Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MR200D - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector usuarios profesionais.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 31 de maio de 2017.

Prazo de resolución: 40 días, contados desde que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano competente para a súa resolución.

Sentido do silencio administrativo: Positivo

 • Solicitude segundo o Anexo IV, acompañada da seguinte documentación:
  • Copia do carné de manipulador/a de produtos fitosanitarios.
  • Outra documentación que se adxunta (relacionar).
 • Para unha modificación:
  • Outra documentación que se adxunta e que se atopa suxeita a cambios respecto da inscrición inicial (relacionar).
 • Para unha renovación:
  • Declaración responsable de que non cambiaron as condicións iniciais que motivaron a inscrición da actividade.
  • Outra documentación que se adxunta (relacionar).
 • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido na Orde do 15 de setembro de 2011, pola que se aproba a posta en funcionamento da sede electrónica da xunta de Galicia, e no artigo 24º do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de persoa usuaria e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).

 • Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16º.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • A documentación complementaria, segundo se indica no artigo 10º e seguintes deste decreto, poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

 • A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16º.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

 • As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

 • Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

 • No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica por parte da persoa solicitante ou representante superase os tamaños límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

 • A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos 16º.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE APOIO ÁS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

SERVIZO DE SANIDADE E PRODUCIÓN VEXETAL
Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881997443 Fax: 881997442
Email: mediorural.dxpa@xunta.gal

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a súa estrutura e funcionamento.

A sección do sector de uso profesional incluirá as persoas usuarias profesionais de produtos fitosanitarios que estean en posesión do carné de calquera dos niveis de capacitación recollidos no artigo 18.1 do Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, ou que teñan a titulación habilitante de acordo co disposto no artigo 18.2 de dito real decreto.

Beneficiarios:

Persoas físicas/xurídicas.   

Requisitos:

A inscrición no ROPO, por razóns de saúde pública e de protección do ambiente, será requisito imprescindible para exercer calquera das actividades especificadas nas seccións do artigo 5 desta resolución, mentres sexa con carácter comercial, como industrial ou corporativo.

ESTATAL

Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios (BOE nº 223 do 5 de setembro de 2012).

AUTONÓMICA

Decreto 46/2017, do 20 de abril, polo que se regula a inscrición e o funcionamento do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (DOG nº 90 do 11 de maio de 2017).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional