Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 26 resultados relacionados coa súa selección:

VI483C - Programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.

Concesión inicial das subvencións do Programa de axudas ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia, para facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI482F - Bono de alugueiro social.

1. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente, os seguintes colectivos:

a) Aquelas unidades de convivencia que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda por estaren inmersas en situacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI427C - Autorización de modificación de proxectos.

Se vostede desexa introducir no proxecto de edificación presentado para a concesión da correspondente declaración provisional de vivenda de protección autonómica, deberá solicitar a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI427C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI483D - Renovación da axuda do programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia

Renovación das subvencións do Programa de axudas ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia, para facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI483A - Axudas ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI433B - Procedemento especial de innovación tipolóxica e construtiva.

Este decreto ten por obxecto establecer as condicións de habitabilidade aplicables ás vivendas en edificacións de nova construción, así como regular os requisitos que deben cumprir as obras de rehabilitación ou obras de ampliación de edificacións existentes, co fin de que as vivendas obxecto das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI433B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI482B - Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta.

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2021, con financiamento plurianual, que se tramitarán cos códigos de procedemento VI482A e VI482B.

2. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

VI436C - Concesión do réxime de concerto para o depósito de fianzas.

Depósito en réxime de concerto

Enténdese por concerto o réxime en virtude do cal se substitúen os depósitos de fianzas individuais por un depósito global anual, logo de autorización polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, de acordo co procedemento establecido nos artigos seguintes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI436C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI482A - Bono de alugueiro social. Participación no programa de subvencións.

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, con financiamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A.

2. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482A&ano=2022&numpub=1&lang=gl