Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 212 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio ao emprendemento

Apoyo al emprendimiento

SI451A - Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.

O desenvolvemento de programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI451A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS420D - Axudas para o funcionamento e fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal

1. A Concesión de axudas económicas para escolas infantís 0-3 anos e puntos de atención á infancia de titularidade municipal (código de procedemento BS420D). Estas axudas van dirixidas ao sostemento dos referidos centros de educación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS631D - Axudas para a creación de novos centros sociais de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, remodelación e adaptación de equipamentos existentes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia de titularidade de entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas para a creación de novos centros de atención residencial e diúrna para persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, así como a remodelación e adaptación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS631D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CO400B - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico e comercio electrónico seguro

A concesión de axudas para  a realización por parte das asociacións de persoas consumidoras inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia dun programa de actividades de sensibilización,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO400B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS631F - Subvencións a entidades locais de galicia para promover a mellor atención ás persoas beneficiarias de protección temporal afectadas polo conflicto de Ucraína que carezan de recursos económicos suficientes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá o procedemento de concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia, e/ou aos seus entes instrumentais, para promover e fomentar unha mellor atención das necesidades básicas das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS631F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR807K - Axudas destinadas ao financiamento de plans de formación compostos por actividades formativas dirixidas á capacitación para o desenvolvemento das funcións relacionadas co diálogo social no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e a negociación colectiva (Liña 1).

Financiamento de plans de formación, compostos por actividades formativas dirixidas á capacitación para o desenvolvemento das funcións relacionadas co diálogo social no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e a negociación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807K&ano=2024&numpub=1&lang=gl

IF321H - Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Si vostede quere realizar unha obra menor de conservación e mantemento de edificacións, instalacións ou peches sitos na zona de servidume ou na zona de afección dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, deberá dirixir ao Servizo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF321H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF204A - Autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público viario e/ou nas zonas de protección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto accesos.

Se vostede está interesado en executar obras, instalacións ou realizar calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público e/ou no resto das zonas de protección (zona de servidume ou zona de afección) dunha estrada de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF204A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

CO301A - Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos Bonos Activa Comercio.

Colaboración é a entrega e distribución das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio.

Para estes efectos, subscribirase o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO301A&ano=2024&numpub=1&lang=gl