Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

BS412A - Programa de axudas económicas a familias para a atención a domicilio de nenos/as menores de 3 anos a través do programa Bono coidado.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 27/08/2016 - 30/09/2017.

As solicitudes de axuda poderán presentarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2017.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • - Xunto coa solicitude achegarase, ademais, a seguinte documentación:

  a) Anexo II, agás que a familia estea a cargo dunha soa persoa adulta.

  b) Copia do DNI da persoa solicitante, só no suposto de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  c) Copia do DNI da persoa cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no suposto de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  d) Certificado de empadroamento de todos os membros da unidade familiar, só no caso de non autorizar a súa consulta. No suposto de que a/o cónxuxe ou parella da persoa solicitante non figure neste, deberá achegar o seu xustificante de empadroamento individual só no caso de non autorizar a súa consulta.

  e) Copia da declaración do IRPF correspondente ao ano 2014 ou 2015, segundo corresponda, da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a consulta, dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  f) Copia da declaración do IRPF correspondente ao ano 2014 ou 2015, segundo corresponda, da persoa, cónxuxe ou parella, de ser o caso, só no caso de denegar expresamente a consulta dos datos tributarios que figuran en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria (anexo II).

  g) Copia do libro de familia ou, na súa falta, dun documento que acredite oficialmente a situación familiar.

  h) Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción, de ser o caso, só no suposto de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de adopcións formalizadas por outra comunidade autónoma.

  i) Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a situación de tutela, de ser o caso, só no suposto de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de tutelas formalizadas por outra comunidade autónoma.

  j) Copia da resolución administrativa de acollemento, de ser o caso, só no suposto de non prestar autorización para a súa consulta ou cando se trate de acollementos formalizados por outra comunidade autónoma.

  k) Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de non autorizar a súa consulta, ou certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paterno-filiais, nos casos de familias formadas por unha soa persoa proxenitora como consecuencia de separación legal, divorcio ou outras situacións análogas.

  - Ademais, na parte correspondente do anexo I farase constar:

  a) O conxunto de todas as axudas concedidas, para as mesma finalidade da solicitada ao abeiro desta orde, doutra Administración publica ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

  b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan coa solicitude son certos.

  c) Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

  d) Estar ao día no pagamento das obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e o artigo 9 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

  e) Compromiso de manter o cumprimento destes requisitos durante o período de tempo en que perciba esta subvención e de comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

  - No caso de que a documentación resulte incompleta ou defectuosa, a xefatura territorial correspondente requirirá a persoa solicitante para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se non o fixer así, de acordo coa normativa reguladora do procedemento administrativo común se terá por desistida na súa petición, logo da resolución que deberá ditarse nos termos previstos na dita normativa.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294289 Fax: 982294359

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE OURENSE

Avda. de la Habana, 79
32004 Ourense
Teléfono: 988386196 Fax: 988386838

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA CORUÑA

Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º
15008 Coruña, A
Teléfono: 981185771 Fax: 981185701

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE VIGO

R/ Concepción Arenal, 8
36201 Vigo
Teléfono: 986817817 Fax: 986817637

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DE VIGO

Praza Pai Fernando Olmedo, s/n
36001 Pontevedra
Teléfono: 986866790

Establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás familias con nenas e nenos menores de tres anos que teñan a súa residencia en Galicia e precisen dun recurso personalizado a domicilio para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares, así como, proceder á súa convocatoria.

Beneficiarios:

Poderán ser beneficiarios das axudas do programa Bono coidado os pais/nais, titores/as, ou as persoas acolledoras de nenos/as menores de tres anos residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:

a) Ter unha nena ou un neno nacida/o con posterioridade ao 31 de decembro de 2013 respecto da anualidade 2016 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2014 respecto da anualidade 2017.

b) Que a renda da unidade familiar, entendida como a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro, non supere os 45.000 € ou os 13.500 € per cápita. Para estes efectos terase en conta a declaración do IRPF do ano 2014 respecto da anualidade 2016 e do ano 2015 respecto da anualidade 2017.

- Ademais, as persoas beneficiarias teñen que cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

AUTONÓMICA

Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a atención a domicilio de nenas e nenos menores de 3 anos a través do programa Bono coidado e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 161 do 26 de agosto de 2016).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (27/08/2016 - 30/09/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional