Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MR501A - Inscrición no Rexistro de Explotacións Avícolas non comerciais.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

  • Solicitude (Anexo I).
  • Acreditación da representatividade (se e o caso).
  • Copia do DNI ou NIE para o caso de persoas físicas, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA CORUÑA

SERVIZO DE GANDARÍA DE A CORUÑA

R/ VICENTE FERRER, 2
15071 Coruña, A
Teléfono: 981184565 Fax: 981184653

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE PONTEVEDRA

SERVIZO DE GANDARÍA DE PONTEVEDRA

R/FERNÁNDEZ LADREDA, 43,2º
36071 Pontevedra
Teléfono: 886206569 Fax: 886206590

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA

SERVIZO DE SANIDADE ANIMAL
EDIF, ADMINISTRATIVO SAN CAETANO
15771 Santiago de Compostela
Teléfono: 981544782 Fax: 981545735

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE LUGO

SERVIZO DE GANDARÍA DE LUGO

RONDA DA MURALLA,70
27071 Lugo
Teléfono: 982294534 Fax: 982294425

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE OURENSE

SERVIZO DE GANDARÍA DE OURENSE

R/ FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS, 4-6
32071 Ourense
Teléfono: 988386525 Fax: 988386524

Rexistrar as explotacións gandeiras segundo a normativa en vigor.

A necesidade de rexistrar as explotacións gandeiras, como instrumento da política en materia de sanidade animal e de ordenación sectorial gandeira, está recollida na lexislación nacional e comunitaria tanto de carácter horizontal como sectorial.

Así as normativas que puxeron en marcha os sistemas actualmente vixentes de trazabilidade gandeira como son SIMOGAN (Sistema Nacional de Identificación dos Movementos dos Bovinos) e SIMOPORC (Sistema Nacional de Identificación dos Movementos do Porcino) esixen o rexistro de todas as explotacións onde se atopen situados animais pertencentes ás devanditas especies. Tamén para a avicultura de posta e a apicultura existen, dende hai algún tempo, rexistros públicos de explotacións.

O Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro xeral de explotacións gandeiras (REGA) asume eses 4 rexistros xa existentes e engade á lista das especies que deben posuír un rexistro de explotacións ao ovino, o cabrún, os équidos, todas as aves de curral (incluíndo galiñas, pavos, pintadas, parrulos, gansas, paspallás, pombas, faisáns, perdices e aves corredoras), a cunicultura (coellos e lebres), as especies peleteiras (visón, raposo vermello, londra e chinchilla), as especies cinexéticas de caza maior (corzos, cervos, gamos e xabarís), así como outras especies minoritarias (ras, miñocas, caracois, etc.)

Este Real Decreto responde, no que se refire ás especies de interese gandeiro, ao apartado 1 do artigo 38 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, que establece que todas as explotacións de animais deben estar rexistradas na comunidade autónoma en que radiquen e os seus datos básicos serán incluídos nun rexistro nacional. No artigo 3 do Real Decreto 479/2004 establécense a estrutura e contidos básicos do REGA.

Polo tanto, actualmente, calquera explotación activa onde se críen as especies mencionadas debe de estar dada de alta en REGA. Para iso o titular debe facilitar á autoridade competente da comunidade autónoma onde radica a explotación os datos básicos establecidos polo Real Decreto 479/2004. A autoridade competente inscribirá entón no seu rexistro á explotación e asignaralle un código de identificación de acordo coa estrutura establecida no artigo 5 do Real Decreto. Posteriormente comunicará o devandito código xunto co resto de datos da explotación á Dirección General de Ganadería aos efectos da súa inclusión en REGA.

Beneficiarios:

Se vostede é titular dunha explotación gandeira deberá rexistrala e lle será entregado un libro de explotación no que deberán figurar tódolos animais da mesma.

ESTATAL

Orde APA/2442/2006, do 27 de xullo, pola que se establecen medidas específicas de protección en relación coa influenza aviaria (BOE nº 179, do 28 de xullo de 2006).

ESTATAL

Lei 8/2003, de 24 de abril, de sanidade animal (BOE nº 99 do 25 de abril de 2003).

AUTONÓMICA

Orde do 22 de abril de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 77 do 24 de abril de 2015).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional