de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 8 de marzo do 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018 (DOG nº 148 do 4 de agosto de 2017).

AUTONÓMICA

Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2017 e 2018 (DOG nº 57 do 22 de marzo de 2017).

Anexos asociados

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional