Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 23 resultados relacionados coa súa selección:

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330B. Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED330E - Participación no procedemento de distribución de máscaras.

A presente orde ten por obxecto establecer os criterios e o procedemento para que os centros docentes públicos dependentes desta consellería e os centros privados concertados distribúan máscaras entre alumnado matriculado en educación primaria, educación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED333B - Programa retorna talento FP.

Convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cento oito (108) bolsas Retorna Talento FP para cursar determinadas ensinanzas de formación profesional que se inicien no curso 2024/25 en centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED305B - Licenza por formación para o profesorado.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras polas que se rexerá tanto a convocatoria pública como a execución das licenzas por formación para o curso académico 2016/17, dirixidas ao persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED305B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED311B - Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

Establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior  correspondentes ao curso 2022-2023 para o alumnado que realizou e que rematou os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED330H - Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330H. Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330H&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED303A - Axudas de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado.

Concesión de axudas para financiar gastos derivados da participación como asistente a actividades de formación non organizadas polas estruturas de formación da consellería que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto do territorio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED303A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR330B - Axudas a actividades de demostración e accións de información.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas a financiar actividades de demostración e accións de información orientadas a persoas con relación profesional ou con expectativa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED330G - Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solitario de libros de textos e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2024/25, o procedemento:

- ED330G. Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330G&ano=2024&numpub=1&lang=gl