Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 91 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Eficiencia enerxética

Eficiencia energética

VI408E - Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Esta resolución ten por obxecto convocar, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, subvencións a fondo perdido para as persoas promotoras de actuacións de remate de fachadas e cubertas, así como de rehabilitación e reconstrución…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408E&ano=2017&numpub=1&lang=gl

Información sobre a obtención ou renovación de certificados electrónicos durante o estado de alarma

A Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, publicado no BOE/BOE do 1 de abril establece: Disposición adicional undécima. Medidas provisionais para a expedición de certificados…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0727.xml

IN414C - Subvencións renovación de electrodomésticos.

Regular a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos en vivendas ubicadas en Galicia por parte de persoas físicas que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

IN532A - Axudas para a renovación total ou parcial de ascensores.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN532A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IN201B - Obtención/renovación do obradoiro artesán

Obtención do título de obradoiro artesán.

Para a obtención, renovación, modificación ou baixa do título de obradoiro artesán deberá presentar a correspondente solicitude ante a Dirección Xeral de Comercio e Consumo da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201B&ano=2001&numpub=1&lang=gl

IN201A - Obtención/renovación da carta de artesán/a.

Os artesáns que cumpran os requisitos que se sinalan a continuación poderán solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria a inscrición no Rexisro Xeral de Artesáns.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201A&ano=2001&numpub=1&lang=gl

VI408K - Participación no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

1. Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408K&ano=2021&numpub=1&lang=gl

SA102A - Acreditación/Renovación de centros sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

A acreditación de centros sanitarios de carácter público ou privado, pertencentes ao Sistema de Saúde de Galicia. 

Os centros sanitarios privados que opten a realizar un concerto de servizos sanitarios co Servizo Galego de Saúde deberán estar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA102A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MT807H - Nomeamento de Vixilante xurado de pesca fluvial e Renovación anual.

A presente orde ten por obxecto regular o Rexistro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial e o Rexistro de Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial, en aplicación do establecido nos artigos 18 e 39 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807H&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN414B - Adhesión ao plan de axudas para a renovación de electrodomésticos, destinadas a particulares.

Adhesión das entidades que se van a encargar de xestionar estas axudas para a renovación de electrodomésticos en vivendas sitas na comunidade autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414B&ano=2024&numpub=1&lang=gl