Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 176 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior

MR701C - Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020

O obxecto das presentes bases é establecer as normas para a presentación e selección de estratexias de desenvolvemento local no marco dos artigos do 32 ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre disposicións comúns referidas aos fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

Este procedemento ten por finalidade a convocatoria no exercicio 2023, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a prórroga de contratos subscritos no 2022 ou con anterioridade, de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE210B - Selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP) e grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante, GALP), que levará asociada a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Regular a convocatoria das subvencións no exercicio orzamentario do ano 2024 para proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MT818A - Declaración de espazo natural de interese local

Os artigos 40 e 64 da Lei 5/2019 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia teñen por obxecto o desenvolvemento e execución da lexislación autonómica aplicable ás categorías de espazo natural protexido previstas nas alíneas h) do artigo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT818A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

.

Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 10/2021, do 9 de marzo reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia que se desenvolve en diferentes plans: o último é o V Plan Director da Cooperación Galega 2023-2026, que…

sede.xunta.gal/de-interese/cooperacion-desenvolvemento

PR461H - Inscrición proceso de provisión por mobilidade categoría oficial de Policía local.

Cubrir mediante proceso de provisión por mobilidade 1 praza dos corpos de Policía Local, escala básica, categoría de oficial, subgrupo C1.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461H&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI436A - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa do plan corresponsables no ámbito local.

1. Regular a concesión de subvencións destinadas desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a conciliciación das familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, mediante a creación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PR486C - Distribución do fondo adicional ao fondo de cooperación local destinado a concellos para participación en comunidades enerxéticas.

A  distribución da dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local prevista na alínea i) do artigo 59.catro da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023 (DOG núm. 248, do 30 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR486C&ano=2023&numpub=1&lang=gl