Hai 27 resultados relacionados coa súa selección:

ED527A - Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.

O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED527A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN613D - Expedición directa do carné profesional en instalacións térmicas de edificios.

O carné está regulado nos artigos 41 e 42 do Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (BOE núm. 207, do 29/08/2007). Poderán obter directamente o carné profesional as persoas que cumpran algún dos requisitos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED522A - Admisión e matrícula na Formación Profesional Básica.

Esta orde ten por obxecto regular o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. Procedemento de admisión. 1. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED522A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN613M - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsada.

O carné está regulado no anexo VII do Real decreto 837/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba o novo texto modificado e refundido da Instrución técnica complementaria «MIE-AEM-4» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres móbiles autopropulsados (BOE núm. 170,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613M&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN613N - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre torre.

O carné está regulado no anexo VI do Real decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se se aproba unha nova Instrución técnica complementaria «MIE-AEM-2» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres torre para obras ou outras aplicacións (BOE núm. 170, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613N&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED513A - Admisión á formación profesional dual do sistema educativo.

1. Esta orde ten por obxecto a autorización e a implantación de proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional polo réxime de persoas adultas en centros educativos, en colaboración con diversas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED513A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED321A - Certificación persoal na manipulación de gases fluorados

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento (código ED321A) que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a expedición das seguintes certificacións persoais:

a) Manipulación de equipamentos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED321A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED517B - Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.

O obxecto desta orde é establecer, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, un procedemento dispoñible permanentemente para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED517B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED534A - Inscrición para a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

A presente resolución ten por obxecto convocar a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos correspondente ao ano 2022 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento administrativo ED534A) e determinar as…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED534A&ano=2022&numpub=1&lang=gl