Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
En caso de utilizar un certificado electrónico, lembre que debe ter instalado a aplicación de escritorio Autofirma.

- Se non a ten instalada siga as instruccións desta ligazón
- Se xa ten instalada a aplicación ou utilizará Chave365, faga clic no botón Continuar.
Este procedemento únicamente pode ser iniciado utilizando Internet Explorer.

Disculpe as molestias que poida ocasionarle.

TU986C - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para apartamentos e vivendas turísticas.

Forma presentación

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede
Iniciar presentación electrónica na sede: entre para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.


Presencial

Modelo de solicitude
Descargar solicitude: entre para descargar un formulario de solicitude que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de Galicia.

Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano.

Este decreto entrará en vigor aos 3 meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e o prazo de presentación de solicitudes comezará o día 10 de maio de 2017.

Prazo de resolución: Tres meses

Sentido do silencio administrativo: Positivo

  • Solicitude segundo o Anexo II.
  • Memoria que describa e xustifique o cumprimento dos requisitos recollidos no decreto referidos a infraestruturas e servizos mínimos, así como planos acoutados a escala da distribución de plantas e de sección.
  • Outra documentación (Indicar outra documentación de interese que se aporta).
  • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a traves do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
  • A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Presentación de documentación de gran tamaño ou en formatos non admitidos pola sede electrónica

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou enviando un correo a 012@xunta.gal

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43
36071 Pontevedra
Teléfono: 986805520 / 986805574 Fax: 986805575

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DA CORUÑA

R/ Vicente Ferrer, 2
15008 Coruña, A
Teléfono: 981184674 / 981184681 Fax: 981184678

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE OURENSE

R/ Curros Enríquez, 1-3º
32003 Ourense
Teléfono: 988386069 / 988386035 Fax: 988386727

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Axencia Turismo de Galicia

ÁREA PROVINCIAL DE TURISMO DE LUGO

Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982294220 / 982294227 Fax: 982889053

1. As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación de apartamentos ou vivendas turísticas, antes de iniciar calquera tipo de actuación ou trámite ante o concello correspondente, poderán solicitar da Axencia Turismo de Galicia, un informe relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos, empregando modelo normalizado que figura no anexo II.

2. O órgano competente para a emisión deste será a Área Provincial da Axencia Turismo de Galicia na que radique o establecemento, que deberá emitilo no prazo máximo de dous meses, con expresa inclusión do pronunciamento correspondente á clasificación solicitada. A validez do informe será dun ano sempre que permaneza en vigor a normativa turística respecto da que se emite informe.

3. En ningún caso este informe será suficiente para a clasificación do establecemento, debendo contar coa correspondente clasificación turística prevista neste decreto.

Requisitos:

Cumprir os requisitos establecidos pola normativa vixente.

AUTONÓMICA

Instrución interpretativa 1/2017, do 9 de maio, para a aplicación do Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 89 do 10 de maio de 2017).

AUTONÓMICA

Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 29 do 10 de febreiro de 2017).

Aberto todo o ano

Tramitación en liña

Iniciar presentación electrónica na sede

Tramitación presencial

 
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional