Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

MR200C - Rexistro Oficial de Produtores e peradores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector de asesoramento fitosanitario.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 31 de maio de 2017.

Prazo de resolución: 40 días, contados desde que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano competente para a súa resolución.

Sentido do silencio administrativo: Positivo

 • Solicitude segundo o Anexo III, acompañada da seguinte documentación:
  • Copia do certificado académico de posuír unha titulación habilitante, ou no seu caso, certificado de dispoñer de 40 ECTS (European Credit Transfer Sistem) nos contidos establecidos no Anexo II do Real Decreto 1311/2012, só no caso de non autorizar a súa consulta.
  • Memoria descritiva do ámbito de actuación do asesoramento.
  • Impreso da autoliquidación da taxa de inscrición.
  • Outra documentación que se adxunta (relacionar).
 • Para unha modificación:
  • Impreso da autoliquidación da taxa de modificación.
  • Outra documentación que se adxunta e que se atopa suxeita a cambios respecto da inscrición inicial (relacionar).
 • Para unha renovación:
  • Impreso da autoliquidación da taxa de renovación.
  • Declaración responsable de que non cambiaron as condicións iniciais que motivaron a inscrición da actividade.
  • Outra documentación que se adxunta (relacionar).
 • Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acuerdo con lo establecido en la Orden del 15 de septiembre de 2011, por la que se aprueba la puesta en funcionamiento de la sede electrónica de la junta de Galicia, y en el artículo 24º del Decreto 198/2010, del 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de persona usuaria y clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365).
 • Opcionalmente, también se podrán presentar las solicitudes en soporte papel en cualquiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 16º. 4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
 • La documentación complementaria, segundo se indica en el artículo 10º y siguientes de este decreto, podrá presentarse electrónicamente utilizando cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la responsabilidad de la persona solicitante o representante. La Administración podrá requerir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada según lo dispuesto en los artículos 28.5 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 22.3 del Decreto 198/2010, del 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.
 • La documentación complementaria también podrá presentarse en formato papel en cualquiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 16º. 4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
 • Las copias de los documentos disfrutarán de la misma validez y eficacia que sus originales siempre que exista constancia de que sean auténticas.
 • Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, la persona interesada o representante deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro.
 • En el caso de que alguno de los documentos que se van a presentar de forma electrónica por parte de la persona solicitante o representante superara los tamaños límites establecidos por la sede electrónica, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para eso, y junto con el documento que se presenta, la persona interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro. En la sede electrónica de la Xunta de Galicia se publicará la relación de formatos, protocolos y tamaño máximo admitido de la documentación complementaria para cada procedimiento.
 • La sede electrónica de la Xunta de Galicia tiene a disposición de las personas interesadas una serie de modelos normalizados de los trámites más comúnmente utilizados en la tramitación administrativa, que podrán ser presentados en cualquiera de los lugares y registros establecidos 16º. 4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SUBDIRECCIÓN XERAL DE APOIO ÁS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

SERVIZO DE SANIDADE E PRODUCIÓN VEXETAL
Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 881997443 Fax: 881997442
Email: mediorural.dxpa@xunta.gal

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a súa estrutura e funcionamento.

A sección do sector de asesoramento fitosanitario incluirá:

a) Persoas asesoras independentes que practiquen a actividade no exercicio libre da súa profesión.

b) Persoas asesoras encadradas no sector subministrador ou no de tratamentos, ou na estrutura cooperativa dos seus socios.

c) Persoas asesoras encadradas na propia estrutura empresarial da persoa usuaria.

d) Persoas asesoras encadradas en entidades de asesoramento nos distintos marcos de control de pragas establecidos no artigo 10.2 do Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro.

Beneficiarios:

Persoas físicas/xurídicas.   

Requisitos:

A inscrición no ROPO, por razóns de saúde pública e de protección do ambiente, será requisito imprescindible para exercer calquera das actividades especificadas nas seccións do artigo 5 desta resolución, mentres sexa con carácter comercial, como industrial ou corporativo.

AUTONÓMICA

Decreto 46/2017, do 20 de abril, polo que se regula a inscrición e o funcionamento do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (DOG nº 90 do 11 de maio de 2017).

ESTATAL

Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios (BOE nº 223 do 5 de setembro de 2012).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional