Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

PR001B - Baixa en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. O obxecto deste procedemento e a petición de baixa no servizo de claves concertadas Chave365 como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR001C - Modificación dos datos que constan en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. O obxecto deste procedemento e a petición de modificación dos datos que actualmente constan no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

Programado un mantemento que afectará o 13 de novembro á presentación de solicitudes, escritos e comunicacións dos procedementos PR004A, PR001B, MT720D e VI436B

Este venres 13 de novembro, entre as 7:00 e as 8:00 horas, vai levarse a cabo un mantemento programado durante o cal non se poderán realizar presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións dos seguintes procedementos: PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións…

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0765.xml

PR002A - Queixa.

O presente decreto ten por obxecto a regulación da atención á cidadanía, os instrumentos de difusión da información á cidadanía e o procedemento para a presentación e tramitación das suxestións e queixas en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR002A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR003A - Suxestión.

O presente decreto ten por obxecto a regulación da atención á cidadanía, os instrumentos de difusión da información á cidadanía e o procedemento para a presentación e tramitación das suxestións e queixas en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR003A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR006A - Comunicación en materia de integridade institucional

A presentación na sede electrónica de comunicacións en materia de integridade institucional, que consta habilitado na Guía de procedementos e servizos dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia co código PR006A. Comunicación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR006A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE001A - Integración na Escala Operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Este decreto ten por obxecto a ordenación e a regulación do funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia, ao cal lle corresponde o exercicio das funcións inspectoras, preventivas e paliativas previstas na Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE001A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR601A - Tramitación dos convenios de colaboración subscritos pola AMTEGA.

Aprobar a posta en funcionamento do servizo de presentación de documentación relativa á tramitación dos convenios de colaboración subscritos pola Amtega e suxeitos á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR601A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

Servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico establecido na normativa reguladora de cada procedemento nin cun modelo electrónico normalizado…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR005C - Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.

O presente decreto ten por obxecto a regulación do Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia, creado polo artigo 40 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, e do Rexistro autonómico de persoas titulares de determinados…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR005C&ano=2021&numpub=1&lang=gl