Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

VI482B - Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

A persoa beneficiaria poderá solicitar a prórroga da subvención dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial, ou no se caso, da primeira prórroga.

Prazo de resolución: Dous meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

  • Solicitude segundo o modelo do anexo IV, acompañada da seguinte documentación:
    • Informe dos servizos sociais municipais no que se faga constar que subsisten as condicións de necesidade que deron lugar á concesión inicial, así como os ingresos ponderados da unidade de convivencia dos tres meses anteriores á data de solicitude de prórroga.
    • Declaración asinada pola/s persoa/s arrendataria/s e arrendadora/s de que se prorrogará o contrato de arrendamento nas mesmas condicións que o anterior contrato. Así mesmo, manteño as autorizacións concedidas ao IGVS na solicitude inicial necesarias para poder conceder a prórroga solicitada e os seus pagamentos.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

Área Central. Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981541982
Email: dx.igvs@xunta.es
Información web: www.igvs.es

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO DA CORUÑA

Praza de Luis Seoane, s/n
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184801 Fax: 981184860

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO DE LUGO

Avda. Ramón Ferreiro 28
27071 Lugo
Teléfono: 982294602 Fax: 982294624

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO DE OURENSE

Rúa Sáenz Díez, 1
32071 Ourense
Teléfono: 988386271 Fax: 988386235

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO DE PONTEVEDRA

Rúa Alcalde Hevia 7
36071 Pontevedra
Teléfono: 986805610 Fax: 986805663

A prórroga das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan galego de rehabilitación, aluguamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

Beneficiarios:

As persoas benefeciarias do Bono de Alugueiro Social.

Requisitos:

Presentar de acordo co establecido no artigo 8 parágrafos 2, 3 e 4, a solicitude que figura incorporada como anexo IV a esta orde e a documentación que se sinala no artigo 11,dentro dos dous meses anteriores á data de remate da concesión inicial.

AUTONÓMICA

Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual (DOG nº 12 do 18 de xaneiro de 2017).

AUTONÓMICA

Corrección de Erros. Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015–2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, con financiamento plurianual (DOG nº 30 do 13 de febreiro de 2017).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional