Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 167 resultados relacionados coa súa selección:

TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural).

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das subvencións que están…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351G&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CO300H - Subvención para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a creación e o lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural (código de procedemento CO300H).

2. O procedemento de concesión destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN201I - Subvencións aos concellos galegos para a creación de Espazos Activos de Emprendemento Comercial no medio rural.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto fomentar a creación de espazos activos de emprendemento comercial no medio rural, a través dos concellos galegos.

2. O procedemento de concesión destas subvencións, co código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201I&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR330C - Inscrición de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria.

Esta orde ten por obxecto desenvolver a normativa básica contida no Decreto 247/2000, do 29 de setembro, sobre o procedemento de autorización das entidades que, en colaboración coa Consellaría do Medio Rural, impartan cursos de formación continua e desenvolvan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TU501A - Subvencións a entidades locais para o apoio aos investimentos para o fomento da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural.

O obxecto desta resolución é aprobar as bases –que se inclúen como anexo I– polas que se rexerá a concesión das subvencións a entidades locais, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao fomento da accesibilidade e sinalización…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU984E - Inicio de actividade de establecementos de turismo rural.

Esta orde ten por obxecto actualizar os modelos oficiais de declaración responsable e comunicación previa relativos a actividades de servizos turísticos, que figuran no anexo I desta orde.

Se unha persoa física ou xurídica está interesada na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR709A - Premios ao desenvolvemento rural de Galicia

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia.

O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, nos termos previstos nos artigos 20 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR709A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR807C - Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha dos laboratorios cooperativos no rural e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN224A - Subvencións a pequenos comerciantes ou promotores de comercios no rural que se adhiran á rede de comercio rural galego.

A subvención regulada por estas bases ten por obxecto fomentar a adecuada dotación comercial no medio rural (oferta de produtos de primeira necesidade e servizo de hostalaría), así como promover a modernización dos establecementos situados en zonas rurais e a adhesión ao selo de Comercio Rural…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN224A&ano=2010&numpub=1&lang=gl