Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia

Modelos normalizados de tramitación administrativa

A sede electrónica da Xunta de Galicia ofrece un conxunto de modelos normalizados, coas xestións máis utilizadas por cidadáns e empresas durante a tramitación administrativa, que poderán ser cubertos manual ou electronicamente.

Un modelo normalizado ten a vantaxe de presentar un interface homoxéneo para todos os procedementos da Administración, facilitando ás persoas interesadas por unha banda a aprendizaxe de uso do servizo, e por outro a comprensión da información que se solicita.

Con isto, preténdese ofrecer ás persoas interesas uns modelos que facilitarán os seus trámites administrativos ante a Xunta de Galicia e do mesmo xeito promoverase que a documentación que se vai xerando ao longo do expediente teña unha lóxica común.

Iniciar presentación electrónica a través da Carpeta do cidadán

Os modelos normalizados poderán presentarse electronicamente accedendo ao detalle do expediente administrativo na Carpeta do cidadán para aqueles procedementos nos que estea habilitado.

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

  • O estado de tramitación dos seus expedientes
  • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional