Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

IG420A - Cualificación de axentes comerciais mediadores no exterior para o apoio á internacionalización da empresa galega.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica
Iniciar presentación electrónica: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento desde outro sistema electrónico da Administración da Xunta de Galicia.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Esta orde entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 • Solicitude segundo o Anexo I.
 • Documentación acreditativa da capacidade de obrar do solicitante:
  • a) En función da natureza e nacionalidade do solicitante:
   • No caso de persoas xurídicas solicitantes españolas, copia do NIF, só no caso de non autorizar a súa consulta.
   • No caso de persoas xurídicas solicitantes españolas: escritura de constitución ou modificación, se e o caso, inscrita no Rexistro Mercantil cando este requisito fose exixible conforme a lexislación aplicable. Se non o fose, escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, en que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se e o caso, no correspondente rexistro oficial.
   • No caso de persoas solicitantes de países membros da UE ou signatarios do acordo sobre o espazo económico europeo: acreditación de inscrición nos rexistros indicados no anexo I do Real Decreto 1098/2001.
   • No caso de persoas solicitantes de países terceiros non-membros da UE: informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España do lugar do domicilio do solicitante, na que se faga constar, logo de acreditación polo solicitante, que figura inscrito no rexistro local profesional, comercial ou análogo ou, no seu defecto, que actúan con habitualidade no tráfico local no ámbito das actividades obxecto desta clasificación.
  • b) Poder bastante a favor do asinante da solicitude de cualificación, inscrito no rexistro oficial que corresponda.
 • Documentación acreditativa da solvencia tecnica e económica do solicitante:
  • a) Relación dos principais traballos realizados en materia de comercio exterior no país/es aos que se opta e, se e o caso, dos sectores e/ou gama de produtos aos que opta, detallando importes globais, datas e beneficiarios.
  • b) Relación de medios materiais e humanos de que dispón a empresa.
  • c) Relación de medios materiais e humanos a destinar ás actividades obxecto destas bases, especificando currículo vitae dos medios humanos, e xustificación da súa titulación academica, de idiomas, etc.
  • d) Canles de comercialización ou gama de produtos en que está máis introducido o solicitante.
  • e) Estados financeiros dos dous últimos exercicios e informe da institución financeira acreditativo da solvencia económica.
  • f) Calquera outro aspecto que o solicitante considere de interese.
 • Oferta tecnica e económica segundo o modelo previsto no Anexo II (cubrirase no formulario de solicitude para cada país ao que se opte os servizos que oferta o axente con prazos e prezos).

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)

Área de internacionalización Galicia@world

Complexo Admtvo. San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 900815151 Fax: 981541114

Cualificación de axente comercial mediador no exterior para a prospección de mercados e apoio á internacionalización da empresa galega. Estes axentes deben ser expertos en comercio exterior, canles de distribución e servizos á internacionalización, con gran coñecemento do mercado do país para o que soliciten a cualificación e poden obter a cualificación para varios países.

Beneficiarios:

Persoas xurídicas con plena capacidade de obrar que acrediten o cumprimento dos requisitos establecidos e superen unha determinada puntuación na avaliación dos criterios, segundo o baremo que se relaciona no apartado 5.

Requisitos:

Para cada país ao que opten:
- Suficiente e acreditada experiencia como profesional en comercio exterior.
- Infraestrutura permanente, medios persoais e materiais suficientes, e grao de implantación adecuado, para o desenvolvemento das funcións obxecto destas bases.
- Nivel alto de idioma español ou, no seu defecto, dominio do inglés; e, en todo caso, dominio do idioma do país para o que se solicite a cualificación.
- Solvencia económica en relación aos servizos a prestar obxecto destas bases.
- Non estar incurso en ningunha das prohibicións do artigo 20 do Real Decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, que aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.

AUTONÓMICA

Orde do 22 de outubro de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG nº 204 do 26 de outubro de 2015).

AUTONÓMICA

Resolución do 2 de novembro de 2004 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, Igape, que aproba as bases reguladoras para a cualificación de axentes comerciais mediadores no exterior para o apoio á internacionalización da empresa galega (DOG nº 223, do 16 de novembro de 2004).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación
Vostede está a piques de abandonar a sede electrónica da Xunta de Galicia. Poderá tramitar o procedemento na nova ventá que se abrirá ao pulsar o botón Continuar.

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional