Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 117 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

SA431E - Situación de Incidencia nunha piscina.

1. Na comunicación da situación de incidencia recollerase os datos da instalación, o tipo e a data da incidencia, o número de persoas afectadas, as accións levadas a cabo sobre a piscina, o tipo de intervención realizada e outros datos relacionados co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA431E&ano=2019&numpub=1&lang=gl

AU301D - Axudas para a realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións

Subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións, e convocar estas subvencións para o ano 2024.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU301D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SA465A - Instalación/baixa dun desfibrilador externo fóra do ámbito sanitario.

O presente decreto ten por obxecto: a) Establecer as condicións e requisitos para a instalación, uso e mantemento, fóra do ámbito sanitario, de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos. b) Determinar os lugares nos cales é…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA465A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IN331A - Prórrogas de dereitos mineiros.

Os permisos de exploración de recursos da sección C) ou D) outórganse por 1 ano, que poderá ser prorrogable, tendo en conta o contexto xeolóxico da área, como máximo por outro ano para contar desde a terminación do prazo inicial, se fose…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN331A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN418E - Subvencións para planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas.

Regular a concesión de subvencións para a planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas dentro do territorio da comunidade autónoma de  Galicia, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos nelas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN418E&ano=2023&numpub=2&lang=gl

TU996C - Modificacións ou reformas substanciais que afectan as condicións ou requisitos conforme os cales se outorga a clasificación dos apartamentos e vivendas turísticas.

1. Son cambios ou reformas substanciais os que afectan á categoría, capacidade e calquera outra que afecte ás condicións ou requisitos conforme aos cales se outorgou a clasificación turística. 2. A realización de calquera cambio ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU996C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU984J - Modificacións ou reformas substanciais que afectan ás condicións ou requisitos conforme os cales se outorga a clasificación dos establecementos hoteleiros.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos establecementos hoteleiros situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Son cambios ou reformas substanciais os que afectan o grupo, categoría, modalidade, capacidade e calquera outra que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984J&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR940E - Cancelación da inscrición no rexistro da galeguidade.

Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento parcial da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, no relativo ao procedemento e requisitos para o recoñecemento das comunidades galegas e dos centros colaboradores da galeguidade, ao procedemento para a revogación do dito recoñecemento, ás funcións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR940E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

O financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais, a través da concesión de axudas e subvencións para a contratación nesta convocatoria do ano 2023, ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR320C - Modificación de inscrición no Rexistro de Máquinas de Xogo, seccións I a V.

Toda modificación dos modelos de máquinas que se atopen inscritos precisará da autorización previa da dirección xeral competente en materia de xogo. En consecuencia, só poderán comercializarse e explotarse máquinas de modelos modificados a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR320C&ano=2008&numpub=1&lang=gl