Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

PE403F - Autorización para a expedición de documentos por medio de talonarios.

O control da descarga e transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venda e o transporte de bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos implica a remisión á administración por vía telemática dunha serie de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE403F&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT970A - Inscrición no rexistro galego de centros adheridos ao sistema de xestión e auditoría medio ambiental.

O Decreto polo que se establece o procedemento para a aplicación na Comunidade Autónoma Galega dun sistema voluntario de xestión e Auditoría Ambiental ten por obxecto o desenvolvemento dun marco normativo para a implantación en Galicia do sistema voluntario de xestión e auditoría medioambiental…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT970A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE621B - Tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede ten superado un curso para obter unha titulación de mergullo profesional e quere solicitala tarxeta que así o acredita ou renova-la que xa ten, agora pode solicitalo da Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621D - Libro diario de mergullo profesional.

Se vostede é un mergullador profesional que quere obter o seu Libro Diario de Mergullo, agora pode solicitalo de Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE401D - Permiso de explotación para o marisqueo a pé con utilización dunha embarcación auxiliar.

Se vostede pretende renovar o permiso de explotación para marisqueo a pé con embarcación auxiliar ou solicitar a suspensión temporal da súa vixencia deberá solicitalo á Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE401D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621A - Autorización de intervención subacuática.

Se vostede é titular ou representante dunha empresa que vaia realizar intervencións de mergullo profesional en augas mariñas do ámbito territorial de Galicia, ten que obter unha autorización do órgano competente da comunidade autónoma. Agora pode…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN670A - Declaración de medios, aparellos e persoal de centros de bronceado.

En virtude do estipulado polo Real Decreto 1002/2002, do 27 de setembro, se vostede é titular dun centro de bronceado deberá declaralo con carácter previo ao inicio da actividade perante o delegado provincial da Consellería de Innovación e Industria para que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN670A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

MR240D - Solicitude de modificación da solicitude única de axudas PAC/DR.

Poderanse engadir parcelas individuais ou dereitos de pagamento individuais sempre que se cumpran os requisitos fixados no réxime de axuda de que se trate. Ademais, poderase modificar a utilización ou o réxime de axuda solicitado das parcelas agrícolas xa declaradas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR240D&ano=2022&numpub=1&lang=gl