Hai 165 resultados relacionados coa súa selección:

VI408F - Cualificación provisional para participar no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021),…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408F&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR462C - Subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014 - 2020. Liña 4.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PE209N - Axudas autonómicas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que modernicen as infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209N&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Modificación no formulario do procedemento TR351G

Realizouse un cambio no formulario "Subvención para o fomento do emprego no medio rural" do procedemento TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), en concreto sobre as opcións dispoñibles no punto "2. Servizos en que se encadra o proxecto" do bloque "II. Descrición…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0540.xml

Solucionados os problemas de acceso mediante DNI electrónico

Unha vez aplicadas as solucións técnicas necesarias nos DNIs electrónicos, actívase de novo a funcionalidade dos certificados electrónicos. Para saber se o certificado electrónico asociado ao seu DNI se viu afectado, debe comprobar o número de soporte (ver imaxe). Estarían afectados por esta…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0499.xml

MR364A - Recoñecemento do dereito ás adegas de préstamos de campaña garantidos.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito á subscrición de préstamos de campaña a adegas de elaboración de viño na campaña 2021, garantidos polo instrumento financeiro de xestión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR364A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR651C - Axudas destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR651C&ano=2021&numpub=1&lang=gl