Hai 50 resultados relacionados coa súa selección:

TR900A - Rexistro de Empresas con risco por amianto da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto regular os seguintes procedementos e aprobar e dar publicidade aos seus modelos normalizados, para a súa tramitación por medios electrónicos:

a) Rexistro de empresas con risco por amianto da Comunidade Autónoma de Galicia: alta, baixa e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR900A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR900B - Aprobación de plans de traballo con risco por amianto.

Esta orde ten por obxecto regular os seguintes procedementos e aprobar e dar publicidade aos seus modelos normalizados, para a súa tramitación por medios electrónicos:

a) Rexistro de empresas con risco por amianto da Comunidade Autónoma de Galicia: alta, baixa e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR900B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR900C - Comunicación de inicio de traballo con risco por amianto.

Esta orde ten por obxecto regular os seguintes procedementos e aprobar e dar publicidade aos seus modelos normalizados, para a súa tramitación por medios electrónicos:

a) Rexistro de empresas con risco por amianto da Comunidade Autónoma de Galicia: alta, baixa e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR900C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR810A - Conflictos colectivos.

A solución de situacións conflitivas que afecten a intereses xerais dos/as traballadores e traballadoras.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR810A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR340A - Cualificación iniciativas de emprego.

Poderán ter a consideración de iniciativas de emprego os proxectos empresariais innovadores e xeradores de emprego promocionados e apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma. As iniciativas de emprego poderán ser de dúas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR808A - Inicio de folga.

Ten por finalidade establecer os requisitos para iniciar unha folga por parte das organizacións de traballadores.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR808A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT900A - Declaración de incidencia ambiental.

Este regulamento ten por obxecto establecer o réxime xurídico e o procedemento de intervención administrativa aplicables ao exercicio de actividades económicas e á apertura dos establecementos destinados a estas, e á organización e desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT900A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR840A - Servizos de prevención alleos.

Establecer o procedemento que se deberá seguir para obter a acreditación como servizo de prevención alleo. A entidade especializada que desexe ser acreditada como servizo de prevención de riscos laborais deberá solicitalo ante a Consellería de Traballo e Benestar. Posteriormente figurará no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR840A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PR100A - Acceso á información pública.

A orde do 3 de marzo de 2016 ten por obxecto aprobar o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia, de acordo cos requisitos mínimos establecidos no artigo 17 da Lei 19/2013, do 9 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR100A&ano=2016&numpub=1&lang=gl