Interrupción do servizo | 07/10/2022 | 15:05

Interrupción do servizo de presentación de determinados procedementos entre as 21:30 horas do venres 7 e as 14:00 horas do sábado 8

Data de inicio: 21:30 horas do venres 07/10/2022
Data estimada de fin: 14:00 horas do sábado 08/10/2022
Servizo/s afectado/s: Rexistro industrial, Rexistro de Artesanía, Rexistro Forestal, Rexistro Mineiro, reclamacións de Industria e Enerxía, Rexistro de Direccións Facultativas de Actividades Mineiras e outros
Motivo: mantemento

Os procedementos afectados son os seguintes: 

IN638B - Modificación no Rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico.
IN627A - Autorización de canalización de gas.
IN627B - Autorización conxunta anual de canalizacións de gas.
IN407A - Autorización de instalacións eléctricas de alta tensión.
IN334A - Expropiación forzosa e/ou ocupación temporal de terreos, polo procedemento de urxencia, para o establecimento de explotacións mineiras.
IN326A - Intrusións e deslindes.
IN331A - Prórrogas de dereitos mineiros.
IN646B - Asignación de contrasinais de homologación para prototipos de vehículos de transporte de mercadorías perecedoiras.
IN646C - Emisión de certificado ATP a vehículos importados de transporte de mercadorías perecedoiras.
IN609N - Autorizacion para a instalación e comprobación de dispositivos de limitación de velocidade.
IN635B - Reclamacións administrativas en materia de gas e industria.
IN635A - Reclamacións administrativas en materia de enerxía eléctrica.
TR820I - ERTES-Mecanismo RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.
IN612B - Memoria anual de actividades realizadas por entidades de formación no ámbito da seguridade industrial.
TR820B - Decisión empresarial de expedientes de regulación de emprego.
IN307A - Solicitude de dereito mineiro.
IN654A - Autorización/modificación de instalación radioactiva de segunda ou terceira categoría.
IN649A - Autorización/modificación de empresa de venda e/ou asistencia técnica de equipos e instalacións de Raios X de diagnóstico médico.
IN647A - Comunicacións sobre tacógrafos por entidades distintas a centros técnicos/talleres
IN647B - Autorización/renovación de centros técnicos para realizar intervencións en tacógrafos.
IN616B - Registro de instalaciones interiores de subministro de auga de galicia
IN616A - Rexistro de empresas instaladoras de fontanería de Galicia
IN624E - Instalacións temporais de produtos petrolíferos para subministración a vehículos.
IN624D - Instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos. Parques de almacenamento.
IN624C - Instalacións de distribución polo miúdo de productos petrolíferos líquidos. Subministración a vehículos.
IN320A - Comunicación da designación da dirección facultativa de actividades mineiras
IN613N - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre torre.
IN613D - Expedición directa do carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
IN320B - Comunicación da renuncia ou cesamento da dirección facultativa de actividades mineiras
IN613M - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsada.
IN407D - Rexistro de liñas eléctricas de distribución de baixa tensión.
IN203A - Autorización comercial autonómica.
IN613Q - Acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios.
IN407C - Resposta da distribuidora á solicitude de autoconsumo en baixa tensión e potencia menor 100kw.
IN407B - Rexistro de instalacións de autoconsumo en baixa tensión e potencia menor 100Kw.
IN638A - Inscrición no Rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico.
CO300E - Programa extraordinario para o recoñecemento de actividades artesanais.
IN610A - Certificación de empresas no que se refire aos sistemas que conteñan determinados gases fluorados de efecto invernadoiro.
IN620B - Incendios nos establecementos industriais.
IN300A - Documentación de accidentes graves nos cales interveñan substancias perigosas.
IN201E - Autorización do uso da marca Artesanía de Galicia.
IN201D - Revisión actividades artesás do Rexistro xeral de artesanía de Galicia.
IN605B - Excepcionalidade para refuxios ou espazos libres en ascensores.
IN620C - Rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais.
IN201B - Obtención/renovación do obradoiro artesanal
IN201A - Obtención/renovación da carta de artesán/a.
MR617E - Comunicación anual de datos ao rexistro de empresas do sector forestal de Galicia creado na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
IN617E - Inscrición / modificación / baixa na división A do Rexistro Industrial de Galicia - Industrias Agrarias.
IN612C - Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.
IN612A - Rexistro de entidades recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.
IN633B - Resultado de actuación por organismo de control.
IN670A - Declaración de medios, aparellos e persoal de centros de bronceado.
IN657A - Inscrición no Rexistro de aparellos de elevación (guindastres torre).
IN656A - Inscrición/modificación no Rexistro de aparellos de elevación (guindastres móbiles autopropulsados).
IN628A - Rexistro/modificación de instalacións de almacenamento de produtos químicos.
IN625A - Rexistro de instalacións receptoras de gases combustibles.
IN624B - Inscrición/modificación no Rexistro de instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para a subministración de combustible a vehículos propios.
IN624A - Inscrición/modificación no Rexistro de instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o seu consumo na propia instalación.
IN623A - Inscrición/modificación no Rexistro de instalacións de almacenamento de gases licuados do petróleo (GLP) en depósitos fixos.
IN622B - Inscrición/modificación no Rexistro de instalacións térmicas en edificios.
IN621A - Rexistro de instalacións frigoríficas.
IN620A - Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios en establecementos industriais.
IN614C - Rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión.
IN608B - Rexistro de posta en servizo de guindastre torre para obras ou outras aplicacións.
IN605A - Inscrición/modificación no Rexistro de ascensores.
IN603A - Rexistro de instalacións con equipos de presión.
IN633A - Habilitación-modificación de organismos de control autorizados.
IN617D - Inscrición / modificación / baixa na división C do Rexistro Industrial de Galicia.
IN609P - Rexistro de empresas instaladoras ou reparadoras de produtos petrolíferos líquidos
IN609M - Rexistro de empresas instaladoras ou reparadoras de equipos a presión
IN609L - Rexistro de empresas frigoríficas.
IN609S - Rexistro de empresas conservadoras de guindastres torre
IN609J - Rexistro de empresas instaladoras de guindastres torre
IN609I - Rexistro de empresas conservadoras de ascensores
IN609H - Rexistro de empresas conservadoras de guindastres móbiles autopropulsadas
IN609G - Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios
IN609F - Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios
IN609E - Rexistro de empresas instaladoras ou mantedoras de instalacións térmicas nos edificios.
IN609D - Rexistro de empresas instaladoras de gas
IN609T - Rexistro de empresas instaladoras en alta tensión.
IN609A - Rexistro de empresas instaladoras de baixa tensión
IN617C - Inscrición / modificación / baixa na división B do Rexistro Industrial de Galicia.
IN609Y - Rexistro de Talleres de Reparación de vehículos automóbiles. Declaración responsable para talleres en réxime de establecemento.
IN609W - Rexistro de empresas fabricantes dos pés de encravamento ou calquera outro elemento estrutural dun guindastre torre.
IN609X - Rexistro de empresas recargadoras de gases
IN609V - Rexistro de empresas inspectoras de botellas de equipos respiratorios autónomos
IN609U - Rexistro de empresas recargadoras de botellas de equipamentos respiratorios autónomos.
IN617B - Inscrición / modificación/baixa na división A do Rexistro Industrial de Galicia.

Interrupción do servizo