Hai 309 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

PR310A - Declaración de utilidade pública de asociacións e presentación de contas.

Solicitude de declaración de utilidade pública de asociación.

As asociacións, federacións e confederacións que desenvolvan maioritariamente as súas funcións en Galicia, que se encontren inscritas no Rexistro de asociacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR310A&ano=1997&numpub=1&lang=gl

MR321A - Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, para a realización de actividades de interese agrario (procedemento MR321A), e convocalas para o exercicio orzamentario 2018.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para investimentos destinadas ás entidades a que se refire o número 3 deste artigo, coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade da vida local e fomentar e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR487A&ano=2019&numpub=2&lang=gl

MR280A - Recoñecemento de organizacións e asociacións de produtores de leite na Comunidade Autónoma de Galicia.

Regular o procedemento de recoñecemento e rexistro das organizacións de produtores de leite e das súas asociacións en que a sede da súa efectiva dirección radique na Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do disposto no Real decreto 460/2011, do 1 de abril, polo que se regula o recoñecemento das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR280A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PE155C - Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PE155D - Axudas destinadas á creación e reestruturación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á seguinte acción:

Liña B: axudas destinadas á creación ou reestruturación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2018&numpub=1&lang=gl

CT300A - Axudas da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo ás Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.

Establécense as bases reguladoras das axudas a Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Código de procedemento CT300A) e aquelas outras entidades que teñan como finalidade a promoción do Camiño de Santiago e a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT300A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR469A - Rexistro de Protección Civil: sección das agrupacións de voluntarios.

Se vostede como representante dunha agrupación de voluntarios de protección civil, municipal ou non, desexa inscribirse no rexistro que para tal agrupación existe na Dirección Xeral de Protección Civil debe facer a correspondente solicitude ante a Xunta de Galicia. Un dos requisitos para que a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR469A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

PR469B - Baixa no Rexistro de Protección Civil.

Se vostede como representante dunha agrupación de voluntarios de protección civil, como voluntario, entidade colaboradora ou persoal colaborador de Protección Civil, está inscrito no rexistro que para tal fin existe na Dirección Xeral de Protección Civil, e quere darse de baixa, poderá solicitalo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR469B&ano=2012&numpub=1&lang=gl

PR946A - Rexistro de entidades deportivas.

Regular a organización e funcionamento do rexistro de Entidades Deportivas de Galicia recollido no capítulo III do título IV da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. O Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia ten por finalidade a inscrición das entidades deportivas reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR946A&ano=2014&numpub=1&lang=gl