Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.
Estás en: Inicio > Axudámoslle > Preguntas frecuentes

Preguntas máis frecuentes


Que é a sede electrónica?

A sede electrónica da Xunta de Galicia, accesible a través da dirección electrónica https://sede.xunta.gal, é o medio a través do cal vostede pode exercer o seu dereito de acceso á información e aos servizos electrónicos que o goberno galego pon á súa disposición nela, entre eles a iniciación de trámites, a consulta do estado de expedientes ou a comprobación do Código de Verificación Electrónica dos documentos (CVE). Así mesmo, ofrece tamén información relacionada co seu funcionamento e outras utilidades que permiten facer unha mellor utilización do que ofrece (descargas, consultas, suxestións e queixas...).

Esta sede crease e regúlase polo Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes e cumpre tamén con todo o disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, que recoñece o dereito dos cidadáns a relacionarse coas administracións públicas por medios electrónicos, obrigando a estas a garantir este dereito.

E que se pode facer nela?

Desde esta plataforma vostede pode interactuar, por medios electrónicos, durante todos os días do ano e as 24 horas do día, cos órganos da Administración xeral da Xunta de Galicia para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións relativas aos diferentes procedementos administrativos, ou para consultar o estado dos seus expedientes. Tamén poderá atopar nela información sobre todos os procedementos e servizos da Xunta de Galicia.

É seguro empregar os servizos desta sede?

A comunicación entre o/a cidadán e esta sede prodúcese en condicións totalmente seguras e fiables. Para isto, entre outras accións, emprégase un protocolo seguro de comunicacións (https) co que se logran conexións máis seguras na rede.

A sede, ademais, utiliza un Certificado de Sede, un dispositivo que permite garantir a identidade da Xunta de Galicia. Para realizar trámites e comprobar o estado dos seus expedientes, vostede debe dispoñer dun certificado electrónico, o medio máis seguro para identificarse nas operacións que se realizan a través da rede e que garante en todo momento a identidade das dúas partes implicadas. Tamén convén lembrar que os documentos desta sede se asinan electronicamente, o que implica o uso dun sistema que permite verificar a identidade dunha persona, de xeito que se pode comprobar a integridade e procedencia destes documentos.

Ademais, nesta sede só será necesario subministrar datos persoais, e solicitaranse só os estritamente imprescindibles, no caso de realizar algún trámite que requira de información destas características. En calquera caso, o tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio está suxeito ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Que é a guía de procedementos?

É a relación de procedementos e servizos postos a disposición dos cidadáns e dos empregados públicos pola Xunta de Galicia na súa sede electrónica, con indicación dos prazos de resolución; do sentido do silencio; de cales non poden ser tramitados electronicamente en todo, ou só en parte; así como a normativa aplicable e mailos formularios normalizados que deben utilizarse, en cada caso, para iniciar os procedementos administrativos ou solicitar a prestación de servizos.

Lembre que o contido da Guía ten carácter informativo para quen o solicite e, polo tanto, en ningún caso entrañará unha interpretación normativa.

Teñen a mesma validez legal as xestións realizadas nesta sede que as que se realizan a través do Rexistro Xeral da Xunta?

Exactamente a mesma. O rexistro electrónico da Xunta de Galicia, que se creou polo Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, permite a presentación, vía electrónica, de solicitudes, escritos e comunicación e a súa validez será a mesma que a de aqueles que se presenten a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

Cal é o horario do rexistro electrónico da Xunta?

O rexistro electrónico está accesible durante as 24 horas do día, todos os días do ano. Con todo, hai que ter en conta que, a efectos do cómputo de prazos, serán considerados días inhábiles aqueles declarados como tales no calendario anual de días inhábiles. A recepción nun día inhábil entenderase efectuada o primeiro día hábil seguinte, considerándose como data e hora de entrada as cero horas e un segundo do mesmo.

A sede electrónica vén a ser o mesmo que unha oficina virtual?

Non. As sedes electrónicas están reguladas por Lei, polo que se lles esixen determinados requisitos e responsabilidades que non se esixen para as oficinas virtuais. En virtude disto, a sede electrónica tampouco é un portal web ao uso pois, aínda que tamén ofrece contidos informativos e servizos, estes últimos requiren autenticación no caso da sede.

