Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Datos da solicitude

Prazo de presentación: 21/01/2017 - 20/02/2017.

Un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de resolución: Cinco meses

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 • Os interesados achegarán a seguinte documentación:
  • a) Solicitude de axuda, presentada pola empresa líder do proxecto, cos datos de identificación das empresas participantes segundo o modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta resolución.
  • b) Memoria explicativa completa da actuación que se vai desenvolver que comprenderá os obxectivos que se pretenden acadar, as fases de execución e os recursos involucrados. A memoria deberá incluír un orzamento desagregado dos custos da actuación.
  • c) Copia compulsada do instrumento xurídico regulador da agrupación establecido no artigo 4.6 destas bases reguladoras.
  • d) En todo caso, deberán solicitarse como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, prestación do servizo ou entrega del bien, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren.
  • e) Declaracións de conformidade de participación no proxecto, asinadas polos representantes legais de cada unha das empresas da agrupación, en que se lle outorgue ao líder do proxecto a autorización para presentar a solicitude de axuda no seu nome e canalizar a súa relación coa Administración segundo o modelo normalizado anexo III.
  • f) Declaración responsable do representante legal de cada membro da agrupación segundo o anexo IV.
  • g) Copia compulsada do NIF en vigor da entidade líder que solicita a axuda (só no caso de que se denegue expresamente a súa consulta).
  • h) Copia dos NIF en vigor das entidades membros da agrupación (só no caso de que algunha denegue expresamente a súa consulta).
  • i) Acreditación, se e o caso, de que o IVE non se recupera ou compensa, para os efectos de poder ser gasto subvencionable.

   Todo isto sen prexuízo de que se solicite documentación complementaria aclaratoria dos datos que figuren na solicitude.

   Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano competente requirirá o interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de 10 días, e indicaralle que se non o fai se lle terá por desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
 • A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

  Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se dispón del.

  As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan autenticas.
 • Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada.
 • No prazo de presentación de solicitudes, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDADE

ÁREA DE FOMENTO E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL
Estrada Santiago ? Noia km3
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981547404 / 981546364 Fax: 981546371
Email: xerencia.turismo@xunta.es
Información web: http://turismo.xunta.es

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión das subvencións da Axencia Turismo de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á cooperación entre pequenos operadores para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, así como efectuar a súa convocatoria para o ano 2017.

O procedemento de concesión non poderá ter unha duración superior aos cinco meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores turísticos para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos cara ao desenvolvemento e á comercialización do turismo.

Gastos subvencionables.

1. Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorra a entidade solicitante con posterioridade á presentación da solicitude de axuda, como consecuencia da realización de proxectos acordes cos requisitos e criterios indicados neste artigo.

2. Serán gastos subvencionables os seguintes custos derivados dos seguintes investimentos de carácter inmaterial.
a) Edición de folletos e/ou outros soportes que se vaian usar para a promoción e difusión dos produtos turísticos para comercializar obxecto desta subvención (material publicitario, merchandising...).
b) Gastos relacionados coa organización de xornadas e realización de campañas de promoción específicas dos paquetes e servizos turísticos ofertados (publicidade en medios de comunicación convencionais, internet, revistas especializadas...).
c) Viaxes de promoción e familiarización do destino Galicia, en relación cos paquetes e servizos turísticos para comercializar obxecto desta orde de subvención (gastos de xestión, aloxamentos, manutención, transportes, entrega de materiais promocionais…).
d) Desenvolvemento das TIC na xestión, promoción e comercialización da oferta turística.
e) Material inventariable: adquisición de equipos e equipamento estritamente necesarios para a realización da actuación e posta en marcha dos novos produtos propostos (bicicletas, parques infantís, material deportivo, educativo, equipamento de oficina, envases e packaging, etc.).
f) Material funxible: adquisición de materiais funxibles ou compoñentes precisos para a execución do proxecto, debidamente xustificados.
g) Prestación de servizos por parte de monitores especializados para desenvolver as actividades propostas.
h) Asistencias técnicas de apoio ao deseño, creación, promoción e comercialización de produtos turísticos.

3. En ningún caso serán obxecto de subvención os gastos de xuros debedores en contas bancarias, os derivados de recargas e sancións administrativas e penais.

De conformidade co disposto no PDR de Galicia 2014-2020, o IVE non será subvencionable excepto cando non sexa recuperable conforme a lexislación estatal.

4. Os proxectos non poderán estar iniciados na data de presentación da solicitude da axuda e só serán subvencionables os custos efectuados con posterioridade á presentación da solicitude de axuda en tempo e forma ao abeiro desta convocatoria.

O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios:

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os requisitos establecidos nestas bases, e de conformidade co establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as empresas do sector turístico de Galicia que se agrupen para colaborar e que estean inscritas conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), de acordo cos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, que teñan a condición de microempresas e sexan entidades privadas autónomas, constituídas baixo calquera forma xurídica admisible, co obxecto de practicar de maneira efectiva a colaboración na súa actividade comercial, con domicilio social ou sede na Comunidade Autónoma de Galicia e que desenvolvan a actividade para a que se solicita a subvención no ámbito rural de Galicia.

Tamén poderán ser beneficiarios/as das subvencións os consorcios, asociacións e calquera outra forma de personificación xurídica xa constituídos, nos cales estean asociadas as empresas do sector turístico de Galicia, e que estean inscritas no REAT (a inscrición neste caso terá que ser do consorcio, asociación ou da persoa xurídica que solicite as axudas).

Cada empresa ou asociación só poderá presentar unha solicitude ao abeiro do disposto nesta convocatoria.

2. A definición das zonas rurais realizarase por eliminación daquelas zonas consideradas densamente poboadas (urbanas) no seu territorio. No caso de Galicia, só teñen esa consideración os sete concellos dos núcleos de poboación máis grandes da Comunidade Autónoma (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela).

3. Para os efectos das axudas de minimis conforme a normativa aplicable, enténdese por empresa calquera entidade que exerza unha actividade económica, con independencia da súa natureza xurídica e da súa forma de financiamento.

En todo caso, a entidade solicitante das axudas deberá acreditar que exerce actividade económica, aos efectos do previsto no parágrafo anterior.

Así mesmo, terán a consideración de empresa, para os efectos de poder ser beneficiarias das subvencións, as persoas físicas que desenvolvan a súa actividade en réxime de autónomos.

Requisitos:

As empresas obxecto de subvención non deberán estar vinculadas entre si. Considéranse vinculadas as empresas entre as cales existe algunha das seguintes relacións:
a) Unha empresa posúe a maioría dos dereitos de voto dos accionistas ou socios doutra empresa.
b) Unha empresa ten o dereito a nomear ou revogar a maioría dos membros do órgano de administración e dirección ou o control doutra empresa.
c) Unha empresa ten o dereito a exercer unha influencia dominante sobre outra, en virtude dun contrato celebrado por ela ou dunha cláusula estatutaria da segunda empresa.
d) Unha empresa accionista doutra ou asociada a outra controla soa, en virtude dun acordo celebrado con outros accionistas ou socios da segunda empresa, a maioría dos votos dos seus accionistas ou socios.
e) Así mesmo, consideraranse empresas vinculadas as que manteñan algunha das ditas relacións a través dunha persoa física ou un grupo de persoas físicas que actúen de común acordo, se as ditas empresas exercen a súa actividade ou parte dela no mesmo mercado de referencia ou mercado contiguo.
f) Considerarase «mercado contiguo» o mercado dun produto ou servizo situado na posición inmediatamente anterior ou posterior do mercado en cuestión.

AUTONÓMICA

Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento (DOG nº 14 do 20 de xaneiro de 2017).

Anexos asociados

Prazo de presentación pechado (21/01/2017 - 20/02/2017)

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional