Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

PE624A - Rexistro de buques de pesca e outros recursos mariños vivos; auxiliares de pesca, de explotacións de acuicultura e artefactos dedicados ao cultivo ou estabulación de especies mariñas.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

Sentido do silencio administrativo: Non consta

  • Solicitude (Anexo I).
  • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
  • No suposto de varias persoas copropietarias, copia do DNI ou NIE de cada unha delas, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade no Anexo II.
  • Documento acreditativo da inscrición no Rexistro Mercantil actualizada ou certificación acreditativa desa inscrición.
  • Folla de asento do buque actualizada.
  • Rol de despachos relativo aos dous últimos anos cando non se trate de buques novos.
  • Abono de taxa por inscrición/modificación en rexistros oficiais.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

CONSELLERÍA DO MAR

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DE VIGO

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL, N 8
36201 Vigo
Teléfono: 986817113 Fax: 986817160

CONSELLERÍA DO MAR

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DA CORUÑA

RÚA RAMÓN Y CAJAL, N 2 - 5º ANDAR
15006 Coruña, A
Teléfono: 981182029 Fax: 981182027

CONSELLERÍA DO MAR

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PESCA E MERCADOS DA PESCA

Edificio San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981546170 Fax: 981544740
Email: sarex.mar@xunta

CONSELLERÍA DO MAR

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DE LUGO (CELEIRO)

RÚA RAMON CANOSA, N 1- CELEIRO
27863 Viveiro
Teléfono: 982555002 Fax: 982555005

Se vostede é armador ou propietario dun buque que teña o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, incluído nas listas 3ª e 4ª do Rexistro de Matrícula de Buques, ten a obriga de instar a inscrición no Rexistro de Buques da Comunidade Autónoma de Galicia.
Así mesmo, se xa ten inscrito o buque no Rexistro, e se producen variacións nos datos que constan no mesmo, debe comunicar e acreditar ditos cambios.

Beneficiarios:

Armadores ou propietarios de buques incluídos nas listas 3ª e 4ª do R.M.B. que teñan o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:

Para a efectiva inscrición no rexistro, o buque terá que cumpri-los seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do permiso de expolotación.
b) Que o buque estea dado de alta no Censo da Flota Pesqueira Operativa.
c) Que non se trate dunha embarcación irregular.
d) Que teña o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia.

AUTONÓMICA

Orde do 8 de maio de 2002 pola que se actualiza o Rexistro de Buques da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control (DOG nº 94 do 16 de maio de 2002).

ESTATAL

Real Decreto 1027/1989, do 28 de xullo, sobre abandeiramento, matriculación de buques e rexistro marítimo (BOE» n.º 194, do 15 de agosto de 1989).

ESTATAL

Lei 3/2001, do 26 de marzo, de Pesca Marítima do Estado (BOE n.º 75, do 28 de marzo de 2001).

AUTONÓMICA

Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG nº 243 do 16 de decembro de 2008).

AUTONÓMICA

Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG nº 243 do 15 de decembro de 2009).

AUTONÓMICA

Decreto 97/2005, do 14 de abril, polo que se regula o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 86 do 5 de maio de 2005).

AUTONÓMICA

Orde do 22 de abril de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar (DOG nº 77 do 24 de abril de 2015).

Anexos asociados

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional