Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 214 resultados relacionados coa súa selección:

ED115A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED115A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED106A - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED106A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PL500C - Probas para a obtención dos certificados de lingua galega (CELGA)

Realizar a segunda convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2, 3 e 4, no ano 2023.

Datas de realización das probas

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar na segunda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2023&numpub=2&lang=gl

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. - Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

PL400A - Subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.

Aprobar as bases e convocar as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PL400B - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Concesión de subvencións para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e complementarios destes para os niveis non universitarios, segundo establece a Lei orgánica 2/2006, do 3…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PL500F - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2023.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PL500E - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 11 bolsas de formación nos lectorados de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl