Hai 52 resultados relacionados coa súa selección:

IN620B - Incendios nos establecementos industriais.

O titular dun establecemento industrial deberá comunicar ao órgano competente da comunidade autónoma, no prazo máximo de 15 días, calquera incendio que se produza no establecemento industrial no que concora, polo menos, unha das seguintes circunstancias:

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN620C - Rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais.

Regular o procedemento de rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais, conforme o indicado no Real decreto 513/2017, do 22 de maio, e na súa Guía técnica de aplicación, e que terá asignado o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN609F - Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609F&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609G - Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas mantedoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609G&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN620A - Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios en establecementos industriais.

- Os establecementos industriais de nova construcción e os xa existentes que se trasladen, cambien ou modifiquen a súa actividade.

- Aqueles establecementos industriais no que se produzan ampliacións ou reformas que impliquen un aumento da súa superficie…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN613Q - Acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios.

Establecer o formato da solicitude da acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios, regulada no punto 3.c).5 do anexo III do Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613Q&ano=2018&numpub=1&lang=gl

FA100A - Axudas polos danos persoais causados polos incendios de outubro de 2017.

Convócanse axudas en réxime de concorrencia non competitiva polos danos persoais que teñan a súa causa nos incendios que se produciron en Galicia en outubro de 2017.

Estas bases teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas polos danos persoais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR610A - Autorización para a utilización do lume na eliminación de restos de aproveitamentos forestais ou selvícolas en zonas de especial risco de incendios forestais (ZER).

Nas zonas de especial risco de incendio, e en calquera época do ano, queda prohibida a utilización do lume para eliminar restos de aproveitamentos forestais e de tratamentos selvícolas, agás xustificación técnica de inexistencia doutras alternativas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR610A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT100A - Axudas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (TECOR) de Galicia afectados polos incendios.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados de Galicia afectados polos incendios, no eido competencial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

As subvenciones…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl