Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 361 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

TR359C - Inscrición da identidade das persoas titulares da Xunta Directiva ou órgano de representación no Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos.

A regulación do procedemento de inscrición das asociacións, as súas federacións, as súas confederacións e unións constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR359C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT812F - Inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía.

Inscribir no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía ás asociacións que teñan como obxecto fundamental  a protección e defensa dos animais no medido no que viven.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT812F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR310A - Declaración de utilidade pública de asociacións e presentación de contas.

Solicitude de declaración de utilidade pública de asociación.

As asociacións, federacións e confederacións que desenvolvan maioritariamente as súas funcións en Galicia, que se encontren inscritas no Rexistro de asociacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR310A&ano=1997&numpub=1&lang=gl

MR321A - Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e as asociacións agrarias.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para conceder axudas, en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, para realizar actividades de interese agrario (procedemento administrativo MR321A), e convocalas para o exercicio orzamentario 2022.

A finalidade das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR814H - Altas e baixas de socios de asociacións de cooperativas.

O procedemento de comunicación das altas e baixas das persoas socias das asociacións de cooperativas ten por obxecto o seu arquivo no expediente rexistral da entidade no Rexistro de Cooperativas de Galicia e a emisión do certificado correspondente, segundo o establecido no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR814H&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para investimentos destinadas ás entidades a que se refire o número 3 deste artigo, coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade da vida local e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR487A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR321B - Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a actualización informática das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155D - Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Convocar para o ano 2023 a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros (OPP) e de asociacións de organizacións de produtores pesqueiros (AOP) recoñecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI436C - Axudas económicas ás Anpas: programa do plan corresponsables a desenvolver polas asociacións de nais e pais.

Aprobar as bases reguladoras e realizar a convocatoria para o ano 2023 das subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPAS) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPAS, dos centros educativos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2023&numpub=1&lang=gl