Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 220 resultados relacionados coa súa selección:

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario.

- Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

ED106A - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED106A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PL400A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e o desenvolvemento de programas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED115A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED115A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PL400B - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Establecer axudas para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e complementarios destes para os niveis non universitarios, segundo establece a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PL500C - Probas para a obtención do Certificado de lingua galega: Niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1,2, 3 e 4, no ano 2024.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED114A - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 2 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2 e 4, no ano 2018.

Datas de realización das probas.

As probas do Celga 2 e do Celga 4 terán lugar entre a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED114A&ano=2018&numpub=2&lang=gl

PL500F - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de cinco (5) prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2024 nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500F&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PL500E - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de sete (7) bolsas de formación nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500E&ano=2024&numpub=1&lang=gl