Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 37 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

BS412A - Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Concilia Familia.

Concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia  de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS423D - Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.

1. Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2019 o procedemento para a concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED531C - Axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumando que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Purilingües.

O obxecto desta orde é regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros privados concertados con ensinanzas de educación secundaria, bacharelato e/ou formación profesional para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED531C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

SI449A - Axudas a asociacións de nais e pais do alumnado para a realización de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal e familiar.

Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria das axudas ás asociacións de nais e pais de alumnas e alumnos (ANPAS) legalmente constituídas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS618D - Axudas de inclusión social (AIS).

1. De acordo co establecido nos números 1 e 6 do artigo 47 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, as axudas de inclusión social son prestacións económicas non periódicas que teñen como finalidade posibilitar ou reforzar os procesos de inclusión social…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS618D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

1.  Establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2024 teñan un fillo/a, adopten, sexan declaradas en situación de garda  con fins adoptivos ou acollan de xeito permanente a un ou máis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SI436A - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa do plan corresponsables no ámbito local.

1. Regular a concesión de subvencións destinadas desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a conciliciación das familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, mediante a creación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR357C - Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR357B - Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.

Establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de procedemento administrativo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

SI436C - Axudas económicas ás Anpa: programa do plan corresponsables para desenvolver polas asociacións de nais e pais.

Subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPA) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPA, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2024&numpub=1&lang=gl