Hai 198 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PE210B - Selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector pesqueiro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP) e grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante, GALP), que levará asociada a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR701C - Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020

O obxecto das presentes bases é establecer as normas para a presentación e selección de estratexias de desenvolvemento local no marco dos artigos do 32 ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre disposicións comúns referidas aos fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

1. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria no exercicio 2021, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

.
Cooperación para o desenvolvemento

A política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia está regulada na Lei 3/2003, do 19 de xuño e desenvolvida en diferentes plans: o último é o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017, que recolle unha serie de compromisos. Para o seu cumprimento xogan un papel importante…

sede.xunta.gal/de-interese/cooperacion-desenvolvemento

PR461D - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, subgrupo C1.

Obxecto da convocatoria.

1. O obxecto do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461G - Inscrición proceso selectivo unitario inspector principal de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 1 praza dos corpos de Policía local, categoría de inspector principal, escala executiva.

2. O número, a denominación e as características das prazas que se convocan a este proceso selectivo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. OPOSICIÓN LIBRE.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, subgrupo C1.

Obxecto da convocatoria.

1. O obxecto do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461C - Inscrición proceso selectivo unitario oficial de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 12 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de oficial, escala básica.

2. O número, denominación e características das prazas que se convoca a este proceso selectivo especificase no anexo II…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2021&numpub=1&lang=gl