Hai 165 resultados relacionados coa súa selección:

.
Apoio ás pemes

As pequenas e medianas empresas son parte fundamental do tecido empresarial galego. A administración autonómica dispón de diferentes programas que tratan de promover a implantación e o crecemento das pemes, así como a súa modernización e expansión. Vehiculadas principalmente a través do Igape pero…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-pemes

MR330D - Autorización para impartición de actividades de formación contínua e transferencia de tecnoloxía agraria.

Esta orde ten por obxecto desenvolver a normativa básica contida no Decreto 247/2000, do 29 de setembro, sobre o procedemento de autorización das entidades que, en colaboración coa Consellaría do Medio Rural, impartan cursos de formación continua e desenvolvan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR605A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación.

1. O obxecto das presentes bases é regular a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR605A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR612A - Procedemento de alleamento de aproveitamento madeireiro.

O obxecto desta orde é regular o procedemento de tramitación electrónica para o alleamento dos aproveitamentos forestais en montes xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia regulados polo Decreto 244/1998, do 24 de xullo, que regula os alleamentos dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR612A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE621C - Certificado de especialidade de mergullo profesional.

Se vostede é un mergullador profesional e ten superado un curso para a obtención dunha especialidade de mergullo profesional e quere solicita-lo certificado de dita especialidade e a súa anotación no Libro Diario de Mergullo.
Agora pode solicitalo na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621A - Autorización de intervención subacuática.

Se vostede é titular ou representante dunha empresa que vaia realizar intervencións de mergullo profesional en augas mariñas do ámbito territorial de Galicia, ten que obter unha autorización do órgano competente da comunidade autónoma. Agora pode…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621D - Libro diario de mergullo profesional.

Se vostede é un mergullador profesional que quere obter o seu Libro Diario de Mergullo, agora pode solicitalo de Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621B - Tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede ten superado un curso para obter unha titulación de mergullo profesional e quere solicitala tarxeta que así o acredita ou renova-la que xa ten, agora pode solicitalo da Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621E - Curso para a expedición da tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede quere solicitar un curso de mergullo, para a súa práctica a nivel laboral, profesional ou científica en augas pertencentes ó ámbito territorial de Galicia.
O curso se desenvolverá no Instituto Galego de Formación en Acuicultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621E&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR203A - Autorización para impartir cursos de manipulador aplicador de produtos fitosanitarios.

Se vostede representa a un organismo que queira impartir estes cursos deberá solicita-la homologación dos mesmos ó Organismo oficial responsable (Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural) para os relacionados con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR203A&ano=2015&numpub=1&lang=gl