Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TU986D - Inicio de actividade de vivendas de uso turístico, comunicación de modificacións e cesamento de actividade

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Este decreto entrará en vigor aos 3 meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 10 de maio de 2017.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Declaración responsable segundo o Anexo V.
  • Acreditación do pagamento das taxas correspondentes.
  • Anexo VIII, só no caso de que a vivenda de uso turístico se comercialice máis dunha persoa física ou xurídica comercializadora.
  • As declaracións reponsables presentaranse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
  • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE OURENSE

R/ Curros Enríquez, 1-3º
32003 Ourense
Teléfono: 988386069 / 988386035 Fax: 988386727

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43
36071 Pontevedra
Teléfono: 986805520 / 986805574 Fax: 986805575

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DA CORUÑA

R/ Vicente Ferrer, 2
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184674 / 981184681 Fax: 981184678

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294220 / 982294227 Fax: 982889053

Para o inicio da actividade turística na modalidade de vivendas de uso turístico deberá presentarse unha declaración responsable de inicio de actividade empregando o modelo normalizado previsto no anexo V, subscrita polo propietario ou propietaria ou persoa física ou xurídica que o/a represente, ante a Área provincial da Axencia Turismo de Galicia na que radique.

Requisitos:

Cumprir os requisitos establecidos pola normativa vixente.

AUTONÓMICA

Instrución interpretativa 1/2017, do 9 de maio, para a aplicación do Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 89 do 10 de maio de 2017).

AUTONÓMICA

Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 29 do 10 de febreiro de 2017).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional