Hai 167 resultados relacionados coa súa selección:

MR710A - Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3

1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), con cargo ás anualidades 2022 e 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións que corresponden coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR710A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR553D - Préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino.

1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións bovinas garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada no marco do Programa de desenvolvemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR553D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR443A - Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios incluídos no Plan de seguros agrarios combinados para o exercicio 2022 e convocalas para o mesmo ano, ao abeiro do previsto no Decreto 332/1995, do 27…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR443A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR364A - Recoñecemento do dereito ás adegas de préstamos de campaña garantidos.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito á subscrición de préstamos de campaña a adegas de elaboración de viño na campaña 2021, garantidos polo instrumento financeiro de xestión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR364A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR651C - Axudas destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR605A - Subvencións para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación.

1. O obxecto das presentes bases é regular a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR605A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PE621B - Tarxeta de mergullo profesional.

Se vostede ten superado un curso para obter unha titulación de mergullo profesional e quere solicitala tarxeta que así o acredita ou renova-la que xa ten, agora pode solicitalo da Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR203A - Autorización para impartir cursos de manipulador aplicador de produtos fitosanitarios.

Se vostede representa a un organismo que queira impartir estes cursos deberá solicita-la homologación dos mesmos ó Organismo oficial responsable (Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural) para os relacionados con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR203A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE621D - Libro diario de mergullo profesional.

Se vostede é un mergullador profesional que quere obter o seu Libro Diario de Mergullo, agora pode solicitalo de Consellería do Medio Rural e do Mar.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE621D&ano=2015&numpub=1&lang=gl