Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 65 resultados relacionados coa súa selección:

ED522A - Admisión e matrícula na Formación Profesional Básica.

Esta orde ten por obxecto regular o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. Procedemento de admisión. 1. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED522A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR952B - Bolsas para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Establecer, mediante o procedemento con código PR952B, as bases reguladoras e proceder á convocatoria de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade. Estas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR952B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TU984P - Informe potestativo previo para a instalación de campamentos de turismo

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984P&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS213G - Participación na convocatoria, mediante procedemento de asignación de concerto social, da execución do “Programa de intervención con nenos, nenas e adolescentes vítimas de abuso sexual”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Plus no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027.

O obxecto deste concerto social é o desenvolvemento do Programa de intervención con nenos, nenas e adolescentes vítimas de abuso sexual, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Plus no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, nas catro provincias da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS213G&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR520L - Rexistro de contedores aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520L&ano=2018&numpub=1&lang=gl

.

Matricularse no próximo curso

En marzo abre o prazo para a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o novo curso, un procedemento de especial interese para o caso dos/as nenos/as que solicitan praza escolar por primeira vez, para o alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a…

sede.xunta.gal/de-interese/matricularse-curso

PE631C - Autorización e rexistro de transportistas, medios de transporte e contedores de animais acuáticos vivos

A presente resolución ten por obxecto a habilitación e incorporación á sede electrónica do procedemento de autorización e rexistro de transportistas, medios de transporte e contedores de animais vivos en Galicia, para a súa tramitación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR504A - Rexistro de transportistas, medios de transporte e contedores de animais vivos.

Se vostede quere transportar animais terrestres vivos deberá estar autorizado como transportista, excepto para o transporte de animais de compañía sen relación cunha actividade económica e invertebrados (agás abellas e abellóns), sendo necesaria…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR504A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2023/24.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI449A - Axudas a asociacións de nais e pais do alumnado para a realización de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal e familiar.

Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria das axudas ás asociacións de nais e pais de alumnas e alumnos (ANPAS) legalmente constituídas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449A&ano=2016&numpub=1&lang=gl