Como podo iniciar un trámite?

Para poder iniciar un trámite nesta sede debe vostede dispor dun certificado electrónico válido. Se xa o ten, atopará na listaxe de procedementos unha relación con todos aqueles que a Xunta de Galicia ten dispoñibles. Nese mesmo espazo dispón vostede de dúas funcionalidades que lle serán de utilidade, un buscador que lle permitirá localizar aqueles procedementos que son do seu interese -por palabras, áreas temáticas e colectivos- e tamén unha opción para consultar só aqueles que poden ser iniciados electronicamente.

Como podo consultar o estado dos meus trámites?

Para consultar o estado no que se atopan os trámites que vostede xestiona coa Xunta de Galicia só ten que acceder e introducir os seus datos na Carpeta do Cidadán, un espazo de consulta individual no que están totalmente garantidas a confidencialidade e a seguridade dos seus datos de carácter persoal.

Quen pode consultar o estado dos meus expedientes?

Esta consulta é unha xestión de carácter nominal polo que só a pode realizar a mesma persoa que iniciou o procedemento, mediante a autenticación co seu correspondente certificado electrónico.

Que é un certificado electrónico?

O certificado electrónico permite identificar electronicamente a unha persoa para que esta poida asinar documentos. O seu uso é fundamental nesta sede, xa que permite asinar electronicamente a información que se envía, asegurando a súa integridade e procedencia.

Que certificados admite a Xunta de Galicia nesta sede electrónica?

Nestes momentos a sede electrónica da Xunta de Galicia admite os certificados aceptados pola plataforma @firma da Admnistración Xeral do Estado.

Pode consultar a relación completa de certificados e provedores de servizos de certificación aceptados pola plataforma @firma.

Como podo obter un certificado electrónico?

O procedemento habitual consiste en realizar a solicitude do certificado a través da web da autoridade de certificación correspondente. Posteriormente o/a solicitante debe acreditar a súa identidade en algunha das oficinas habilitadas pola certificadora, onde obterá o código de solicitude que lle permitira abordar o último paso, a descarga do certificado vía internet.
Nestas ligazóns facilítase a información necesaria para a obtención dos certificados electrónicos de uso máis habitual en persoas físicas:

  1. DNI electrónico (DNIe)
  2. Fábrica Nacional de Moeda e Timbre

Para que se emprega o Código de Verificación Electrónica?

O Código de Verificación Electrónica (CVE) serve para comprobar a autenticidade das copias en papel dos documentos asinados electronicamente. Os documentos electrónicos asinados pola Xunta conteñen un CVE impreso no lateral de cada páxina, isto é, un código composto por unha serie de números e letras que identifican, de forma única, o seu contido. Aparece, por exemplo, nas disposicións, actos ou anuncios publicados pola Xunta.

Por que necesito coñecer a data, hora e calendario oficiais?

Para calquera procedemento que vostede inicie nesta sede, a data e hora oficiais que debe ter en conta á hora de realizar un trámite non serán as do equipo desde o cal o efectúa, senón as do rexistro electrónico que utiliza a sede da Xunta, é dicir, a data e hora desta sede electrónica (que se sincronizan coas do Real Instituto e Observatorio da Armada – ROA-). Do mesmo xeito, para o relativo ao cómputo de prazos será necesario coñecer cales son os días inhábiles da Comunidade autónoma de Galicia.

 

Onde podo obter modelos para a documentación a incluír nos meus trámites?

Nesta páxina da sede electrónica atopará un conxunto de modelos normalizados, coas xestións máis utilizadas por cidadáns e empresas durante a tramitación administrativa, que poderán ser cubertos manual ou electronicamente.

Estes modelos normalizados teñen a vantaxe de presentar un interface homoxéneo para todos os procedementos da Administración, facilitando ás persoas interesadas a aprendizaxe de uso do servizo, ao tempo que favorecen a comprensión da información que se solicita.

Fondo Europeo de desenvolvemento rexional